"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

RİSALE-İ NUR GENÇLİK ŞÖLENİ, 2013 BİLGİ YARIŞMASI NAMAZIN HİKMETLERİ ELEME SORULARI

17 Mayıs 2013, Cuma

1) Aşağıdakilerden hangisi Dördüncü Söz’de geçen “Essalatü imadüddin” hadisinin mealidir?
A) Namaz uykudan hayırlıdır.
B) Namaz ibadetlerin özüdür.
C) Namaz dinin direğidir.
D) Namaz işlerin en hayırlısıdır.

2) “Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakikî bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtrî, münasip bir netice-i hilkat-i beşeriye olduğunu görmek istersen…”
Parçada geçen “netice-i hilkat-i beşeriye” tamlamasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanın güzel ahlâkının neticeleri
B) İnsanlığın bulduğu ilimler
C) İnsanın yaratılmasının sonucu
D) İnsanın güzel davranışları

3)
I. İbadetin özüdür.
II. Bir emr-i İlâhidir.
III. Füruattır.
IV. Allah’ı tesbih ve ta’zim ve şükürdür.
Numaralanmış cümlelerden hangisi / hangileri namazın “mana-i hakikisi”ni ifade etmektedir?
A) I ve II   B) IV
C) I, II, III, IV  D) I, II, III

4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, ibadet hükmüne geçer?
A) Güzel bir niyet  B) Güzel bir amel
C) Güzel bir tefekkür  D) Güzel bir okuma

5)  “Çok tembellerden ve târikü’s-salâtlardan işitiyoruz.” Cümlede altı çizili olan kelimenin manası aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Namaz kılmayı terk etmiş.
B) Namaz kılmaya başlamış.
C) Namaz kılmayı önemsememiş.
D) Namaz kılmayı benimsemiş olan.

6) Aşağıdaki şıklardan hangisinde, Risale-i Nur dairesindeki “kardeş”in hassası ve şartı doğru olarak verilmiştir?
A) Beş farz namazını eda etmek.
B) Sözleri kendi malı ve telifi hissetmek.
C) Risale-i Nur hizmetine ciddî taraftar olmak.
D) Kebairi işlemek.

7) Aşağıdaki şıklardan hangisinde “Halk-ı ef’al meselesinde fiillerin bidayetini irade-i cüz’iyeye, nihayetini irade-i külliyeye verip hadd-i vasatı ihtiyar eden” mezhep doğru olarak verilmiştir?
A) Mutezile B) Cebriye
C) Kaderiye  D) Ehl-i Sünnet

8) Aşağıdaki şıklardan hangisinde yağmur namazı ve duâsının yapılma sebebi doğru olarak verilmiştir?
A) Yağmur yağdırmak için
B) Yağmur namazı vakti girdiği için
C) Adet olduğu için  
D) Kuraklığı gidermek için

9) Bediüzzaman Fatiha Sûresinde “Biri menfaatleri celb, diğeri mazarratları def etmek üzere terbiyenin iki esası var” demektedir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu iki esasa bakan isim ve sıfatlar doğru olarak verilmiştir?
A) Elhamdülillah, Rabbü’l-âlemin
B) İyyakena’budü, iyyakeneste’in
C) Rahman, Rahim   
D) Sırat-ı müstakim, Haşir 

10) Aşağıdakilerden hangisi “şerr-i kalil için hayr-ı kesirin terk edilmesi”nin sonucudur?
A) Şerr-i kalil   B) Hayr-ı kesir
C) Şerr-i kesir   D) Hayr-ı kalil

11)
I. Nebiler  II. Sıddıkinler
III. Şühedalar  IV. Salihler
“Âdem (as) zamanından beri hadsiz hüccetler, mu’cizeler, kerametler, deliller, keşfiyatlar ile hakikat-ı tevhidi dâvâ edip ispat eden ve nev’î beşerin en yüksek, en müstakim, en sadık taifeleridir.”
Numaralanmış isimlerden hangileri metinde özellikleri anlatılan taifelerdendir?
A) I-II-III-IV  B) I-II-III
C) II-III-IV  D) I-II-IV

12) Sefer sırasında meşakkat olmasa dahi uygulanacak olan amel, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Namaz kısaltılmaz.
B) Namaz kazaya bırakılır.
C) Namaz tam kılınır.
D) Namaz kısaltılır.


13) ‘‘Muhammed’in canı kudret elinde bulunan Allah’a yemin ederim’’
Resul-i Ekrem’in (asm) yemin ederken en çok kullandığı bu kasemden aşağıdaki anlamlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Muhammed’in (asm) nefsi kendi kendine malik değildir.
B) Hiçbir şey, hiçbir şe’n, hiçbir hal, o muhit ihtiyar ve iktidarın harici değildir.
C) Şecere-i kâinatın en geniş dairesi, teferruatı, dahi Zat-ı Vahid-i Ehad’in kudretiyle ve iradesiyledir.
D) İnsan cüz-i irade sahibidir ve onun fiilleri kendi iradesiyledir.

14) Dördüncü Söz’ün hikâyesinde nazara verilen “24 altın”, “hâkim”, “istasyon”, “bilet”  kavramlarının hakikatte temsil ettikleri mana aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Bir gün – Rabbimiz – berzah – takva
B) Bir gün – Rabbimiz – kabir – namaz
C) Ömür – Hâlıkımız – sekerat – farzlar
D) Ömür– Peygamberimiz – yaşlılık – sevap

15) Aşağıdakilerden hangisi nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı manen mücahede edip günahlardan ve ahlâk-ı rezileden; kalb ve ruhu helâket-i ebediyeden kurtarma gayretinde bulunmanın tanımıdır?
A) Cihad-ı asgar  B) Cihad-ı ekber
C) Cihad-ı vusta  D) Cihad-ı suğra

16) Risale-i Nur’da “Yaver-i Ekrem” tanımlaması aşağıdaki şıklardan hangisi yerine kullanılmaktadır?
A) Hz. Muhammed (asm)
B) Kur’ân-ı Kerîm
C) Sahabe-i Kiram
D) Cebrail (as)

17) Evet, Zât-ı Akdesin âlem-i zâtîsi ve en âzamî ismi olan lâfzullahtan sonra en âzam ismi olan Rahman, rızka bakar. Ve rızıktaki şükürle ona yetişilir. Hem Rahman’ın en zâhir manası, Rezzaktır. Hem şükrün envâı var. O nevilerin en câmii ve fihriste-i umumiyesi, namazdır.
Bu paragrafta namazın bir özelliği vurgulanmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu özellik anlatılmıştır?
A) Zat-ı Akdesin özel adı olan lâfza-i Celâl (Allah) namazın temel kavramlarındandır.
B) Namaz “Rahman” olan Rabbimizin huzuruna erişmek için en uygun ibadettir.
C) Namaz bütün şükür çeşitlerini barındıran cami bir ibadettir.
D) Rezzak olan Rabbimizin şükrü, Rahman ismine ulaşmakla mümkündür.

18) Aşağıdaki şıklardan hangisi, namazda “Allahuekber” kelimesiyle Cenâb-ı Hakk’ın tazim ettiğimiz sıfatıdır?
A) Cemal  B) Celil 
C) Celâl   D) Kemal

19) “Sen istidad cihetiyle bütün hayvanatın fevkınde olduğunu ve hayat-ı dünyevîyenin levâzımâtını tedârikte, iktidar cihetiyle, bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. Bundan neden anlamıyorsun ki, vazife-i asliyen hayvan gibi çabalamak değil, belki hakikî bir insan gibi, hakikî bir hayat-ı dâime için sa’y etmektir.”
Paragraftan çıkarılacak en doğru anlam aşağıdaki şıklardan hangisidir?
A) İnsanın yeteneklerinin ve dünyevî gücünün bütün hayvanlardan fazla olması.
B) İnsanın kabiliyetlerinin bütün hayvanlardan üstün olmasına karşın, dünyevî gücünün düşük olması.
C) Dünya hayatını tedarikte serçeleri geçmesi ve hakikî insan olması.
D) İstidatlarının dünya hayatına yeterli gelmesi ve iyi yaşaması.

20)
I. Dünya meşgalelerinin çokluğu
II. Derd-i maişetin meşgaleleri
III. Dünyada ebedî kalmayacağını düşünmek
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi / hangileri ibadette fütur ve namazda kusura sebep olmamalıdır?
A) II ve III  B) I ve II
C) Yalnız III  D) Yalnız I

21) “Namaz kalplerde ahireti tesbit ve idame ve akılları ona tevcih ettirmekle adalet-i İlâhiyenin kanununa itaat ve nizam-ı Rabbânîye imtisal ettirmek için yegâne İlâhî bir vesiledir.”
Cümlede altı çizili olan kelime aşağıdakilerden hangisiyle değiştirilirse paragrafta bir anlam bütünlüğü gerçekleşir?
A) Adalet-i İlâhiyeyi
B) Nizam-ı Rabbânîyeyi
C) Azamet-i İlâhiyeyi
D) Kanun-u İlâhîyeyi
22) Hamdin en meşhur manası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Esma-i İlâhiyeyi izhar
B) Şuunat-ı İlâhiyeyi izhar
C) Fiil-i İlâhiyeyi izhar
D) Sıfat-ı Cemaliyeyi izhar
 
23) Yedi yaşından hadd-i büluğa kadar büyükler gibi namaz kılıp oruç tutan çocuklar vefat ettiğinde ahirette nasıl diriltileceklerdir?
A) Çocuk olarak
B) 33 yaşında yetişkin olarak
C) Vefat ettikleri yaşta
D) 19 yaşında

24) “Bu cümlenin Kur’ân’ın başlangıcı olan Fatiha Sûresine fatiha, yani başlangıç yapılması neye binaendir?
Cevap: Kâinatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye, ferman-ı celilince, ibadettir.
Hamd ise, ibadetin icmali bir sureti ve küçük bir nüshasıdır’ın bu makamda zikri, hilkatin gayesini tasavvur etmeye işarettir.”
Metne göre “Elhamdülillah” kelimesinin Kur’ân’ın Fatihasına başlangıç yapılması sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kur’ân’a muhatap olan insanların ya da cinlerin, yaratılma amaçlarını gözlerinde canlandırıp hatırlamalarıdır.
B) İnsanların ve cinlerin yaratılma amacı, Allah’a ibadet etmeleridir.
C) Kur’ân’a göre, “hamd”in, ibadetin icmali bir sureti olduğunu hatırlamalarıdır.
D) Allah’a “hamd” etmeyenin, ibadet etmiş olmayacağını bilmeleridir.

25) Namazda Fatiha Sûresini “lisan-ı Arabîye karşı nefret ve za’f-ı imandan tevellüd eden meyl-i tahrib saikasıyla tercüme edip Arabî aslını terk” ederek mealini okumanın hükmü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Dini terk etmektir.
B) Okunmaması daha iyidir.
C) Okunmamalıdır.
D) İyi niyetle okunmasında mahsur yoktur.

26) Aşağıdakilerden hangisi Bediüzzaman Said Nursî’nin elfaz-ı Kur’âniye ve tesbihat-ı Nebeviyenin lâfızlarının değişmezliğini ifade etmek için insan üzerinden verdiği örnektir?
A) Cild gibidir.   B) Libasa misalidir.
C) Kalbi gibidir.  D) Ruhu gibidir.

27) “İnsandaki kuvvetlere şeriatça bir had ve bir nihayet tayin edilmişse de, fıtraten tayin edilmemiş olduğundan, bu kuvvetlerin her birisi, tefrit, vasat, ifrat namıyla üç mertebeye ayrılırlar”
Buna göre “kuvve-i şeheviye”nin mertebeleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Tefrit-Şecaat / İfrat-Cebanet/ Vasat-Humud
B) İfrat-Humud / Vasat- Fücur / Tefrit-İffet
C) Tefrit-Cebanet / İfrat-Tehevvür / Vasat-Şecaat
D) Tefrit-Humud / İfrat-Fücur / Vasat-İffet

28) Namazdaki teşehhüdün mübarek kelimeleri, Mi’raç Gecesinde Cenâb-ı Hak ile Resulünün karşılıklı konuşmalarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kelimelerin namazda okunmasının hikmetlerinden biri değildir?
A) Her mü’minin namazı, onun bir nevî Mi’racı hükmündedir.
B) Onları zikretmekle o kudsî sohbet hatırlanır.
C) O hatırlamayla birlikte o mübarek kelimelerin manaları cüz’iyattan külliyete çıkar.
D) Namazın ne kadar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az masraf ile kazanıldığı ortaya çıkar.

29) Aşağıdaki şıklardan hangisinde insanın namaz kılmaktan hoşlanmayan duygusu doğru olarak verilmiştir?
A) Nefs-i mutmainne    B) Nefs-i marzıyye
C) Nefs-i emmare          D) Lâtife-i Rabbaniye

30) “İki hizmetkâr, ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki, istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki; sermayesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkâr bedbaht, serseri olduğundan; istasyona kadar yirmi üç altını sarf eder. Kumara-mumara verip zayi’ eder, bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der: “Yahu, şu liranı bir bilete ver. Tâ, bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim efendimiz kerimdir; belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mahall-i ikametimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun.”
Aşağıdaki şıklardan hangisi bu metinden çıkarılamaz?
A) Namaz kılanın sermayesi birden bine çıkar.
B) Dünyaya ait işler sermayeyi zayi etmektir.
C) Bir tek saat abdestle birlikte namaza kâfi gelir.
D) Namaz ahiret yolunda bilet hükmüne geçer.

31)  Aşağıdaki şıklardan hangisinde “ebede giden beşer yolculuğunda, berk gibi bin senelik yolu, bir günde ve hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kestiren kat’ettiren” sır doğru olarak verilmiştir?
A) İman ve ubudiyet kuvveti
B) Hasenat ve seyyiat kuvveti
C) Sâlihat ve sefahat kuvveti
D) Amel ve takva kuvveti

32) Aşağıdakilerden hangisi insanı hayvanatın sultanı ve kumandanı yapan unsurlardan biri değildir?
A) İnsanın ilim ve tefekkürü
B) İnsanın tazarru ve ibadeti
C) İnsanın duâ ve yakarışı
D) İnsanın amel ve iktidarı

33) Namazda “Cenâb-ı Hakk’ın Sermediyet-i Ulûhiyetine” karşı yapılan mahviyetkârane hareketimiz aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Secde  B) Rükû
C) Kıyam  D) Teheccüd

34) “Bu hakikatin manası şu dur ki; dergâhı İlâhide abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemal-i Rububiyetin ve kudret-i Samedaniyenin ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir.”
Bir fiilin en genel tanımının yapıldığı bu cümlede, altı çizili olan cümle yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Namazın  B) Zekâtın
C) Orucun D) İbadetin

35) İnsan üç sabırla mükelleftir “Birisi tâat üstünde sabırdır, birisi mâsiyetten sabırdır, diğeri musîbete karşı sabırdır.”
Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu üç sabır ve anlamları doğru olarak verilmiştir?
A) Taat: Güzel Ahlâk / Masiyet: Allaha İsyanlar / Musîbet: Başımıza Gelen Kötü Haller
B) Taat: İbadet, Allaha İtaat/
Masiyet: Günahlar / Musîbet: Belâ ve Sıkıntılar
C) Taat: Takva İle Yaşamak / Masiyet: Kötü Huylar / Musîbet: Zorluklar
D) Taat: Dine İtaat / Masiyet: Geçmişte Olanlar / Musîbet: Kötülükler

36) Aşağıdakilerden hangisi “Sinnen cismen rütbeten büyük bir adam namaz iyidir, fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur, bitmediğinden usanç veriyor“ diyen adamın bulunduğu vaziyetlerden biri değildir?
A) Şevk ve gayret içinde olmak.
B) Cehl-i mürekkep içinde olmak.
C) Tembellik döşeğinde olmak.
D) Gaflet uykusunda olmak.

37) “Şu fani dünyada kemal-i sür’atle vaveyla-i firakı koparan giden, ekser mevcudatla alâkadar bir ruhun ab-ı hayatını elde etmek” formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nefisle mücahede ve mücadele ile terakki etmek.
B) Sünnet-i Seniyyeye uygun hayatımızı tanzim etmek.
C) Hayır, hasenata dikkat edip, zekâtımızı eksiksiz vermek.
D) Mahbub-u Sermedinin çeşme-i rahmetine namaz ile teveccüh etmek.

38) “Düşmanın sağ cenah kuvveti onun sağındaki kuvvetine iltihak etmiş ve ona taze bir kuvvet olduğu halde, o tutar mühim bir kuvvetini sağ cenaha gönderir merkezi zayıflaştırır.”
Aşağıdakilerden hangisi metinde altı çizili olan kelimenin temsil ettiği zaman dilimidir?
A) Geniş zaman  B) Geçmiş zaman
C) Gelecek zaman  D) Şimdiki zaman

39) Aşağıdaki şıklardan hangisinde tohum ve çekirdeklerin duâsı doğru olarak verilmiştir?
A) İstidat lisanı  B) İhtiyac-ı fıtrî lisanı
C) Lisan-ı kal  D) Lisan-ı hal

40) Aşağıdaki şıklardan hangisinde ibadetin gayesi değildir?
A) Dergâh-ı İlâhîde abd kendi kusurunu görür.
B) Dergâh-ı İlâhîde abd, dünyevî gaye ve maksatlara müteveccih olarak Rabbine niyazda bulunur.
C) Dergâh-ı İlâhîde abd acz ve fakrını görür.
D) Dergâh-ı İlâhîde abd Allah’ın kemâl-i Rububiyetin ve kudret-i Samedâniyenin ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde eder.
41)
I. Hayvanların yedikleri
II. İnsanların yedikleri
III. Müşterilerin yedikleri
IV. Hırsızların yedikleri
Numaralanmış mahlûkattan hangileri “Malında; Rezzak-ı Hakikî namına ve izni dairesinde tasarruf eden ve onun malını, onun mahlûkatına veren bir tevziat memuru nazarıyla kendini gören bağcı”nın yetiştirdiklerinden sevap kazanmasına vesiledir?  
A) II- III- IV
B) I- II- III- IV
C)  I- II- III
D)  I- II

42)  
I. Neş’e-i ûlâ (ilk yaratılış)
II. Neş’e-i ûlâda beka
III. Neş’e-i uhra (ikinci yaratılış)
IV. Neş’e-i berzahta beka
“Elhamdülillah cümlesi, her biri niam-ı esasiyeden birine işaret olmak üzere, Kur’ân’ın dört sûresinde tekerrür etmiştir” diyen Bediüzzaman numaralanmış cümlelerden hangilerinin bu nimetler olduğunu ifade etmiştir?
A) I- II- III
B) I- III- IV
C) II- III- IV
D) I- II

43) Aşağıdakilerden hangisi “kuvve-i akliyenin” vasat mertebesidir?
A) Gabavet  B) Cerbeze
C) Hikmet D) Tehevvür

44) “Nasıl ki insan, şu âlem-i kebirin bir misal-i musağğarıdır ve Fâtiha-i Şerîfe, şu Kur’ân-ı Azîmüşşân’ın bir timsal-i münevveridir.”
Aşağıdaki ibadetlerden hangisi için böyle bir tanımlama yapmak doğrudur?
A) Oruç   B) Abdest
C) Namaz  D) Zekât

45) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Bediüzzaman’ın Risale-i Nur dairesi içerisinde bulunan “dostlar”ın ile alâkadar olduğu şahsiyetidir.
A) Abdiyetim ve ubudiyet noktasındaki şahsiyetimle alâkadar olur.
B) Kur’ân-ı Hakîmin dellâlı cihetinde ve hocalık vazifesindeki şahsiyetimle münasebettardır.
C) Benim şahsî ve zâtî şahsiyetimle münasebettar olur.
D) Benim Eski Said olan şahsiyetimle alâkadardır.

46) Aşağıdaki şıklardan hangisinde cemaatle namazın azîm sırrını ve büyük menfaatini tahattur ettiren âyetler doğru olarak verilmiştir?
A) Elhamdüllillahi Rabbil Âlemin
B) İyyake Na’büdü Ve İyyâke Nastaîn
C) İhtinassırad elmüstekîm
D) Gayrül Mağdubi Aleyhim Veleddallin

47) Bediüzzaman Said Nursî Fatiha-i Şerifi hangi camide okurken “ben” yerine “biz” zamirinin kullanılmasının hikmetini keşfetmiştir?
A) İstanbul - Ayasofya Camii
B) İstanbul - Beyazıt Camii
C) İstanbul -  Eyüp Camii
D) İstanbul – Sultanahmet Camii

48) .
I. Geçmiş günlerin zahmeti bugün rahmete kalb olmuş.
II. Geçmiş günlerin elemi gitmiş lezzeti kalmış.
III. Geçmiş günlerin meşakkati sevaba inkîlab etmiş.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde numaralanmış cümleler, “düşmanın sağ cenah kuvveti onun sağındaki kuvvetine iltihak etmiş” şekliyle verilmiştir?
A) I, II, III  B) III ve I
C) I ve II   D) II ve III

49) Aşağıdaki şıklardan hangisi “Güz mevsimine, ihtiyarlık vaktine, ahir zaman Peygamberinin (Aleyhissalâtü Vesselâm) Asr-ı Saadetine benzeyen” namaz vaktidir?
A) Mağrip  B) Zuhr
C) Asr   D) İşâ

50) “Rubûbiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti karşısında abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlûkatın fakr ve ihtiyacatını sual ve duâ lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve in’âmâtını, şükür ve sena”  ifadesi olan kelime aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Allahüekber
B) Sübhanallah
C) Hasbünallah
D) Elhamdülillah

RİSALE-İ NUR GENÇLİK ŞÖLENİ, 2013 BİLGİ YARIŞMASI
NAMAZIN HİKMETLERİ ELEME SORULARI CEVAP ANAHTARI
  
Okunma Sayısı: 9148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı