"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

RİSALE-İ NUR GENÇLİK ŞÖLENİ, 2013 BİLGİ YARIŞMASI NAMAZIN HİKMETLERİ FİNAL SORULARI

24 Mayıs 2013, Cuma

1) Kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğunda elli bin senelik mesafeyi kat ettiren amel aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. Takva sahibi olmak.
B. İstiğfar etmek.                                   
C. Amel-i salih sahibi olmak.                                   
D. İstiğna etmek.

2) Aşağıdakilerden hangisi yavrular ile canavarları rızık açısından en iyi tanımlayan cümledir?
A. Rızkı, en çok çalışana ve mücadele edene verilir.
B. Rızık, ihtiyarı ve iktidarı güçlü olana verilir.
C. Helâl rızık, çalışma ile değil, acz ve zaaf ile elde edilir.
D. Büyük balık, küçük balığı daima yutar.

3) Namazın çekirdeklerinden “Sübhanallah” kelimesiyle Cen3ab-ı Hakk’ın takdis edilen sıfatı aşağıdaki şıklardan hangisidir?
A. Cemal B. Kerem
C. Celâl  D. Kemal

4) Cenâb-ı Hakk’ın rububiyetinin doğrudan gerektirdiği küllî amel aşağıdaki şıklardan hangisidir?
A. Şükür ve secde
B. Ubudiyet ve itaat
C. Hamd ve takdis
D. Tesbih ve duâ

5) “Bütün mahlûkatın tahiyyat-ı mübarekelerini ve salâvat-ı tayyibelerini kendi hesabına O Cemil-i Lemyezel ve Celil-i Layezale hediye etmek” 
Cümlede anlatılan takdimin yapıldığı namaz rüknü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kırâat  B. Rükû
C. Kade-i ahire D. Secde 

6)
I. Mühim bir inkılâb başı
II. Azîm bir tasarruf-u İlâhînin âyinesi
III. İhsanat-ı külliye-i İlâhiyenin birer ma’kesi
Numaralanmış cümlelerin konu alındığı namaz bahsinin anafikri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Namazın hikmeti
B. İbadetin hikmeti
C. Kerahat vakitlerinin hikmeti
D. Namazın beş vaktinin hikmeti

7) “Tulûa kadar, evvel-i bahar zamanına, hem insanın rahm-ı madere düştüğü âvânına, hem semavat ve arzın altı gün hilkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ihtar eder.”
Aşağıdakilerden hangisi paragraftan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
A. Paragraf beş vakit namazdaki ayrı ayrı şuunat-ı İlahiyeyi ihtar etmekten bahsetmektedir.
B. Paragraf sabah namazı vaktinden bahsetmektedir.
C. Paragrafa göre insan, dünya ve kâinat arasında bir uyum söz konusudur.
D. Paragraf fecir vaktini anlatmaktadır.

8) “Meşâgil-i dünyevîye dediğin, çoğu sana âit olmayan ve fuzûlî bir sûrette karıştığın ve karıştırdığın mâlâyânî meşgalelerdir. En elzemini bırakıp, güyâ binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz mâlûmât ile vakit geçiriyorsun. Meselâ, ‘Zühalin etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır?’ ve ‘Amerika tavukları ne kadardır?’ gibi kıymetsiz şeylerle kıymettar vaktini geçiriyorsun. Güya, kozmografya ilminden ve istatistikçi fenninden bir kemâl alıyorsun!”
Aşağıdakilerden hangisi paragraftan çıkarılabilecek doğru bir yorum değildir?
A. İstatistik ve astronomi ile meşgul olmak, ahiret açısından malayanidir.
B. İstatistik ve astronomi ile gereksiz yere uğraşmak ciddî işleri geri bırakır.
C. Bize gerekli olmayan malûmatlarla vakit geçirmek malayanidir.
D. İnsanlar bazen fuzulî işlerle kıymettar vakitlerini zayi ederler.

9) Yirmi Birinci Söz’de “İşte, ey sabırsız nefsim! Sen üç sabırla mükellefsin.” denilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu üç sabırdan biri değildir?
A. Allaha itaat etmek
B. Maişete çalışmak
C. Günahlardan kaçınmak
D. Musîbetlere dayanmak

10) “Yapılması karşılığında Cennet gibi bir ücreti, saadet-i ebediye gibi bir hediyeyi bize vaad edip, pek az bir zamanda, pek güzel bir vazifede, bizi istihdam etse, biz hizmet etmezsek veya suhre gibi usançla yarım yamalak namaz” kılsak aşağıdaki düşünce ve davranışlardan hangisini yapmış oluruz?
A. Verilen hayat ve vücut nimetini görmemek.
B. Yeryüzü sofrasının güzelliğini idrak etmemek.
C. Va’dinde ittiham, hediyesini istihfaf etmek.
D. İn’amda mün’imi görüp şükretmemek.

11) Aşağıdaki şıklardan hangisinde hakikî namaz kılanlarda bulunmaması gereken bir istek ve arzu dile getirilmiştir?
A. Daha ziyade ibadetle beraber helâl kazanca çalışacağım.
B. Kabrime daha ziyade ışık göndereceğim.
C. Ahiretime daha ziyade zahîre tedarik edeceğim.
D. Dünyanın rahatını temin edip ömrümü lezzetle geçireceğim.
12)  Namaz dikkate alındığında “nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve müptelâ, nihayetsiz telezzüzata ve emellere meftun pür sevda bir kalbin kut ve kuvveti”ni elde etmeyi sağlayacak davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A. Seher vaktinde çok duâ etmek.
B. Her şeye kadir, Rahim-i Kerimin kapısını niyaz ile çalmak.
C. Hem fiilî, hem kavlî duâları yapmak.
D. Esbaba teşebbüs edip, tevekkül etmek.

13)  “Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi: ’Namaz iyidir. Fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor.’
O zâtın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim, işittim ki, aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım, gördüm ki, tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım, o zât o sözü, bütün nüfus-u emmârenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir.”
Bediüzzaman’ın bu tesbitinden sonra vardığı kanaat aşağıdaki şıklardan hangisidir?
 A. Makam ve mevki büyüdükçe namaz kılmak daha da zorlaşmaktadır.
B. Namaz mü’minin Mi’racıdır.
C. Nefsini ıslâh etmeyen başkasını ıslâh edemez.
D. Namaz dinin direğidir.

14)  Aşağıdakilerden hangisi kişinin namazda tembellik yapmasına sebep olan en önemli etkendir?
A. Tul-i emel
B. Meşagil-i dünyevîye
C. Abdest alma meşakkati
D. Tevehhüm-ü ebediyet

15)  “Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümâtlı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde o âlemde şehâdet eder. Zîrâ herkesin, her günde, şu âlemden, bir mahsus âlemi var.”
Metinde altı çizili olan o âlem aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir.
A. Âlem-i misal
B. Âlem-i şehadet
C. Âlem-i menam
D. Âlem-i mizan

16)
I. Keyf için, ebedî dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasa idin ki, ömrün azdır hem faidesiz gidiyor.
II. Usanmak şöyle dursun, belki ciddî bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur.
III. Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün ebedî midir? Hiç kat’î senedin var mı ki, gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın? Sana usanç veren, tevehhüm ebediyettir.
IV. Elbette onun yirmi dörtten birisini, hakikî bir hayat-ı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarfetmek;
Numaralanmış cümlelerin aslına uygun anlam kazanması için aşağıdaki şıklardan hangisine göre dizilmesi gerekmektedir?
A. I-II-III-IV B. II-III-IV-I
C. III-I-IV-II D. IV-III-I-II

17)  “Her sabah mütemadiyen ismiyle, bazen hayaliyle dahi yanımda hazır olur, hissedar olur.”
Cümlede Bediüzzaman’ın duâsına dâhil olan hangi daireden bahsedilmiştir?
A. Kardeşler B. Talebeler
C. Dostlar D. İhvanlar

18)  Aşağıdaki şıklardan hangisi gafletle veya inkârla ibadeti terk eden adam için söylenemez?
A. Mevcudatı, hakikat-ı kemalâtına tamamıyla zıd ve muhalif ve hatta bir surette tevehhüm eder ve manen onların hukukuna tecavüz eder.
B. O târikü’s-salât, kendi kendine mâlik olmadığı için, kendi mâlikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder. Onun mâliki, o abdinin hakkını, onun nefs-i emmaresinden almak için, dehşetli tehdid eder.
C. Netice-i hilkatı ve gaye-i fıtratı olan ibadeti terk ettiğinden, hikmet-i İlâhiye ve meşiet-i Rabbaniyeye karşı bir tecavüz hükmüne geçer. Onun için cezaya çarpılır.
D. Mevcudatın hakikaten mevcud ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve nazar eder.

19) Daire-i itikadda iken ruhuyla, imanıyla daire-i esbaba bakan ve esbaba kıymet vermeyerek, tembelcesine bir tevekkül ile nizam-ı âleme muhalefet eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A. Maturidiye B. Cebriye
C. Mu’tezile D. Eş’ariye

20)
Evvelâ: Bu kelimeyi makabline bağlattıran cihet-i münasebet, Rahman ve Rahim’in delâlet ettikleri nimetlerin hamd ve şükürle karşılanması lüzumundan ibarettir.
Saniyen: Şu cümlesi, her biri niam-ı esasiyeden birine işaret olmak üzere, Kur’ân’ın dört sûresinde tekerrür etmiştir. O nimetler de, “neş’e-i ula ile neş’e-i ulada beka, neş’e-i uhra ile neş’e-i uhrada beka” nimetlerinden ibarettir.
Bu paragrafta sayılan “niam-ı esasiyeden” dört nimetin tamamı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru açıklanmıştır?
A. Birinci yaratılış ve yaşama sevinci; ikinci yaratılış ve Cennette yaşama sevinci
B. Dünyaya gelmek, ebede namzet olmak; ahirette cennet yaşamak, Cehennemden kurtulmak
C. Dünya hayatına gelmek ve yaşamak; ahirette amellerinin karşılığını almak ve Cennete girmek
D. Birinci yaratılış ve onda baki kalmak; ikinci yaratılış ve onda baki kalmak

21)  Aşağıdakilerden hangisi cemaatle namaz kılan kişinin cemaatin diğer üyeleri ile arasındaki ilişkilerden değildir?
A. Takdirci B. Duâcı
C. Tezkiyeci D. Şefaatçi

22)  “Cenâb-ı Hak, her şey için bir nokta-i kemal tayin etmiştir”. Buna göre insanın kemale ulaşmasının en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Namaz B. Meyil
C. İlham  D. Cemal  

23) “İtikad ve amelde usûl ve ahkâm-ı esasiyede peygamberlerin hepsi daimdirler sabittirler, müttehittirler.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin şeriatlarında farklılığı ifade eden en önemli kavramdır?
A. Esasat B. İtikad
C. Fûruat D. Akaid

24)  Kur’ân-ı Kerîm zulüm ve fıskta bulunan hasis ve hayırsız olan lezzetten nefretle uzaklaşmak için aşağıdaki hangi seçenekteki yolu tercih eder?
A. Gadab-ı İlâhî ihtar etmek.
B. Rahmet-i İlâhî ihtar etmek.
C. Tahdis-i nimet ihsas etmek.
D. Nimeti İlâhî ikram etmek.

25) Aşağıdakilerden hangisi münafıkların cenaze namazı ile ilgili yanlış bir hükümdür?
A. Sarih küfür söylemeyenin namazı kılınır.
B. Münafıklıkta ısrar edenin namazı kılınmaz.
C. İhbar-ı İlâhî ile bildirilenlerin namazı kılınmaz.
D. Anne babası Müslüman olanın namazı kılınır.

26) Üç İhlâs ve bir Fatiha muhtasar bir hatim olduğundan hangi vakitlerde okunmalıdır?
A. Saat-i icabede
B. Her vakitte 
C. Eyyam-ı mübarekede
D. Leyali-i Meşhurede

27) Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşında kader-i İlâhiyenin aleyhimize fetva vermesine sebep olan bir ihmalimiz değildir?
A. Cihad-ı terk etmek.
B. Salâtı terk etmek.
C. Savmı terk etmek.
D. Zekâtı terk etmek.

28)  Peygamberimiz’e (asm) makam-ı Mahmud verilmesinin işaret ettiği hakikat aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hidayet-i mutlaka
B. Ümmetinin kesreti
C. Şefaat-ı kübra
D. Berzah âlemi

29) “Gözümüzle görüyoruz ki, bu kâinatta binler değil, belki milyonlar âlemler, küçük kâinatlar, ekseri birbiri içinde; her birinin idaresi ve tedbirinin şeraiti ayrı ayrı olduğu halde, öyle bir mükemmel terbiye, tedvir, idare ediliyor ki, bütün kâinat bir sahife gibi her an nazarında ve bütün âlemler birer satır gibi kalem-i kudret ve kaderiyle yazılır, tazelenir, değişir.”
Yukarıdaki paragraf, Fatiha-i Şerif’in hangi kudsi kelimesinin kısa bir izahıdır?
A. Errahmanirrahîm         B. Elhamdülillah
C. Rabbülâlemîn          D. Mâlikiyevmiddîn

30)  Aşağıdakilerden hangisi kuvve-i akliyenin ifrat mertebesi olan cerbezeyi en iyi özetler?
A. Maddî ve manevî hiçbir şeyden korkmaz.
B. Yoğurdun siyah olduğunu delilsiz ikna eder.
C. Hiçbir şeyden haberi olmaz.
D. Hakkı hak bilir, imtisal eder; bâtılı bâtıl bilir, içtinap eder.

31) Risale-i Nur dairesinde bulunan “kardeş”in hassası ve şartı aşağıdaki şıklardan hangisidir?
A. Kat’iyen Sözlere ve envâr-ı Kur’âniyeye dair olan hizmetimize ciddî taraftar olsun; ve haksızlığa ve bid’alara ve dalâlete kalben taraftar olmasın; kendine de istifadeye çalışsın.
B. Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin.
C. Risale-i Nur Hizmetlerine taraftar olmak ve istifadeye çalışmaktır.
D. Hakikî olarak Sözlerin neşrine ciddî çalışmakla beraber, beş farz namazını edâ etmek, yedi kebâiri işlememektir.

32) Her meşakkate, her musîbete kâfi gelen ve yanlış kullanmamak için azamî dikkat edilmesi gereken kuvvet aşağıdaki şıklardan hangisidir?
A. İman kuvveti B. İhlâs kuvveti
C. Sabır kuvveti D. İrade kuvveti

33) “Rubûbiyetin saltanatı, nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister; rububiyetin kudsiyeti, pâklığı dahi ister ki, abd, kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekâisten pâk ve müberra ve ehl-i dalâletin efkâr-ı bâtılasından münezzeh ve muallâ ve kâinatın bütün kusurâtından mukaddes ve muarrâ olduğunu tesbih ile ilân eder.”
Paragrafta geçen “tesbih” kelimesi aşağıdaki şıklardan hangisidir?
A. Sübhanallah B. Allahuekber
C. Lailahe illallah D. Elhamdülillah

34) “Ne maddî ve ne manevî hiçbir şeyden korkmaz. Bütün istibdatlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin ürünüdürler.”
Metinde anlatılan “kuvve-i gadabiye”nin hangi mertebesidir?
A. Tefrit  B. Vasat
C. İfrat  D. Şecaat

35) “Ettahıyyatü” gibi mübarek kelimeler, Mi’rac gecesinde kimler arasında gerçekleşmiştir?
 A. Cenâb-ı Hak ile Resulü (asm)
B. Cenâb-ı Hak ile Cebrail (as)
C. Hz. Muhammed (asm) ile Hz. Cebrail (as)
D. Cenâb-ı Hak ile Resulü ve Hz. Cebrail (as)

36) “Esma-i İlâhiyeye ait garaibin fihristesi, hem şuun ve sıfât-ı İlâhiyenin bir mikyası, hem kâinattaki âlemlerin bir mizanı, hem bu âlem-i kebirin bir listesi, hem şu kâinatın bir haritası, hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi, hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi, hem mevcudata serpilen ve evkata takılan kemalâtının bir ahsen-i takvimidir.”
Paragrafta aşağıdaki hangi varlığın özellikleri anlatılmaktadır?
A. Melaikeler  B. Hayvanat
C. Nebatat ve camidat D. İnsanlar

37)  Bediüzzaman’a göre “câhil efrad ve avâm-ı nas kayıtsız hür olsa, şartsız tam serbest olsa” toplumun alacağı hâl aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sanatkâr ve medeni olurlar.
B. Tam hür birer abid olurlar.
C. Sefih ve itaatsiz olurlar.
D. Korkusuzca günah işlerler.

38)  “Bediüzzaman “Meclis-i Meb’usanda dine karşı gördüğü lâkaytlık ve garplılaşmak bahanesi altında Türk milletinin kudsî mefahir-i tarihiyesi olan şeair-i İslâmiyeden bir soğukluk gördüğü için, meb’usların ibadete, bilhassa namaza müdavim olmalarının lüzum ve ehemmiyetine dair bir beyanname neşreder ve meb’uslara dağıtır.”
Bu beyannameyi M. Kemal’e okuyan paşa aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Mustafa Fevzi Paşa
B. Mustafa İsmet Paşa
C. Kâzım Karabekir Paşa
D. Rauf Orbay Paşa

39) “Sırat-ı müstakim”, kelime olarak, “Allah’ın gösterdiği hidayet yolu” anlamına gelmektedir. Aynı zamanda şecaat, iffet, hikmetin meczinden, hülâsasından hâsıl olan sırat-ı müstakim aşağıdakilerden hangisine işaret eder?
A. Tevekküle
B. Azamet-i İlâhiye
C. Namazdaki teşehhüde
D. Adl ve adalete

40)  “Bir büyük hâkim iki hizmetkârına her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta has ve güzel çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor.”
Metinde altı çizili olan ifade hakikatte neyi temsil etmektedir?
A. On sekiz bin âlem  B. Küre-i arz             
C. Cennet   D. İnsanın ömrü

41)
I. Hayat-ı uhrevîyeyi gaye-yi maksad yapmak
II. Ahireti dünyaya vesile bilmek
III. Dünyayı ahiretin mezrası kabul edip, ona göre çalışmak
Numaralanmış cümlelerden hangisi / hangileri “hayvanatın büyük bir kumandanı ve şu dünyada Cenâb-ı Hakk’ın nazlı, niyazdar bir abd-i mükerremi ve muhterem bir misafiri” olmanın şartıdır?
A. Yalnız II B. I ve III
C. II ve III D. I, II, III

42)  Hem ne olur ne olmaz, ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel, son vazife-i ubudiyetini yapıp, yevmiye defter-i amelini hüsn-ü hâtime ile bağlamak için kıyam edilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mağrip Namazı B. Teheccüd namazı
C. Asr Namazı D. İşâ Namazı

43)  “İnsan bir yolcudur.”
I. Sabâvet
II. Gençlik
III. İhtiyarlık
IV. Rahm-ı mader
V. Ebed
VI. Haşir
VII. Kabir
İnsanın hayat yolculuğu sıralandığında aşağıdaki şıklardan hangisi beşinci sıraya gelmelidir?
A. III  B. V C. VI  D. VII

44)  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, namaz ve zekât arasında kurulan ilişki doğru yazılmıştır?
A. Zekât namazın kantarası, namaz zekâtın köprüsüdür.
B. Namaz dinin direği, zekât namazın kantarasıdır.
C. Namaz dinin direği, zekât kantarasıdır.
D. Namaz dinin temeli, zekât muhkem duvarıdır.

45)  Kelimesinin tekrarlanmasındaki hikmetin, birincisi, hitap ve huzurdaki lezzetin arttırılmasına; İkincisi, ayan makamının bürhan makamından daha yüksek olduğuna; üçüncüsü, huzurda sıdk olup kizbin ihtimali olmadığına; dördüncüsü, ibadetle istianenin ayrı ve müstakil maksatlar olduklarına işarettir.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde paragrafta sözü edilmeyen bir husus yer almaktadır?
A. “İyyake” kelimesi, kulun Allah’ı ne kadar sevdiğine işarettir.
B.  “İyyake” hitabı kulun Allah’ın huzurundaki lezzetini arttırır.
C.  İnsanın bir şeye görüyormuş gibi inanması, delillerle inanmasından üstündür.
D.  Allah’ın huzurunda olduğuna inanan, Allah hakkındaki yalanlara inanmaz.

46)
I. Âlem-i zulümat, nehar âleminin bütün âsârını siyah kefeni ile setretmesi
II. Kışın beyaz kefeni ile ölmüş yerin yüzünü örtmesi
III. Vefat etmiş insanın bâkiye-i âsârı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesi
IV. İnsanın âlem-i berzaha geçmesi
Numaralanmış cümlelerden hangileri Kahhar-ı Zülcelâl’in celâlli tasarrufatını ilân eden “İşâ’ vakti”nin özelliklerindendir?
A. I-II-III   B. I-II-IV C. I-III-IV D. II-III-IV

47)  Nasıl ki bir padişah, raiyetinin hukukunu muhafaza etmek için, âdi bir adamın, raiyetinin hukukuna zarar veren bir hatasına göre, şiddetli cezaya çarpar.
Paragraf dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi, Cenâb-ı Hakk’ın, Kur’ân’da çok şiddet ve ısrarla, ibadeti terk edeni zecr etmesi ve Cehennem gibi dehşetli bir cezayla tehdit etmesinin sebeplerinden değildir?
A. Kendi nefsine zulmeder.
B. Kâinatın hukuk-i kemalâtına karşı bir tecavüzdür.
C. İnsanlığın hukukuna karşı bir tedafüdür.
D. Hikmet-i İlâhiyeye karşı bir tecavüzdür.

48)
I. Bismillah,
II. Elhamdülillah,
III. Nimette in’amı hissetmek
Numaralanmış cümlelerden hangileri “kâinatı dolduran ve medar-ı hamd ve şükür olan kasdî in’amlar ve nimetler, hususan kan ve fışkı içinden safi, temiz, gıdalı sütü âciz yavrulara göndermek ve ihtiyarî ihsanlar ve hediyeler ve merhametli ikramlar ve ziyafetlerin” mukabilinde muhakkak olmalıdır?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. Yalnız II
D. I, II, III

49) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in (asm) imametine bir örnek değildir?
A. Mescidi, yalnız Ceziretü’l-Arab değil belki küre-i arzdır.
B. Cemaati yalnız o zamanın insanları değildir.
C. Evet, öyle bir maksat için niyaz eder ki, eğer o maksat husûle gelmezse, yalnız mahlûkat değil, âlem bile kıymetsiz kalır.
D. Onun (asm) matlubuyla mevcudat yüksek kemâlâttan sükût eder.

50) Bediüzzaman insanın, kâinata geldikten sonra. Gaibane ve hazırane “iki cihet ile” ubudiyetinin varlığını anlatmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi gaibane yaptığı ubudiyetlerden birisi değildir?
A. Mün’im-i Kerîm, maddî ve mânevî ni’metlerin lezizleriyle onu perverde ediyor. O da, ona mukabil, fiiliyle, haliyle, kàliyle, hattâ elinden gelse bütün hasseleriyle, cihazâtıyla şükür ve hamd ü senâ eder.
B. Kâinatta görünen saltanat-ı rububiyeti, itaatkârane tasdik edip kemalâtına ve mehasinine hayretkârane nezaretidir.
C. Esma-i kudsiye-i İlâhiyenin nukuşlarından ibaret olan bedi’ san’atları, birbirinin nazar-ı ibretlerine gösterip dellâllık ve ilâncılıktır.
D. Kalem-i kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sahifelerini, arz ve sema yapraklarını mütalâa edip hayretkârane tefekkürdür.

CEVAP ANAHTARI
1. SORU : A
2. SORU: C
3. SORU : C
4. SORU : B
5. SORU : C
6. SORU : D
7. SORU : A
8. SORU : A
9. SORU : B
10. SORU: C
11. SORU: D
12. SORU: B
13. SORU: C
14. SORU: D
15. SORU: A
16. SORU: C
17. SORU: B
18. SORU: D
19. SORU: B
20. SORU: D
21. SORU: A
22. SORU: B
23. SORU: C
24. SORU: A
25. SORU: D
26. SORU: B
27. SORU: A
28. SORU: C
29. SORU: C
30. SORU: B
31. SORU: D
32. SORU: C
33. SORU: A
34. SORU: C
35. SORU: A
36. SORU: D
37. SORU: C
38. SORU: C
39. SORU: D
40. SORU: B
41. SORU: B
42. SORU: D
43. SORU: D
44. SORU: C
45. SORU: A
46. SORU: A
47. SORU: C
48. SORU: D
49. SORU: D
50. SORU: A
 
SON
Okunma Sayısı: 9109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı