"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

RİSALE-İ NUR GENÇLİK ŞÖLENİ, 2013 BİLGİ YARIŞMASI MÜNÂZARÂT ELEME SORULARI 7 NİSAN 2013

03 Mayıs 2013, Cuma

1) “Vakta Meşrûtiyetin ikinci yaşında, İstanbul, temsil ettiği asırdan tarihvari bir nazarla göçüp, kurun-i vustaya karşı aşağıya inmekle, aşair-i Ekradın içinde cevelân ile bahardan güzel bir rıhlet-i sayfiye, güzden bahara bilâd-ı Arabiyeden bir rıhlet-i şitaiye ettim.”
Bu paragrafta dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bediüzzaman Arap beldelerinde kurun-i vustada kalmıştır.
B) Bediüzzaman 1910 yıllarında aşiretleri ziyaret etmiştir.
C) Bediüzzaman bahar aylarında aşiretleri ziyaret etmiştir.
D) Bediüzzaman güz–bahar arasında Arap beldelerini ziyaret etmiştir.
E) Bahar-güz arasında aşiretler arasında kalmıştır.

2) Cevap: Eğer ezkiya, zekâvetlerinin zekâtını; ve ağniya, velev zekâtın zekâtını milletin menfaatine sarf etseler, milletimiz de başka milletlere yolda karışabilir.”
Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece zenginlerin zekâtını vermesi ile medeni milletler seviyesine çıkılabilir.
B) Sadece zenginlerin zekâtının zekâtını vermesi ile medeni milletler seviyesine çıkılabilir.
C) Eşkıyalar da zekâtlarını vermelidir.
D) Zenginlerin zekâtının zekâtını ve zekilerin de zekâsının zekâtını vermesi ile medeni milletler seviyesine çıkılabilir.
E) Sadece mal zenginliğinin zekâtı olur.

3) Akılları gözlerine inmiş halk tabakasına aşağıdakilerden hangisi ile ders vermek daha uygundur?
A) Söz   B) Fiil   C) Yazı   D) Akıl   E)  Kalb

4) Aşağıdaki fırkalardan hangileri İslâmiyet’i düzensiz hale getiren, “taklidin babası” ve “siyasî istibdadın çocuğu” olan ilmî istibdattan doğmuştur?

A) Cebriye-Rafiziye-Mürcie
B) Cebriye-Rafiziye-Mücessime
C) Rafiziye-Mutezile-Mürcie
D) Cebriye-Rafiziye-Caferiye  
E) Cebriye-Rafiziye-Mutezile

5)
I. Veliler ve şeyhler büyüklüğü gereği kibirli olur.
II. Kibir gösterenler halk içinde büyük görünenlerdir.
III. İnsan göründüğünden daha faziletli ve büyükse tevazu sahibi olur.
IV. Göründüğünden daha az faziletli ve küçük olan büyük görünmek için kibirli olur.
V. Kibir şeyhlik taslayanların bir özelliğidir.
Numaralandırılmış cümlelerden hangileri aşağıdaki parçaya göre doğru yorumlanmıştır?

Velâyetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe’ni tevazu ve mahviyettir; tekebbür ve tahakküm değildir. Demek, tekebbür eden, sabiyy-i müteşeyyihtir; siz de büyük tanımayınız. Zira her bir insan için, içinde görünecek ve onunla nâsı temaşa edecek bir mertebe-i haysiyet ve şöhret vardır. İşte o mertebe eğer kamet-i istidadından daha yüksek ise, o, o seviyede görünmek için tekebbür ile ona uzanıp tetavül ve tekebbür edecektir. Şayet kıymet ve istihkakı daha bülent ise, tevazu ile takavvüs edip, ona eğilecektir”

A) I, III ve V      B) II ve III      C) III, IV ve V
D) I ve IV          E) II ve IV

6)  “Hem de daire-i itikadı, daire-i muamelâta karıştırmaya mecburiyet yoktur.” ifadesine yakın anlamlı olan şık aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtikad her şeyden önceliklidir.
B) Muamelât dairesini itikad dairesi belirlemelidir.
C) İnanç ve muamelât ayrılamazlar
D) Müslüman olmayan kişilerle hiçbir iş yapılmaz.
E) Kişinin sosyal hayatını inanç farklılığına göre düzenlemesi doğru değildir.

7) Aşağıdaki şıklardan hangisinde “meşrûtiyet” en kısa şekliyle tanımlanmıştır?

A) Hâkimiyet-i vicdandır
B) Hâkimiyet-i ümmettir
C) Hâkimiyet-i millettir
D) Hâkimiyet-i sultandır
E) Hâkimiyet-i kalbdir

8) “Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder” cümlesinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Siz nasılsanız idare edenleriniz de öyledir.
B) Ehl-i hamiyeti istibdad yapmaya zorlayan milletin cahilliğidir.
C) Her millet haklarını bilmelidir.
D) İstibdadın bir kaynağı milletin bilgisiz olmasıdır.
E) Bizim düşmanımız cehalettir.

9) Meşrûtiyetin cemalini görmek için doğu insanının üzerinde aşağıdaki görevlerden hangisi bulunmaz?

A) Meşrûtiyetle aralarındaki mesafeyi kısaltmak.
B) Çok çalışıp yolunu yapmak.
C) Tembellik etmemek.
D) Doğunun zorluklarını aşıp batıya gelmek.
E) Eşkıyayı temizlemekle güçlendirmek.

10) Bediüzzaman meşrûtiyetin gelmesi için gerekli olan “marifet” ve “fazilet”i aşağıdaki şıklardan hangisine benzetmektedir?

A) Meşrûiyet    B) Tren    C) Demiryolu
D) Terakkiyat   E) Tayyare

11) Sual: “Gayrimüslimlerle nasıl müsavi olacağız?”
Cevap: Müsavat ise, fazilet ve şerefte değildir… Acaba bir şeriat, “Karıncaya bilerek ayak basmayınız” dese, tazibinden menetse, nasıl benîâdemin hukukunu ihmal eder? Kellâ! Biz imtisal etmedik. Evet, İmam-ı Ali’nin (ra) adî bir Yahudî ile muhakemesi ve medar-ı fahriniz olan Salâhaddin-i Eyyubî’nin miskin bir Hıristiyan ile murafaası, sizin şu yanlışınızı tashih eder zannederim.
 Yukarıdaki sualin cevabı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Fazilet de eşit olunabilir.
B) Şerefte eşit olunabilir.
C) Şeref ve fazilette eşit olunabilir.
D) Şeref,  fazilet ve hukukta eşit olunabilir.
E) Hukukta eşit olunabilir.

12) “Saati yapmakta veyahut makineyi işletmekte, sanatkâr bir Haço ve Berham’ın reyi mûteberdir; Şeriat reddetmediği gibi, Meclis-i Mebusândaki mesâlih-i siyâsiye ve menâfi-i iktisâdiye dahi ekserî bu kâbilden olduğundan, reddetmemek lâzım gelir.”
Paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salâhatsız maharet kabul edilmez.
B) Salâhat önemlidir.
C) Mecliste sanatkârlar yer almalıdır.
D) Maharetin önceliği yoktur.
E) İşi ehline vermek gerektir.

13) Aşağıdakilerden hangisi istibdat rejiminin özelliklerinden değildir?

A) Rey-i cumhurdur.
B) Su-i istimale müsaittir.
C) Muamele-i keyfiyedir.
D) İnsaniyetin mahisidir.
E) Nokta-i istinadı kuvvettir.

14) Osmanlıda ilk defa “Hürriyet” ve “Kanun-u Esasiyeyi” kabul eden padişah kimdir?

A) Sultan Abdülmecid
B) Sultan Abdülhamid
C) Sultan Reşat
D) Sultan III. Selim
E) Sultan II. Murat

15) “Belki, insana karşı hürriyet Allah’a karşı ubudiyeti intaç eder. Zira rabıta-i iman ile Sultan-ı Kâinat’a hizmetkâr olan adam, başkasına tezellül ile tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm ve istibdadı altına girmeye izzet ve şehamet-i imaniyesi bırakmadığı gibi, başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi, şefkat-i imaniyesi bırakmaz. Evet, bir padişahın doğru bir hizmetkârı, bir çobanın tahakkümüne tezellül etmez, bir bîçareye tahakküme dahi tenezzül etmez. Demek, iman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. İşte, Asr-ı Saadet...”
Bu paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’a iman hürriyetsiz olmaz.
B) Hürriyet imanı arttırır.
C) Hürriyet imanın bir hassasıdır.
D) İmansız hürriyet olmaz.
E) İman Allah’a kulluğu gerektirir.

16) Şeriatın temellerinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Sünnet-i Seniyye     B) İcma-ı ümmet
C) İrade-i seniyye        D) Meyelan-ı amme
E) Rey-i cumhur

17) “Hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra fedâ edilmemek gerektir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu düstura bir tezat oluşturur?

A) Yaratana isyan olan yerde, yaratılmışa itaat edilmez.
B) Müslüman Allah’ın emirlerini esas alır.
C) Amellerde Allah’ın rızası esas olmalıdır.
D) Zaruretler karşısında bazı şeyler mübah olur.
E) Hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez.

18)
I- Hak         II- Akıl            III- Marifet
IV- Kanun     V- Efkâr-ı amme

Aşağıdaki şıklardan hangisinde, meşrûtiyet zamanında hükümran olacak ve kıyamete kadar yükselmeye devam edecek kavramlar doğru olarak verilmiştir?

A) Yalnız I      B) I, II, IV      C) I, II, III, IV, V
D) II, III, V    E) III, IV

19) Her şeyin bir rafızîsi var olduğunu belirten Bediüzzamana göre; “hürriyetin rafızîsi” kimlerdir?
A) Süleha    B) Şürekâ    C) Fukara
D) Süfeha    E) Fukaha

20) “Meşverette hüküm ekserindir. Ekser ise, Müslüman’dır, altmıştan fazla ulemâdır. Mebus hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir. Demek, hâkim İslâmdır.”
Yukarıdaki paragrafın ana fikri nedir?

A)  Seçim öncesi  Müslim gayrı Müslim belirli değildir
B) Azınlıklardan mebus olması dine ve vatana zarar vermez.
C) Danışma esnasında herkes hüküm verebilir.
D) Mebuslar kimseyi dinlemezler.
E) Mecliste hükümler Müslümanlara göre verilir.

21) “Evet, evet, neam, neam. Sivrisinek tantanasını kesse, balarısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. Zira kâinatı nağamatıyla raksa getiren hakaikin esrarını ihtizaza veren musika-i İlâhiye hiç durmuyor; mütemadiyen güm güm eder.”
Metinde geçen, “musika-i İlâhiye” temsil ettiği hakikat aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) Fıtrî sesler               B) İlâhiler
C) Bülbül nağmeleri   D) Kur’ân hakikatleri
E) Kâinatın sesi

22) “Bir ince tel gibi her tarafa heva ve hevesin tehyici ile çevrilmeye müstait olan rey-i vahid-i istibdadı lâyetezelzel bir demir direk gibi, lâyetefellel bir elmas kılıç gibi olan efkâr-ı ammeye tebdil eder; siz de, sefine-i Nuh gibi emniyet ediniz.”
Metinde geçen “rey-i vahid” ifadesi aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

A) Meclis      B) Seçmen      C) Milletvekili
D) Padişah    E) Meclis başkanı

23) Bediüzzaman “Ey muhataplarım ben çok bağırıyorum. Zira asr-ı salis-i aşrın minaresinin başında durmuşum’’ diyor. Buradaki “asr-ı salis-i aşr” aşağıdakilerden hangisidir?

A) 14. Hicri asır.     B) 12. Hicri asır.
C) 15. Hicri asır.     D) 20. Hicri asır.
E) 13. Hicri asır.

24) Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet’in “taaddüd-i zevcat” ilgi hükümlerinden biri değildir?

A) Şeriat taaddüd-i zevcat konusunda adalet-i mutlakayı esas almıştır.
B) Şeriat taaddüd-i zevcat konusunda ehven-i şerri esas almıştır.
C) Şeriat taaddüd-i zevcat konusunda muadil yani adaletlidir.
D) Şeriat taaddüd-i zevcat konusunda şartları koymuştur.
E) Şeriat taaddüd-i zevcatı sekiz, dokuzdan dörde indirmiştir.

25)
I- Hukuk         II- Fazilet       III- Şeref

Numaralanmış cümlelerden hangisi veya hangileri, Hürriyetin gelmesi ile birlikte Müslümanlar ile Gayrimüslimlerin eşit durumda olacağı konulardan değildir?

A) Yalnız II B) Yalnız III 
C) I ve II               D) I ve III 
E) II ve III

26) Bediüzzaman’ın ‘’Saykal-ı İslâmiyet ve Ekrad Reçetesi’’ olarak isimlendirilen iki eseri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Muhakemat – Münâzarât
B) Münâzarât – Hutbe-i Şamiye
C) Münâzarât– Divanı Harb-i Örfi
D) Muhakemat – Sünûhat
E) İşarat’ül İ’caz – Muhakemat

27) Bediüzzaman’a göre “Kuvvete istinat eden kurun-i vusta hükümetleri inkıraza mahkûm olduğu halde, asr-ı hazır hükümetlerini Hızırvari bir ömre mazhar kılan” özellik aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) Meşvereti esas almaları.
B) Seçim sistemini uygulamaları.
C) İlme istinat etmeleri.
D) Ref-i imtiyazı uygulamaları.
E) Hürriyeti ihtiyar etmeleri.

28) “Eğer biz, doğru İslâmiyet’i ve İslâmiyet’e lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dâhil olacaklardır. Hem de tarih bize bildiriyor ki: Ehl-i İslâm’ın temeddünü, hakikat-i İslâmiyet’e ittibaları nispetindedir; başkaların temeddünü ise, dinleriyle makusen mütenasiptir. “
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Doğru İslâmiyet ile İslâmiyet’e lâyık doğruluk aynı anlamda kullanılmıştır.
B) İslâmiyet’e insanların girmesi için dürüst ve doğru olmamız yeterlidir.
C) İslâmiyet’e insanların girmesi için dürüst ve doğru olmamız yanında İslâmiyet’in doğru anlatılması gerekir.
D) İslâmiyet dışındaki dinlerde de dinlerine sarılmaları ölçüsünde ilerlemişlerdir.
E) Diğer dinler ile İslâmiyet ilerleme ve medenileşmede benzerdir.

29) Muhali talep etmek, kendine fenalık etmektir. Bir dağdan uçmak niyetiyle kendini havalandıran, parça parça olur. Zira onların istedikleri şey, ya bir hükümet-i masumedir. Hâlbuki şimdi şahs-ı vahit bile masum olamaz. Nerede kaldı, zerratı günahkârlardan mürekkep bir hükümet, tamamıyla masum olsun. Demek, nokta-i nazar hükümetin hasenatı seyyiatına tereccühüdür. Yoksa seyyiesiz hükümet muhal-i adîdir. Ben öyle adamlara anarşist nazarıyla bakıyorum. Zira onlardan birisi, Allah etmesin, bin sene yaşayacak olsa, âdeta mümkün hükümetin hangi suretini görse hülya ile yine razı olmayacak, şu hülyanın neticesi olan meylü’t-tahrip ile o sureti bozmaya çalışacak.
Paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hükümetlerin hepsi çok günahkârdır.
B) Hükümetleri, sevaplarının günahlarına karşı fazlalık ve azlığına göre değerlendirmek gerekir.
C) Günahı hiç olmayan bir hükümet için çalışılmalıdır.
D) Şahıslar masumdur.
E) Günahsız hükümet en temel şart olmalıdır.

30) “Bir derdin dermanı başka bir derde zehir olabilir. Bir derman hadden geçse, dert getirir.”
Münâzarât’ta geçen bu sözler aşağıdaki mütefekkirlerden hangisine aittir?

A) Mevlânâ Cami
B)  Erzurumlu İbrahim Hakkı
C) Mevlânâ Halid-i Bağdadi
D) İbn-i Sina
E) Bediüzzaman Said Nursî

31) Münâzarât’ta “İnkılâb-ı siyasî cihetiyle dininden havf eden” ve “cehalet ve taklitçilik sebebiyle korkup telâşa düşerek” endişe eden adamların vaziyeti aşağıdaki şıklardan hangisine benzetilmektedir?

A) Dinde hassas muhakemede noksanlık.
B) Salâbet-i diniyeye sahip olmamak.
C) Cebanet korkulmayacak şeylerden korkmak.
D) Beytül-ankebut gibi zayıf düşmüş cehalet.
E) Tehevvür, maddî manevî hiçbir şeyden korkmamak.

32) Gerçek hürriyet olmayan “sefahat ve rezaletteki hürriyet” için aşağıdaki şıklardan hangisi söylenemez?

A) Nefs-i emmareye esir olmaktır.
B) Şeytanın istibdadı altına girmektir.
C) Nefsi gemlemekle bağlamaktır.
D) Hayvanî duyguların gelişmesidir.
E) Cehennem kapılarının açılmasına sebeptir.

33) Sual: “Ermeniler bize düşmanlık edip, hile ve hıyanet ediyorlar. Nasıl dostluk üzerinde ittifak edeceğiz?”
Cevap: Düşmanlığın sebebi olan istibdat öldü. İstibdadın zevâliyle dostluk hayat bulacak. Size bunu katiyen söylüyorum ki, şu milletin saadeti ve selâmeti Ermenilerle ittifak ve dost olmaya vâbestedir. Fakat mütezellilâne dost olmak değil, belki izzet-i milliyeyi muhafaza ederek, musâlaha elini uzatmaktır.”
Yukarıdaki paragrafa göre Ermenilerle dost olma şartı nedir?

A) Türk milliyetçiliği muhafaza ederek musafaha etmek.
B)  İslâmiyet’in şerefini koruyarak dostluk elini uzatmak.
C)  İstibdadı kaldırmak.
D)  Ermenilerin her dediğini yapmak.
E)  Ermenilerin hilelerini ve hıyanetlerini görmemek.

34) “Zira çok fenalık vardır ki, iyilik perdesi altında kaldıkça ve perde yırtılmadıkça ve ondan tegafül edildikçe, mahdut ve mahsur kaldığı gibi, sahibi de perde-i hicap ve hayâ altında kendisinin ıslâhına çalışır. Lâkin vakta ki perde yırtılsa, hayâ atılır; hücum gösterilse, fenalık, fena tevessü eder.”
Paragrafın ana fikri aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) Fenalıklar üzerine gitmekle değil iyiye sevk etmekle ve örtülmekle bertaraf edilebilir.
B) Hicap perdesi yırtılınca fenalık artabilir.
C) İyilik perdesi ile hicap perdesi beraber olmalıdır.
D) Fenalıklar mahdut ve mahsur kalmaması gerekir.
E) Fenalık sahibi hicap perdesinin farkına varmalıdır.

35) “Şu zamanın memesinden bizimle süt emen ve gözleri arkada maziye bakan ve tasavvuratları kendileri gibi hakikatsiz ve ayrılmış olan bu çocuklar, varsınlar, şu kitabın HAŞİYE hakaikini hayal tevehhüm etsinler. Zira ben biliyorum ki, şu kitabın mesâili hakikat olarak sizde tahakkuk edecektir.”
Metinde geçen kitabın manası “Haşiye”de ne olarak verilmiştir?

A) Muhakemat       B) Risale-i Nurlar
C) Münâzarât        D) Hutbe-i Şamiye
E) Nurun İlk Kapısı

36) Münâzarât isimli eserin ilk basım tarihi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 1909     B) 1911     C) 1910
D) 1908     E) 1913

37) “Bir bulagbaşı, çok zaman taaffün ve tesemmüm etmiş, içine çok pislik düşmüş, sonra da onu tasfiye için o pislikleri içinden çıkarılırsa ve bir havuz gibi yapılırsa, acaba pınarın suyu bir zaman bulanık olarak gelmeyecek mi?”
Münâzarât’ta Bediüzzaman’ın yukarıdaki misali verme sebebi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A) İstibdadın devam ettiğine dikkat çekmek istemesi.
B) Meşrûtiyetin, istibdattan farkının bulunmadığına bir delil olması.
C) Meşrûtiyetin güzelliği ile istibdadın biteceğininin anlaşılması.
D)  Halkın cehaletine dur diyebilmek için.
E)  Meşrûtiyetin ilk yıllarının, meşrûtiyetin güzelliğini tam göstermediği için.

38) “Kanun-u adalet ve tedipten başka, hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın, herkes harekât-ı meşrûasında şâhâne serbest olsun.”
Bu paragraf aşağıdaki şıklardan hangisinin tarifidir?

A) Sefâhet    B) Hürriyet    C) İstibdat
D) Dalâlet    E) Müsavat

39) Anlaşma ile İslâm diyarında yaşaması kabul edilmiş, İslâm devletine haraç (vergi) veren, hayatı hıfzedilen (korunan) gayr-ı Müslimlere ne denir?

A) Zimmî      B) Azınlık      C) Selef
D) Halef       E) Zındık

40) “Neslen ve serveten tedennîmize ve gayr-ı müslimlerin terakkîsine sebep” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azınlıkların vergilerini zamanında ödememeleri.
B) Müslümanların çocuk sayısının gayr-ı Müslimlerden fazla olması.
C) İçimizdeki gayr-ı Müslimlerin tahakkümü.
D) Askerliğin bizde münhasır olması.
E) Askerlik yapan azınlıkların rüşvete alışık olmaları.

41) ‘’Siz hayalinizle tefekkür, gözünüzle taakkul ettiğinizden, temsil size bürhan-ı nazarîden daha ziyade muknidir.’’
Bediüzzaman Said Nursî’nin paragraftaki sözlerinin muhatabı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Tüm Ekrad Halkı      B) Havaslar
C) Mütefekkirler              D) Avamlar
E) Müsteşrikler

42) Aşağıdakilerden hangisi Bediüzzaman’ın şarkta te’sîs etmek istediği Medresetüzzehranın hedeflerinden biri değildir?

A) İsminin mutlaka “medrese” olması.
B) Dinî ilimlerle fen ilimlerinin mezcedilerek beraber okutulması.
C) Yalnızca Ekrâd ulemasının müderris olması.
D) Kürdlerin istidatlarına uygun bir eğitim tarzının benimsenmesi.
E) Branşlaşmanın ve ihtisaslaşmanın mutlaka sağlanması.

43) Sual: “Kaide-i suali sen göster?”
Cevap: Meşrûtiyet kanunuyla sual ediniz. Yani içinizde bir iki zeki adamı intihap ediniz; tâ size vekil olarak müşteri olup, sual etsin. Siz de dinleyiniz.
Bu paragrafta Bediüzzaman aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

A) Meşrûtiyette nispi temsil sistemi vardır.
B) Zeki olanlar sual sorar.
C) Cevaplara zekiler müşteri olur.
D) Meşrûtiyet kanunla gelir.
E) Sualin kaidesini sadece cevap veren belirler.

44) “Muhalif-i hakikat-i şeriat olan şeyler meşrûtiyete dahi muhâliftir, ya günahlarıdır veya ilcâ-i zarûrettir. Farz ediniz, şu siyaset muhâlif olsun, yine telâşa mahâl yoktur. Zira Şeriat-ı Garrânın bin kısmından bir kısmıdır ki, siyasete taallûk eder. O kısmın ihmaliyle, şeriat ihmal olunmaz.”
Paragraf dikkate alındığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Şeriat meşrûtiyeti reddeder.
B) En uygun idare biçimi meşrûtiyettir.
C) İstibdattan kurtulmak için Şeriattan taviz verilmiştir.
D) Meşrûtiyetin günahları çoktur.
E) Meşrûtiyet şeriata uygundur.

45) “Rabıta-i iman ile Sultan-ı Kâinata hizmetkâr olan adamın” başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüz etmesini engelleyen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzzet-i ilmiye            B) Cevher-i insaniyet
C) Hamiyet-i milliye    D) Hubb-u insaniyet
E) Şefkat-i imaniye

46) “Sizinle İstanbul arasındaki mesafe bir aylıktır; fakat sizinle ehl-i meşrûtiyet arasındaki mesafe bin aydan fazladır.” 
İfadesinde “ehl-i meşrûtiyet”  derken kimler kastedilmektedir?

A) Hakiki meşrûtiyet-i meşrûayı idrak etmiş nesl-i ati
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti
C) II. Abdülhamid ve ona tabi olanlar
D) Meşrûtiyetin ilânından sonra başa gelen hükümet
E) Asr-ı Saadetteki dört halife devrindekiler

47) “Ve işlerde onlarla istişare et” (Âl-i İmran Sûresi 159. Âyeti)
“Onların aralarındaki işleri istişare iledir”                
 (Şura Sûresi 38. Âyet)

Bediüzzaman meşrûtiyet-i meşrûayı bu âyetlerin tecellisi olarak tanımlar. Aşağıdakilerden hangisi Bediüzzaman’ın bu tanımında yer alan bir tanımlama değildir?

A) Kalbi marifettir.              B) Hâkim şahıstır.
C) Lisanı muhabbettir.        D) Aklı kanundur.
E) Hayatı haktır.

48) “Diğerinde dârül-husûmet ile ihtilâl sıtması var. Ben de fikr-i milliyeti uyandırarak, ışıklandırarak, tiryak misal adalet ve muhabbeti o nur ile mezç ettirerek, sülfato misal bir ilâç veriyorum.”
Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İhtilâlin çaresi milliyetçiliktir.
B) Düşmanlık ve ihtilâlin çaresi İslâm milliyeti ile adalet ve sevgidir.
C) Sülfato sıtmanın ilâcı olamaz.
D) İhtilâl ve düşmanlık sadece İslâm milliyeti ile önlenebilir.
E) Milliyetçilik bütün problemlerin çaresidir.

49) Hiçbir müfsit, “Ben müfsidim” demez; daima suret-i haktan görünür, ya’hut batılı hak görür. Evet, kimse demez “Ayranım ekşidir.” Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz, ticarette geziyor. Hatta benim sözümü de, ben söylediğim için hüsnüzan edip, tamamını kabul etmeyiniz; belki ben de müfsidim veya bilmediğim hâlde ifsat ediyorum. Öyle ise, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte, size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın; mihenge vurunuz. Eğer altın çıktı ise kalbde saklayınız, bakır çıktı ise çok gıybeti üstüne ve bedduâyı arkasına takınız, bana reddediniz, gönderiniz.
Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İfsat edenler her halinden bellidir.
B) Müfsidler hak şeklinde kendini göstermek isterler.
C) Hiçbir fikri mihenge vurmadan kabul etmemek gerekir.
D) Söylenen her sözün kalbe girmesine izin vermemek gerekir.
E) Bediüzzaman’ın da her söylediğini ölçüye vurmadan kabul etmeyiniz.

50) İçimizdeki Ermenilerin ve gayr-i Müslimlerin hürriyeti hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İçimizdeki Ermenilerin ve gayr-ı Müslimlerin hürriyeti, dinimizden kaynaklanan haklarıdır.
B)  Gayr-i Müslimlerin hürriyeti, bizim umum milletimizin hürriyetinin rüşvetidir.
C) İçimizdeki Ermeni ve gayr-ı Müslimlerin hürriyeti onlara zulmetmemektir.
D) Gayr-i Müslimlerin hürriyeti,  bizim hürriyetimizin dâfiidir.
E) Ermeni ve gayr-ı Müslimlerin dini yaşayışlarına karışmamak gerekir.

HAFTAYA: MÜNÂZARÂT FİNAL SORULARI
 
CEVAP ANAHTARI
 
1. SORU A
2. SORU D
3. SORU B
4. SORU E
5. SORU C
6. SORU E
7. SORU C
8. SORU A
9. SORU D
10. SORU C
11. SORU E
12. SORU E
13. SORU A
14. SORU B
15. SORU C
16. SORU C
17. SORU D
18. SORU C
19. SORU D
20. SORU B
21. SORU D
22. SORU D
23. SORU E
24. SORU A
25. SORU E
26. SORU A
27. SORU C
28. SORU C
29. SORU B
30. SORU E
31. SORU D
32. SORU C
33. SORU B
34. SORU A
35. SORU B
36. SORU B
37. SORU E
38. SORU B
39. SORU A
40. SORU D
41. SORU D
42. SORU C
43. SORU A
44. SORU E
45. SORU E
46. SORU A
47. SORU B
48. SORU B
49. SORU A
50. SORU D

Okunma Sayısı: 8974
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı