Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 08 Mayıs 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Görüş

ADIM ADIM GARANTİ BELGESİ UYGULAMALARI

Garanti belgesi Nedir?

İmalatçı-üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder.

Hangi mallar garanti belgesi ile satılmak

zorundadır?

Belli başlı sanayi malları garanti belgesi ile satılması mecburi ürünler arasında yer alıyor. Garanti belgesi ile satılması mecburi mallar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan liste ile belirlenmiştir.

Listeye http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1460” linkinden ulaşılabilir

Garanti belgesi düzenlemek mecburi midir?

İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, Bakanlık tarafından belirlenmiş listede yer alan mallar için; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar. Servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.

Garanti süresi ne zaman işlemeye başlar?

Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça Yönetmelikle tespit edilen listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.

Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin 2 yıl olduğu kabul edilir.

Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın tamir süresi ne kadardır?

Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Ücretsiz tamir yükümlülüğü tüketiciye neler

sağlar?

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir.

Ücretsiz değişim veya bedelin iadesini talep hakkı ne zaman doğar?

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten

itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

(c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Tüketicinin malı kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında garanti hükümleri uygulanmaz.

08.05.2008


AYIPLI MAL GARANTİ SÜRESİNİN SONUNA KADAR İADE EDİLEBİLECEK

YARGITAY Ondokuzuncu Hukuk Dairesi, tüketici haklarını genişleten yeni bir karara imza attı. Daire, dayanıklı tüketim mallarının ayıplı çıkması halinde garanti süresi sonuna iade edilebileceğine karar verdi.

Daire, tüketicileri sevindiren kararında, “Ayıba karşı tekellüf hükümlerine dayanan ticari satışlarla ilgili dâvâlarda zamanaşımı süresi 6 ay ise de, satılanın daha uzun bir garanti kapsamına alınması durumunda garanti süresi sonuna kadar dâvâ açılabilir. Ayrıca satıcı, alıcıyı iğfal etmiş ise zamanaşımından yararlanamaz” yorumunda bulundu.

E Motorlu Araçlar A.Ş.’den araba satın alan K.M. aldığı aracın “ayıplı’ çıkması üzerine malın iadesi talebinde bulunarak alacak dâvâsı açtı. Satın aldığı araba ile bir yıl sonra trafik kazası geçiren K.M. aracın hava yastıklarının açılmamasını gerekçe göstererek aldığı aracın ayıplı olduğu iddiasında bulundu.

Mahkeme, süresi içerisinde araçtaki ayıp ihbarının yapılmadığını, satış tarihinden itibaren 6 aylık zamanaşımı süresi içinde bu davanın açılmadığı gerekçesiyle dâvânın reddine karar verdi. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay Ondokuzuncu Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

“GARANTİ SÜRESİ SONUNA

KADAR DÂV AÇILABİLİR”

Yargıtay, tüketicileri yakından ilgilendiren kararının gerekçesinde şu görüşleri dile getirdi:

“Türk Ticaret Kanunu’nun 25/4. maddesi uyarınca, ayıba karşı tekellüf hükümlerine dayanan ticari satışlarla ilgili davalarda zamanaşımı süresi 6 ay ise de, satılanın daha uzun süre garanti kapsamına alınması durumlarında garanti süresi sonuna kadar dâvâ açılabilir. Öte yandan satıcı, alıcıyı iğfal etmiş ise, yasada öngörülen zamanaşımından yararlanamaz. Bu durumda mahkemece, dâvâ konusu aracın garanti belgesi getirtilip, davanın garanti süresi içinde açılıp açılmadığı saptanarak gerektiğinde Borçlar Kanunu’nun 207/son maddesi hükmü de tartışılmak suretiyle uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, bu yönler üzerinde durulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.”

Yargıtay Ondokuzuncu Hukuk Dairesi’nin bu kararı mahkemeler yönünden bağlayıcı değil. Ancak kararın emsal davalarda uygulamaya yön verebileceğini söylemek mümkün.

08.05.2008

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri