11 Şubat 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR Mobil İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Görüş

Ahirete iman saadetin esasıdır

Dünya hayatı; yeryüzünde yaşanan kısa bir yolculuktur. Son durağı ölüm ve âhirettir. Âhiret; dünyada yapılanların hesabının verileceği ve karşılığının görüleceği gün demektir.

Âhirete iman ise; bu yüksek ve ebedî hayata inanmak demektir. Âhiret inancı, cemiyet ve fert hayatının esasını meydana getirir. İnsan hayatına hedef ve yön verir. Yaratılışındaki hikmet ve gayesini öğretir. Çünkü hedefi olmayan bir hayat, ideal mânâda hayat değildir. Gayesi bulunmayan bir varlığın hiç değeri yoktur. Şüphesiz Cenâb-ı Hak; insanı gayesiz ve başı boş olarak yaratmamıştır. Her varlığın bir hedefi olduğu gibi, insan da bir gaye için yaratılmıştır. Ve insan, yaratılışındaki sırlardan dolayı bu gayesini tahakkuk ettirecek vasıf ve kabiliyettedir. Nitekim Yüce Allah: “Biz sizi abes olarak mı yarattık. Bizim tarafımıza dönmeyecek misiniz sandınız?”1 ve “İnsan, kendisini başıboş bırakılacak mı sanıyor?”2 buyurmuştur.

İnsanın; dünyada ilmî ve ahlâkî faziletlerin en yükseğine çıkmaya çalışması en önemli ve birinci görevidir. Bunun için ilim ve fazilet kazanarak bulunduğu hayattan daha ulvî ve ebedî bir hayata kavuşması için bu dünyaya geldiğine ve o âlemdeki saadetin dünyada kazanılacağına iman etmiştir. Bediüzzaman şöyle ifade ediyor: “Âhiret akîdesi, hayat-ı içtimâiye ve şahsiye-i insaniyenin üssü’l-esâsı ve saadetinin ve kemâlâtının esâsâtı.”3 Asay-ı Musa adlı eserinde de: “Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Eğer iman-ı âhiret o hanenin saadetinde hükmetmezse, o aile efradı, herbiri şefkat ve muhabbet ve alâkadarlığı derecesinde elîm endişeler ve azaplar çeker. O cenneti, cehenneme döner veyahut muvakkat eğlenceler ve sefahetlerle aklını tenvim edip uyutur”4 ediyor.

İnsan; iman ve inancın gösterdiği yolu tutarak aklını ve ahlâkını hakiki ve müspet ilimlerle parlatmalıdır. Cehaletin doğuracağı noksanların, maksat ve gayesine erişmesine mani olacağından korkmalıdır. Allah tarafından kendisine verilen aklî kuvvetleri, insani hasletleri yaratılış gayesine uygun kullanmalıdır. Daima ahlakını güzelleştirmeli; ahlâksızlığın doğuracağı fenalıklardan kendini temizlemeye çalışmalıdır. Bu sûretle kendisine taahhüt edilmiş olan o yüksek olgunluğu elde etmeye bütün gücüyle çalışmalıdır.

Böyle bir inanca sahip olan insan; her işinde doğruluk ve dürüstlükten ayrılmaz, para kazanıp zengin olmak isterse kazancını meşrû yollarda arar, hile, aldatma ve rüşvet gibi yollara tevessül etmez. İlmi ve mali kazancını daima yerine ve faydalı yerlere sarf eder. Kendi hakkını bilir, başkalarının haklarını gözetir, kendisine lâyık görmediği bir şeyi başkalarına da lâyık görmez. Vazifelerini tam vaktinde yapar. Çünkü; mükâfatların ve cezaların verileceği günün varlığına iman etmiştir. Peygamberimiz’in (asm) şu hadis-i şerifini tabiri caizse kulaklarına küpe eder:

“Kıyamet gününde insan şu soruların cevabını vermedikçe bir adım dahi olsa atamaz.

1. Ömrünü nerede tükettiği,

2. Vücudunu hangi yollarda harcadığı,

3. Bildiği ve öğrendiği ile amel edip etmediği,

4. Malını nereden kazandığı ve nereye harcadığı”5

Hakiki bilgi ve yüksek fazilet üzerine kurulmuş bir medeniyete doğru yol almaya insanı götüren en doğru kılavuz ancak bu inançtır.

Adaletten ibaret bulunan sırat-ı müstakimden hiç sapmadan gitmenin, herkesin kendi haklarını bilerek başkalarının haklarını gözetmek esasına dayanan cemiyet hayatının devamı da bu inancın varlığına ve kuvvetliliğine bağlıdır.

Ahirete iman inancı, insanların kalbine barış hislerini saçan ezelî bir ruhtur. Çünkü barış hissi adalet ve muhabbetin meyvesidir. İlim ve irfan yoksulu, cehaletin verdiği körlükle, inanç bozukluğu ile inlemekte olan insanlardan topluma faydalı bir şey beklemek mümkün değildir.

Başkasının canına, malına ve namusuna göz dikmekten, haksızlıktan alıkoyan ve karşılığını ahirette almak üzere dünyada pek çok iyilikler yapma yolunu insana tutturan tek inanç ahirete imandır.

Ahirete imanın insan üzerindeki etkilerini birkaç satır içerisinde izah etmek mümkün değildir. Bu noktada Cenâb-ı Hak daha çok düşünmeye ve bu esas üzerinde durmaya şu âyet-i kerime ile davet etmektedir: “Asla şüphe yoktur ki, kıyamet elbette gelecektir. Ancak insanların çoğu buna iman etmezler.”6

İnsan; ölümü öldüremediği ve kabir kapısını kapatamadığı sürece ahirete inanmaya mecburdur.

Dipnotlar:

1- Mü’minun Suresi; 23/115.

2- Kıyamet Suresi; 75/36.

3- Sözler s.90.

4- Asay-ı Musa s.40.

5- Tirmizi, Sıfatu’l-Kıyame, H:2417.

6- Mü’min Suresi; 40/59.

HALİL ELİTOK

Emekli Müftü / halilelitok@gmail

11.02.2010


2010 enflasyon raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zamanla dünya Merkez Bankaları paralelinde gelişime ayak uydurdu. AB uyum sürecinde veri kalitesini yüksek standartlara taşıdı. TCMB şeffaflık, hesap verebilirlik, kredibilite ve bağımsızlık yolunda önemli adımlar attı. Bu yörüngede her dönem enflasyon hedeflerinin durumu ve geleceği hakkında bilgiler içeren enflasyon raporlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. Yılın ilk enflasyon raporu geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Enflasyon raporunda para politikasının geleceğe bakışını yansıtan ilginç noktalar vardı. Enflasyon raporunda enflasyon tahminleri yüzde 70 ihtimalle yapılmaktadır. Alt ve üst sınırlar çizilerek nokta enflasyon tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Enflasyon tahmininde bulunulurken enflasyonu etkileyen ürünler belirleniyor ve bu tahmin doğrultusunda faizlerin yönü tayin edilmeye çalışılıyor.

2009 yılında 5,5 olarak tahmin edilen enflasyon 6,5 olarak gerçekleşti. Yani 2009 yılında enflasyon tahmini tutmadı. Raporda, bunun en büyük sebebi işlenmemiş gıda olarak nitelendirilen taze sebze, meyve, et ve balık gibi ürünlerdeki fiyat artışına bağlanıyor. 2006-2009 dönemlerinde AB-27 ülkeleriyle karşılaştırdığında aylık gıda fiyat değişimleri, o ülkelere oranla 4 kat daha fazla olduğu belirtiliyor ve özellikle ülkemizde bu ürünlerin tüketimi ve bu ürünlerin üreticiden nihai tüketiciye ulaşmasında aracıların da fiyatlardaki etkisi vurgulanıyor. TCMB 2010 enflasyon tahmin hedefini 2009 Ekim raporunda 5,4 olarak belirlemişti. Ama… Ocak ayında kamu kontrolündeki malların fiyatlarının artması ve vergilerin yükselmesiyle Merkez Bankası enflasyon tahminini 0.5 puan arttırmış, 2010 yılı raporunda da 1,5 puan daha ekleyerek 2010 yılı enflasyon tahminini 6.9’a çıkarmıştır. Tahminde alt sınır 5,5 ve üst sınır 8.3 olarak belirlenmiştir.

Ne oldu da enflasyon tahmininde revizyona gidildi? Merkez Bankası bu yıl için petrol fiyatını varil başına ortalama 80 dolar olarak hesapladı. Yıl içerisinde emtia fiyatlarında ve gıda fiyatlarında önemli yükselişler bekliyor.

Özellikle alkol, tütün ve akaryakıt ürünlerine yapılan vergi artışları ile şahlanan zamların etkisi malûm… Her yılın başında harcama eğilimlerindeki değişiklikler dikkate alınarak belirlenen enflasyon sepetindeki ayarlamaların da katkısı göz ardı edilmedi. Fakat, raporda en dikkat çeken büyüme tahmini ve ekonominin toparlanması ile ilgili beklentilerin vurgulanmamış olması. Raporda, Maliye Politikasının da sıkı para politikası yörüngesinde hareket etmesi, 2010 yılında genişletici etkisini kademeli azaltarak devam ettirmesi, daraltıcı yönde etkili olması tavsiye edilmiş. Birçok kalemin de vurguladığı gibi büyümenin nasıl sağlanacağı, istihdamda nasıl artış olacağı, toplam talebin canlanmasına nasıl katkıda bulunabileceği gibi konularda tekliflerde bulunulmamış ve bu konular fiyat istikrarı hedefinin arkasında kalmış…

2010 yılı enflasyonu, hedeflenen yüzde 6,9 oranından daha yükseklerde olabilir.

Çünkü büyüme tahminleri gerçekleşirse; toparlanmayla birlikte canlanan talep, enerji fiyatlarının yükselişi, gıda fiyatlarındaki öngörülemeyen yükseliş ve yıl içinde vergi artışları etkisini göstererek enflasyonu tahmin edilenden daha yüksek seviyelere taşıyabilir. Nitekim Merkez Bankası7nın 4 Şubat’ta yayınladığı Ocak ayı fiyat gelişmelerinde yıllık yüzde 8.19 olarak gerçekleştiği ifade edilen enflasyon oranı bu durumu şimdiden işaret ediyor gibi…

GİRAY ŞAN - giraysan@yahoo.com

11.02.2010

 
Sayfa Başı  Geri

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim oktay usta yemek tarifleri Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl