"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

RİSALE-İ NUR GENÇLİK ŞÖLENİ, 2013 BİLGİ YARIŞMASI MÜNÂZARÂT FİNAL SORULARI 20 NİSAN 2013

10 Mayıs 2013, Cuma
2013 BİLGİ YARIŞMASI MÜNAZARAT FİNAL SORULARI

1) “Sizin atalet bahanesi olan şu teşebbüssüz tevekkülünüz, nizam-ı esbabı reddettiğinden, kâinatı tanzim eden meşiete karşı temerrüd demektir. Şu tevekkül, döner, nefsini nakzeder.” Metne göre aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?
A. Teşebbüssüz tevekkül doğru bir davranış değildir.
B. Teşebbüssüz tevekkül tembelliğin bahanesidir.
C. Tevekkül ile teşebbüssüz tevekkül aynı manada kullanılmıştır.
D. Teşebbüssüz tevekkül meşiete karşı inat etmektir.
E. Kâinatı tanzim eden meşiettir.

2) “Bir ince teli, rüzgâr her tarafa çevirebilir. Fakat içtima ve ittihat ile hâsıl olan hablülmetin ve urvetülvüska değme şeylerle tezelzül etmez. İcma-ı ümmet, şeriatta bir delil-i yakinîdir. Rey-i cumhur, şeriatta bir esastır. Meyelân-ı amme şeriatta muteber ve muhteremdir.”
Aşağıdaki şıklardan hangisi paragraftan çıkartılabilir?
A. İttihat problemlerin çözümü için esastır.
B. Şeriat muteber ve muhteremdir.
C. İnce teller bir araya gelse kopmaz bir halat olur.
D. Cumhurbaşkanlığı şeriatta esastır.
E. Meşrûtiyet şeriattandır.

3) “Evet, hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir.”
Metinde altı çizili olan “hak” hangi anlamda kullanılmıştır?
A. Doğruluk
B. Hukuk
C. Meşrûtiyet
D. Risale-i Nur
E. İnsaniyet
4) “Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sâkitâne Nurun sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i gaybî ile bizi temaşa eden Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar, Ahmedler vesaireler!”
Metinde geçen “üç yüz seneden sonraki” cümlesinde bahsedilen zaman dilimi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Hicretin 300. Yılından sonraki
B. Milâdî 300. Yıldan sonraki
C. Hicrî 1300 yılından sonraki
D. Bugünden 300 yıl sonraki
E. Meşrûtiyetin ilânından 300 yıl sonraki

5) “Maişet için tarik-ı tabiî ve meşrû ve zîhayat, san’attır, ziraattir, ticarettir; gayritabiî ise, memuriyet ve her nev’iyle imarettir. Bence imareti, ne nam ile olursa olsun, medar-ı maişet edenler bir nevi cerrar ve aceze ve seeledir; fakat hilebaz kısmında... Bence, memuriyete veya imarete giren, yalnız hamiyet ve hizmet için girmelidir. Yoksa yalnız maişet ve menfaat için girse, bir nevi çingenelik eder. İşte, memuriyet filcümle ve askerlik bilcümle bizde olduğu için, servetimizi israf eline verip, neslimizi etrafa saçıp zayi ettik.”
Aşağıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi / hangileri paragrafa göre doğru hükümlerdir?
I. Geçim için tabi yol san’at, ziraat ve ticarettir.
II. Memuriyet, hamiyet ve hizmet için yapılabilir.
III. Neslen azalma ve servetin gayrimüslimlere geçmesinin sebebi askerlik ve memuriyetin Müslümanlarda olmasıdır.
IV. Askerlik kritik bir görevdir. Gayrimüslimlere verilemez.

A. I ve II
B. I ve IV
C. I, II, III
D. I, II, III, IV
E. Yalnız IV

6) “Lâkin ittihat cehil ile olmaz. İttihat imtizac-ı efkârdır; imtizac-ı efkâr marifetin şua-ı elektriği ile olur.”
Yukarıdaki metne göre İttihadın gerçekleşmesi numaralandırılmış cümlelerden hangileri olmasa da mümkündür?
I. San’at
II. Fikir birliği
III. İlim
IV. Teknoloji

A. I ve II
B. I ve IV
C. I, II, III
D. I, II, III, IV
E. II ve III

7)   I. İlim azizdir, zelil etmek istemem. Hem de size göstermek isterim ki, bir kısım ehl-i ilim vardır ki; dünyaya tenezzül etmez ve san’at-ı ilmi, medar-ı maişet etmez. Talebe ise, cerrar ve seeleden ayrıdır.
II. Vazifelerinde ihmal ile kanaat gösteren ve maaşlarıyla kanaat edemeyen; harcırahları, ellerini misafirlikten çektirmemiş olan bazı memurlara fiilen nasihat etmek isterim.
III. Varidat-ı zulmiyeleri kesilmiş olan bazı büyüklere, zulümat-ı zulme sapıp pek geniş açtığı masarifin kapısının seddine yol gösteriyorum.
IV. Millet içinde seyahat edenler, acaba millet için mi veyahut keyif için midir? Bir mizan göstermekle, hile ve hamiyete bir mihenk gösteriyorum.

Numaralanmış cümlelerin hangileri Bediüzzaman’ın zekât ve sadakayı kabul etmeme sebeplerindendir?

A. I, II, III
B. I, III, IV
C. I, II, II, III, IV
D. II, IV
E. II, III, IV

8) Bediüzzaman’a göre milliyetimizin ruhu olan kavram aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Meşrûtiyet-i Meşrûa
B. Türk ve Kürt kardeşliği
C. Devlet-i Âliye-i Osmani
D. Hilâfet
E. İslâmiyet

9)  I. “Hepiniz çobansınız ve idareniz altındakilerden mesulsünüz.”
II. “Ve işlerde onlarla istişare et.”
III. “Onların aralarındaki işleri istişare iledir.”
IV. “İnsanlar kendi idarecilerinin yolundadırlar.”
V. “Zaruretler haramları mübah kılar.”
Numaralanmış cümlelerden hangisi / hangileri Meşrûtiyet hükümetinin mümeyyiz vasfını ifade etmez?

A. I ve III  
B. Yalnız II
C. III ve IV
D. Yalnız V 
E. IV ve V  

10) Aşağıdakilerden hangisi istibdat dönemi “büyük adam”ının özelliklerinden değildir?

A) İyilikleri başa verir.
B) Kötülükleri halka taksim eder.
C) Millete şevk ve neşe verir.
D) Halkı köleleştirerek korku ve cebr ile tutar.
E) İnsanlığı hayvanlığa indirir.

11) “Sual: Bazı adam, dediğiniz gibi demiyor. Belki, ‘Mehdî gelmek lâzımdır’ der. Zira dünya şeyhuhet itibariyle müşevveşedir; İslâmiyet ağrazın teneffüsü ile mütezelziledir.”
Münâzarâtta geçen bu soru o zaman insanının düşünce yapısı hakkında da bir fikir vermektedir. Aşağıdaki şıklardan hangisi metne göre o zaman insanının içinde bulunduğu durumu en iyi anlatır?

A. İslâmiyet’i zayıflatmışlardır.
B. Büyük ümitsizlik içindedirler.
C. İşi başkasına havale ederler.
D. Ahirzamanın korkusunu yaşamaktadırlar.
E. Dünya olaylarının azamî etkisindedirler.

12) “Cehalet ağanın, inad efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklit hazretlerinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde insan milletinden menba-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyettir.”

Paragrafta altı çizili olan cümlede bahsedilen cemiyet aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. II. Abdülhamid ve çevresindekiler
B. Doğudaki aşiret mensupları
C. Ahrar-ı Osmanî Fırkası
D. Hürriyet ve Meşrûtiyeti takdir etmeyenler
E. İttihat ve Terakkinin bozuk kısmı

13) Bediüzzaman’ın kendine olan hüsnüzanları kabul etmeyişinin en önemli sebebi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
A. Gurura ve büyüklüğe kapılmamak için
B. Kendisine riyakârlık yapabilecekleri önlemek için
C. Bir müfside bir dessasa hüsnüzan edebilecekleri için
D. İlmin izzetini muhafaza için
E. Kendisini hüsnüzanna lâyık görmediği için

14) “Rabıta-i iman ile sultan-ı kâinata hizmetkâr olan adam” hangi vasıflarından dolayı başkasının istibdadı altına giremez?
A. İzzet ve şehamet-i imaniyesi
B. Fazilet ve şefkat-i imaniyesi
C. Haysiyet ve şerefi
D. Şecaât ve istidat-ı manevisi
E. İzzet ve iktidarı

15) “Eski Said parlak bir nurun hissiyle, kuvvetli bir ümidle, tam teselli ile, siyaseti İslâmiyete âlet etmek fikriyle, hararetle hürriyete çalışırken; diğer bir hiss-i kablelvuku ile dehşetli dinsizce bir istibdad-ı mutlakı, kırk sekiz sene evvel bir hadîsin manasıyla geleceğini haber verdiği bir kumandanın çıkmasını ve Said’in teselli haberlerini yirmi beş senede bilfiil tekzib edeceğini hissederek, otuz seneden beri ‘Eûzü billahi mineşşeytani vessiyase’ deyip siyaseti bıraktı, Yeni Said oldu.”
Paragrafa göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğru bir yorumdur?

A. Bediüzzaman siyaseti dine alet etmiştir.
B. Yeni Said siyaseti dine alet etmiştir.
C. Müjdeler kırk sekiz sene gecikmiştir.
D. Yeni Said dini siyaseti alet etmiştir.
E. Hürriyete çalışmak İslâmiyet’i siyasete alet etmektir.

16) “İttihad-ı münevver-i İslâm’ın hacerü’l esvedi” benzetmesi hangi mekân için söylenmiştir?
A. Ravza-i Mutahhara
B. Kâbe-i Mükerreme
C. Ceziretü’l Arab
D. Devlet-i Osmaniye
E. Payitaht

17) Aşağıdaki şıklar dikkate alındığında içlerinden hangisi diğerlerinden farklı anlam içermektedir?
A. Hatasız insan bulmak mümkün değildir.
B. İyilikleri kötülüklerine ağır basanlar tercih edilir.
C. Muhali talep etmek, kendine fenalık etmektir.
D. Zerreleri günahkârlardan teşekkül eden hükümet tamamıyla masum olamaz.
E. Bir dağdan uçmak niyetiyle kendini havalandıran adam, ölmeyebilir.

18) Müddei olan müteşeyyihin “davula bedel, tarikate veya kitaba el vurması” aşağıdaki şıklardan hangisiyle ilişkilidir?

A. Mesleğini güçlü şekilde âleme duyurmak.
B. Ehl-i tahkik olmak.
C. Tarikatı vasıta-i cerr etmek.
D. Tarikata dâvet ederken kitabi olmak.
E. Zikir esnasında davula eliyle vurmak.

19) Bediüzzaman Meşrûtiyet döneminde “hükümete itiraz eden ehl-i ifrat ve ehl-i tefrite” rast geldiğini söylemektedir. Aşağıdakilerden hangisi Bediüzzaman’ın siyasette aşırı gidenler olarak tanımladığı “ehl-i ifrat”ın görüşlerinden birisi değildir?

A. Etrak yani Türklerin doğru yoldan çıktığına inanmaları
B. Hürriyeti ilân eden Abdülhamid’i küfür ile itham etmeleri
C. İstibdadı hürriyet zannetmeleri
D. Taassubu delil göstermeleri
E. Kanun-u Esasiye itiraz etmeleri

20)   I. Medreseleri birleştirmek.
II. Medreseleri ıslâh etmek.
III. Müderrisleri Kürt ulemasından seçmek.
IV. Müderrisleri Türk ulemasından seçmek.
V. Müderrisleri Arap ulemasından seçmek.
VI. Kürtlerin istidatlarıyla istişare etmek.
VII. Medreseye devam edenlerin feyiz almasını temin etmek.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde “Medresetüzzehra”nın şartları olan numaralanmış cümleler doğru olarak verilmiştir?

A. I, II, III, VII
B. I, II, III, IV, VI, VII
C. I, II, III, IV, V, VI, VII
D. II, III, IV, V, VI,
E. III, IV, V, VI, VII

21) Bediüzzaman, Osmanlının gerileme döneminde medreselerden zamanın şartlarına uygun eleman yetişmediğini söylemektedir. Aşağıdaki şıklardan hangisi bunun sebeplerinden biri değildir?

A. Zekilerin mektebe gitmeleri
B. Zenginlerin medresenin maişetine tenezzül etmemesi
C. Mahreç elemanı bulunmaması
D. Medreselerin fünun-u cedideyi ulum-u medarisle mezc etmeleri
E. Medreselerde intizam ve tefeyyüz imkânı bulunmaması

22)  “Zaman-ı meşrûtiyetin; zembereği haktır, ruhu kanundur, kuvveti marifettir, hâkimi akıldır, ağası efkâr-ı ammedir.”
Metin dikkate alındığında aşağıdaki kelimelerden hangilerinin yeri değiştirilse Bediüzzaman’ın Meşrûtiyet tanımı ortaya çıkar?
A. Akıl / marifet
B. Hakim / ağası
C. Kanun / efkâr-ı amme
D. Kuvvet / hakim
E. Kıl / kanun

23) “İyi niyetlerinin su-i istimalatı ile saadetini yalnız hükümetin cebinden zannettiğinden; kalbini, aklını da hükümetin kesesinden tahayyül eder, korkar.”
Metinde altı çizili bölümün yerine aşağıdaki şıklardan hangisi getirilirse cümle anlam bütünlüğü kazanır?

A. Cehalet ve zaafları sebebiyle
B. Nefs-i emmareye itimat etmesi cihetiyle
C. Nemelâzımcılığın umumîleşmesi cihetiyle
D. Harp boğuşmalarında malını muhafaza niyetiyle
E. İtimad-ı nefsin fıkdanı ve aczin vücudu cihetiyle

24) “Hem de, yirmi senelik İslâmiyet’in bir fedaisi de demiştir: Hürriyet, Rahman olan Allah’ın bir hediyesidir. Çünkü o imanın özelliğidir.”  
Metinde Bediüzzaman’ın fedai olarak nitelendirdiği hürriyetperver aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Hoca Tahsin
B. Mehmet Âkif Ersoy
C. Bediüzzaman Said Nursî
D. Müfrit âlimlerden Ali Suavi
E. Mısır Müftüsü Muhammed Abdüh

25) “Velâyetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe’ni tevazu ve mahviyettir, tekebbür ve tahakküm değildir. Demek, tekebbür eden sabiyy-i müteşeyyihtir. Siz de büyük tanımayınız.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili olan “sabiyy-i müteşeyyih”in anlamı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Yaşlı olup çocuk gibi hareket edenler.
B. Kendini şeyh zanneden çocuklar.
C. Şeyhlik icazeti almış olan ağalar.
D. Kendini çocukluğunu unutan şeyhler.
E. Yalancı şeyhlerin soyundan gelenler.

26) “Hürriyetimizin bir şubesi olan gayrımüslimlerin hürriyeti, bizim umum milletimizin hürriyetinin rüşvetidir. Ve o müthiş istibdad-ı mânevînin dâfiidir. Ve o kayıtların anahtarıdır. Ve ecnebîlerin, bizim dûşümüze çöktürdükleri müthiş istibdad-ı mânevînin râfiidir. Evet, Osmanlıların hürriyeti, koca Asya tali’inin keşşafıdır; İslâmiyet’in bahtının miftahıdır; ittihad-ı İslâm sûrunun temelidir.”
Aşağıdaki şıklardan hangisi bu paragraftan çıkarılabilecek sonuçlardan birisi değildir?

A. Asya’nın geleceği Osmanlının hürriyetine bağlıdır.
B. Osmanlının hürriyeti İslâm’ın huzuruna temel teşkil edecektir.
C. Kişi hürriyeti rüşvet olarak verilebilir.
D. Gayrimüslimlere hürriyet vermek rüşvettir.
E. Hürriyet istibdat-ı maneviyi kaldırır.

27) Aşağıdaki şıklardan hangisinde kemalin cemali, saadetin ziyası, hissin ulviyeti, vicdanın selâmeti olan hakikat doğru olarak verilmiştir?

A. İman
B. Din
C. Ubudiyet
D. Meşrûtiyet
E. Hürriyet

28) “O zamanda aşâire ders verdiğim o sualler ve cevaplar vaktinde [o da] içlerinde bulunuyormuş. Benim de haberim yok. O makamda şiddetli itiraz etti, dedi: Sen ifrat ediyorsun, hayâli hakikat görüyorsun; bizi de tahkir ediyorsun. Ahirzamandır; gittikçe daha fenalaşacak.”

Aşağıdaki şıklardan hangisinde metinde anlatılan kişi doğru olarak verilmiştir?
A. Abdülhakim Arvasi
B. Seyid Nur Muhammed
C. Şeyh Sunusi
D. Ahmed-i Hani
E. Ehl-i velâyet bir kişi

Sual: Yahudi ve Nasara ile muhabbetten Kur’ân’da nehiy vardır.
 Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin- Bununla beraber nasıl dost olunuz dersiniz?
Cevap: Evvelâ: Delil kat’iyyü’l-metîn olduğu gibi, kat’iyyü’d-delâlet olmak gerektir. Hâlbuki tevil ve ihtimalin mecâli vardır. Zira nehy-i Kur’ânî âmm değildir, mutlaktır; mutlak ise, takyid olunabilir.

29, 30 ve 31. Sorular yukarıdaki paragrafa göre cevaplandırılacaktır.

29)  Aşağıdaki şıklardan hangisinde paragrafta altı çizili olan “Delil kat’iyyü’l-metîn olduğu gibi, kat’iyyü’d-delâlet olmak gerektir” cümlesinin tanımı doğru olarak yapılmıştır?

A. Delil sağlam olsa delâleti de sağlam olur.
B. Dalâlet cümleleri ehl-i dalâlete ait metinlerdir.
C.  Delil sağlam olduğu gibi delâlet ettiği konu ile doğrudan ilişkili olmalıdır.
D. Delil sağlamsa delâlet ettiği konu da sağlam olmalıdır.
E. Bir cümlenin delil olması için metinde açık olmalıdır.

30)  Aşağıdaki âyet meallerinden hangisi Bediüzzaman’ın “nehy-i Kur’ânî âmm değildir, mutlak”tır demesine delil teşkil etmektedir?

A. Ve yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: “Biz Hıristiyanlarız” diyenleri bulursun. Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar.
B. İncil ehli de Allah’ın ona indirdikleriyle hükmetsinler. Kim, Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar fâsıkların ta kendileridir.
C. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl olduğu gibi, sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir. Ve mü’minlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, namuslu bir şekilde mehirlerini ödediğiniz takdirde, size helâldir.
D. Sen onların milletlerine tabi olmadıkça ne Yahudiler, ne de Hıristiyanlar senden asla hoşnut ve razı olmayacaklar. De ki, gerçekten de Allah’ın hidayeti, hidayetin ta kendisidir.
E. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez.

31) Aşağıdakilerden hangisi Bediüzzaman’ın paragrafta geçen âyete dair bir yorumu değildir?

A. Medeniyet ve terakkide olanların zatını sevmek de bir beis yoktur. Bilâkis Hıristiyan keşiş ve rahiplerinin İslâm dostluğuna dair âyat-ı Kur’âniye vardır.
B. Müslüman olan bir sıfatı veya bir san’atı, istihsan etmekle iktibas etmek neden câiz olmasın?.
C. Hem de bir adam zâtı için sevilmez. Belki muhabbet, sıfat veya san’atı içindir.
D. Öyleyse her bir Müslümanın her bir sıfatı Müslüman olması lâzım olmadığı gibi, her bir kâfirin dahi bütün sıfat ve san’atları kâfir olmak lâzım gelmez.
E. Onlarla dost olmamız, medeniyet ve terakkilerini istihsan ile iktibas etmektir.

32)  Aşağıdakilerden hangisi Bediüzzaman’ın Münâzarât eserini yazma sebeplerinden biri değildir?

A. Aklındaki suâli dillendiremeyen, ifâde etmekte müşkülat çekenlerin yerine vekâleten cevap vermek.
B. Doğudaki aşiret mensuplarının meşrûtiyet hakkındaki görüşlerini tevhid etmek.
C. Bizzat karşılıklı görüşemediği Kürt ve emsâlinin suallerine, kendisi yerine kitabı ile cevap vermek.
D. Siyasetle uğraşanlara memleketteki hastalığın teşhîsinde yardımcı olup yol göstermek.
E. Yaşanan olaylar ve milletin hastalığı ile alâkalı çözüm arayışlarına katkıda bulunmak.

33) Aşağıdaki şıklardan hangisi Bediüzzaman’ın “taklidin pederi ve istibdâd-ı siyâsînin veledi” olarak tanımladığı kavramdır?

A. Dinî istibdat.
B. İlmî istibdat.
C. Keyfî istibdat.
D. Cebrî istibdat.
E. İrtidad-ı dinî.

34)  Eskiden Müslümanlar zengin, gayrimüslim azınlıklar fakir iken, daha sonra bu durum tersine dönmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden biri değildir?
A. Müslümanların, imâret maişetine el atmaları.
B. Meyelân-ı sa’yın kırılıp, şevk-i kesbin sönmesi.
C. Fetihlerin durmasıyla ganimetlerin azalması.
D. Tevekkülün yanlış anlaşılması.
E. “Ümmetî, ümmetî!” sırrını teferrüs etmeyen bazı adamların ve bir kısım vâizlerin türemesi.

35) Aşağıdakilerden hangisi Meşrûtiyet zamanının özelliklerinden biri değildir?

A. Rey-i vahide muhaliftir.
B. Akıl kuvvetine dayanır.
C. Kanun hâkimiyeti esastır.
D. Çoğunluğun hakkı esastır.
E. Azınlıkların fikri önemlidir.

36) (1) “Hayâ ve hamiyetten neş’et eden civanmerdâne humret; (2) Hürmet ve merhametten tevellüd eden mâsumane tebessüm; (3) Fesâhat ve melâhattan hâsıl olan ruhânî halâvet; (4) Aşk-ı şebabîden, şevk-i bahârîden neş’et eden semâvî neşe; (5) Hüzn-ü gurûbîden, ferah-ı sehharîden vücuda gelen melekûtî lezzet; (6) Hüsn-ü mücerredden, cemâl-i mücellâdan tecellî eden mukaddes ziynet; birbiriyle imtizaç edip, ondan çıkan levn-i nuranî ancak o şark ve garbın kab-ı kavseyni olan Kâbe-i saadetinin tâk-ı muallâsının kavs-ı kuzahının elvan-ı seb’asının lâcivert levninin timsali, belki şu levnin manzarası bir derece irae edilebilir.”
Bediüzzaman’ın paragrafta tarif ettiği düşünce aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Meşrûtiyet-i meşruâ.      B. Hürriyet-i şer’îye.
C. Hâkimiyet-i milliye.        D. İttihad-ı İslâm.
E. Hamiyet-i diniye.

37)  Bediüzzaman’ın “Mâmehuran hırsızlarını tövbekâr ve sofî eden şu sır” diyerek tanımladığı demokrasi şekli aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Muhafazakâr demokrasi.    B. Katılımcı demokrasi.
C. Liberal demokrasi.   D. Çoğulcu demokrasi. E. Temsili demokrasi.

38) İstibdat dönemindeki yönetim ile Meşrûtiyet yönetiminin, her ikisinin de zayıf ve kuvvetsiz olduğu yönü ile birbirine benzediği şeklindeki suale hangi benzetme ile cevap verilmiştir?

A. İstibdad çocuğa, meşrûtiyet ihtiyara benzetilerek.
B. İstibdad gence, meşrûtiyet çocuğa benzetilerek.
C. İstibdad ihtiyara, meşrûtiyet gence benzetilerek.
D. İstibdad gence, meşrûtiyet ihtiyara benzetilerek.
E. İstibdad ihtiyara, meşrûtiyet çocuğa benzetilerek.

39) Bediüzzaman Said Nursî’ye göre Meşrûtiyet fiilen yaşandığında özellikle ondan ders alıp ve etkilenecek olanlar aşağıdaki şıklardan doğru olarak verilmiştir?

A. Eğitime şiddetle ihtiyaç duyanlar.
B. Dinini rahat yaşayacaklarını anlayan Hilâfet ve saltanat taraftarları.
C. Avam halk tabakası.
D. Hürriyetlerine sahip olan Ermeni ve sair azınlıklar.
E. Akılları gözlerinde olan maddiyyunlar.

40) Meşrûtiyet öncesi istibdat idaresi, Münâzarât’ta aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir?
A. Hastalığı teşhîs etmeden ilâç yazan doktor.
B. Mahallî yönetimi elinde bulunduran ağa.
C. Makamını nefsine mâl eden memur.
D. Bulanık bir havuz.
E. Şabiy-i müteşeyyih.

41) Aşağıdakilerden hangisi, hürriyetin en parlak yaşandığı dönemdir?

A. Dört halife dönemi.
B. Kanunî Sultan Süleyman dönemi.
C. I. Meşrûtiyeti takip eden 6 aylık dönem.
D. Asr-ı Saadet.
E. Yavuz Sultan Selim’in hilâfetini takip eden 63 yıl.

42) “Düşmanlığın sebebi olan istibdat öldü. İstibdadın zevaliyle dostluk hayat bulacak. Size bunu kat’iyen söylüyorum ki, şu milletin saadeti ve selâmeti Ermenilerle ittifak ve dost olmaya vabestedir. Fakat mütezellilâne dost olmak değil, belki izzet-i milliyeyi muhafaza ederek, musalâha elini uzatmaktır.”
Paragrafa göre aşağıdaki şıklardan hangisi söylenemez?

A. Devletin refahı –azınlık da olsa- bütün vatandaşların hukukunu gözetmekle mümkündür.
B. Dostluk için önce kimin elini uzattığı önemli değildir.
C. Ermenilerle dostluk mümkündür.
D. Dostluk için şart aramaya gerek yoktur.
E. Ermenilerle düşmanlığın ana sebebi istibdattır.

43) Aşağıdaki şıklardan hangisinde zindan-ı atalete düşme sebebimiz olan fikirlerin çözümü yanlış olarak verilmiştir?

A. Yeise mukabil – Allahın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz.
B. Meylül rahata mukabil – Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. 
C. Meyli Tefevvuk mukabil– Allah için olunuz.
D. Aculiyete mukabil-sabırlı olun sabır yarışında düşmanınızı geride bırakın.
E. Fikri infiradiye mukabil – İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır.

44) “Hiçbir müfsid ‘ben müfsidim’ demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür.”
Bu cümlenin ana fikri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Her sözü sahibini dikkate alarak dinlemek lâzımdır.
B. Müslüman tahkik ehli olmayabilir.
C. Müslüman aldanır, fakat aldatmaz.
D. Bizler hüsnüzanna memuruz.
E. Sözü söyleyen değil, sözdeki hakikat önemlidir.

45) Aşağıdakilerden hangisi Bediüzzaman’a göre insanı “tahammülsüz meşakkatlere mütehammil kılan hürriyet”in özelliklerinden biri değildir?

A. Yarı hürriyet.
B. Yemek ve içmekten ibaret bir hürriyet.
C. İnsanın hayvanî hasselerinden iktiza eden bir hürriyet.
D. Medeni anlayışla arasında çok uzun mesafeler olan bir hürriyet.
E.  Başkasının hürriyetini bozmayan bir hürriyet.

46) “İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar”. Aşağıdaki şıklardan hangisi metinde anlatılan hürriyeti en iyi tanımlar?

A. İnsanlar her türlü davranışlarında hürdür.
B. İnsanlar meşrû dairede hürdür.
C. İnsanlar kanunlar çerçevesinde hürdür.
D. İnsanlar iradelerinde hürdür.
E. İnsanlar hür yaratılmışlardır.

47) “Meşrûtiyet, hâkimiyet-i millettir. Hükûmet hizmetkârdır. Meşrûtiyet doğru olursa, kaymakam ve vali, reis değiller, belki ücretli hizmetkârlardır. Gayrimüslim reis olamaz, fakat hizmetkâr olur. Farz ediniz ki, memuriyet bir nevi riyaset ve bir ağalıktır. Gayrimüslimlerden üç bin adamı ağalığımıza, riyasetimize şerik ettiğimiz vakitte, millet-i İslâmiye’den aktâr-ı âlemde üç yüz bin adamın riyasetine yol açılıyor. Öyle ise biz de daha çok çalışmalıyız.”
Paragrafta altı çizili olan cümle yerine aşağıdaki şıklardan hangisi getirilirse Bediüzzaman’ın gayrimüslimlerin memurluğuna yaptığı yorum tamamlanmış olur?

A. Ey edipler. Edipler edepli olmalı siz daha çok müracaat ediniz.
B. Şeriatın bazı ahkâmını gayrimüslimler de bilir, telâş etmeyiniz.
C. İstibdat bitti memurluk için müracaat ediniz.
D. Öyle de memurlar hizmetkârdır, bunu böyle telâkki ediniz.
E. Biri zayi edip bini kazanan, zarar etmez.

48) “Suâl: “Aman, bu kadar istibdâdın fena bir zehri varken, acîbdir ki, biz bu kadar kalmışız!”
Aşağıdakilerden hangisi Bediüzzaman’ın bu suale verdiği cevabı özetleyen bir ifadedir?

A. Havasın ihtilâfı.  B. Halkın ihtilâfı.   C. Havasın ittifakı.
D. Halkın ittifakı.    E. Azınlıkların isyan endişesi.

49)  Bediüzzaman’a göre istibdadın asıl kaynağı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. İstibdat Hz. Âdem’in (as) şeytanla münakaşası ile başlamıştır.
B. İstibdat Habil ile Kabilin rekabetiyle başlamıştır.
C. İstibdat hilâfetin saltanata dönüşmesi ile başlamıştır.
D. İstibdat hayvaniyetten gelmedir.
E. Fikr-i milliyetin revaç bulması ve ırkçılığın yayılmasıdır.

50) Bediüzzaman Said Nursî millî hâkimiyetin elde edilmesinde hayat makinasının buharı olan meşrûtiyet-i meşrûa içerisindeki hürriyetin insanın mutluluk ve saadetine vesile olduğunu söylemektedir.
Buna göre cüz’i iradeyi, istibdat ve tahakkümden kurtaran nedir?

A. Meşveret-i Şeriyye.          B. İttihad-ı İslâm.
C. Meşrûtiyet-i Meşrûa.      D. Kavaid-i Şeriyye.
E. Hürriyet-i vicdan.

CEVAP ANAHTARI
  1. C 
  2. E
  3. A
  4. D
  5. C
  6. B
  7. C
  8. E
  9. D
10. C
11. B
12. D
13. C
14. A
15. A 
16. B
17. E
18. C
19. D
20. B
21. D
22. E
23. E
24. C
25. A
26. C
27. B
28. E
29. C
30. C                          
31. A
32. B
33. B
34. C
35. D
36. D
37. B
38. E
39. C
40. A
41. D
42. D
43. B
44. E
45. E    
46. B
47. E
48. A
49. D
50 A
Okunma Sayısı: 7102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı