Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 08 Ocak 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Eğitim

Eğitim sorunlarına kalıcı çözümler gerekiyor!

Eğitim, ülkemizin en önemli sorunlarından biri olarak çözüm beklemektedir. Her yıl eğitimi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarabilmek için projeler hazırlanıp, programlar oluşturulsa da sistem ertesi yıla yeniden değiştiriliyor. Gerek MEB, gerekse sivil toplum kuruluşlarınca yürütülen çalışmaların yeterli olduğunu söyleyemeyiz. OECD 2007 raporunda Türkiye, üniversite ve lise mezunu ortalamasında en sonda yer almaktadır. Şunu unutmamalıyız ki, ülkemizde öğrenci nüfusu birçok ülkenin genel nüfusundan bile daha fazladır. Bu sebeple sağlam temellere dayanan bir eğitim sistemi gereklidir. Eğitime ayrılan bütçenin doğru dağıtılmaması sistemde sıkça tıkanmalara sebep olmaktadır.

Son projeleri şöyle toparlayabiliriz: Eğitim sistemindeki çelişkilerin ortadan kaldırılabilmesi için ''hayatla iç içe eğitim modeli'' uygulanmaya çalışılıyor. Açıköğretim bürolarının Halk Eğitim Merkezleri'ne devredilmesi, örgün öğretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor. ''İstihdam merkezi meslekî eğitim projesi'' ile vasıfsız işgünün vasıflı hale getirilmesi üzerinde duruluyor. Yıl sonunda duyurulan eğitim yaşının 5'e çekilmesi önemli ve güzel bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), varoşlarda mobil anaokulu açacak. 2012 yılına kadar okul öncesinde okullaşma oranını yüzde 50'ye çıkarmayı hedefleyen MEB, Türkiye genelinde hizmet verecek gezici otobüslerle 5-7 yaş arasındaki çocukları ve annelerini eğitecek..

Madalyonun bir de öbür yüzüne bakmalıyız. TES'in araştırma çalışmasına göre; öğrenci, öğretmen ve velilerin yüzde 75 i fırsat eşitliğinin olmadığını düşünüyor. Öğretmen ve öğrencilerin yüzde 62'si de eğitim sisteminin demokratik olmadığını söylüyor. Eğitim bileşenlerinin yüzde 74'ü okulda araç gereç ve rehberlik hizmetlerinin yeterli olmadığını belirtiyor. Öğretmenlerin yüzde 87'si atama ve terfilerde yanlı ve siyasi davranıldığını söylüyor.''

Öğretmenlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, eğitimin muhtevası, kalitesi, teknik donanım konusunda yenilikler yapılmalıdır. Meslek liselerine talebin yeniden canlandırılması, verilen eğitimin iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Sistemin öğrencilere sadece sınava yönelik eğitim vermesinin önüne geçilerek, üniversitelerin önündeki yığılmanın azaltılması öncelikli hedefler arasına alınmalıdır. Yeni üniversiteler açarken, öğretim kadrosu ve alt yapının sağlam olması sağlanmalıdır. Özürlü vatandaşların eğitim hizmetlerinden yararlanması, sokak çocuklarına yönelik eğitim ve rehabilitasyon programlarına daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Eğitim sistemimizin başarılı ve üretken bir nesil yetiştirmesi hepimizin temennisidir.

2007-2008 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi 25 Ocak 2008 tarihinde sona erecek. Haftaya ''karne'' konusuna değineceğiz.

Mutlu bir hafta geçirmeniz dileğiyle sevgiyle kalın.

Mustafa Oğuz

08.01.2008


Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini soruyorsanız!

Rehberlik ve psikolojik

danışma hizmetlerinin amacı

Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir.

Eğitsel rehberlik

Her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, meslekî değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetler verilir. Bu hizmetler;

a) Öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeşitli etkinliklere, yeni durumlara alıştırma ve yönlendirme, b) Öğrencilerin etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme, c) Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve artırma, d) Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirme olarak ele alınır.

Meslekî rehberlik

Eğitim sürecinde her öğrenciye; meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir. Bu hizmetlerde aşağıdaki hususlar temel alınır:

a) Hizmetler bir süreç olarak ele alınır, okul öncesi eğitim ve ilköğretimin başlaması ile birlikte bu hizmetler verilir.

b) Hizmetlerde öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alınır.

c) Öğrenciye ve velisine; öğrencinin özellikleri, iş dünyası, meslekler ve bunları edinme yollarına ilişkin güncel bilgiler sistemli olarak aktarılır.

d) Öğrenci, bir meslek alanı veya mesleği seçme baskısı altında bırakılmaz.

Bireysel rehberlik

Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir. Bu hizmetlerde aşağıdaki hususlar temel alınır:

a) Öğrencilerin davranış, duygu, düşünce ve tutumlarına karşı duyarlık gösterilerek gizlilik ilkesine özellikle dikkat edilir.

b) Bireysel rehberlik etkinliklerinde öğrencilerin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmelerine yardım edilir.

c) Öğrenci herhangi bir sorun ifade ettiğinde, bu alanda psikolojik danışmanın vereceği hizmet, öğrencinin sorununu onun adına çözmesi anlamına gelmez.

d) Öğrenci, sorununu çözme sorumluluğunu üstlenmek durumundadır. Psikolojik danışman, öğrenciyi sorununu çözme çabasında, alanın bilimsel yöntemlerine göre destekler.

e) Psikolojik danışma uygulamalarında, uygulamacının psikolojik danışma formasyonuna sahip olması esastır.

f) Bireysel rehberlik; öğrencilerin sorunlarına yardımın yanı sıra, onların kişilik ve sosyal gelişimlerine ve olgunlaşmalarına destek olmayı ve bu amaca yönelik düzenlenmiş bireysel ve grup etkinliklerini de içerir.

Bireyi tanıma

Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sağlıklı ve öğrencinin özellik ve gereksinimlerine uygun şekilde verilebilmesi için bireyi tanıma çalışmaları yürütülür. Bu çalışmalarda aşağıdaki konulara dikkat edilir:

a) Öğrencinin yetenek, ilgi, istek, meslekî değer, başarı gibi bireysel özellikleri ile sosyal, kültürel özellikleri olabildiğince çok boyutlu olarak ele alınır.

b) Bilgilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve kullanılmasında bilimsel standartlara uyulur.

c) Bu çalışmalarda uygulanan ölçme aracı, yöntem ve tekniklerin kullanılması bir amaç değil araçtır.

d) Bireyi tanıma çalışmalarında temel amaç; öğrencinin kendini tanımasıdır. Öğrenci hakkında elde edilen bilgiler, onun gelişimini desteklemek için kullanılır.

e) Bireyi tanıma çalışmaları bir süreç dahilinde yürütülür.

f) Elde edilen bilgiler bütünleştirilerek değerlendirilir.

Grup rehberliği etkinlikleri

Eğitsel ve meslekî rehberlik ile öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak grupla rehberlik etkinlikleri düzenlenir. Bu etkinlikler; öğrencilerin gelişimsel gereksinimlerini de karşılayacak şekilde bilimsel standartlara uygun olarak programlanır, uygulanır, değerlendirilir ve geliştirilir.

Grup rehberlik etkinliklerinden, bilgi verme gibi, uygulanması özel uzmanlık gerektirmeyenler, rehberlik saatlerinde sınıf rehber öğretmenlerince uygulanabilir. Söz konusu etkinliklerden uygulanması, alanında teknik beceri ve uzmanlık gerektirenler ise psikolojik danışmanlar tarafından uygulanır (MEB, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde 7, 8, 9, 10, 11)

08.01.2008


Ona "sevdiğinizi" söyleyin

Öğretmen, yetişkin sınıflardan birisine şöyle bir ödev verir: "Sevdiğiniz birine gidin ve ona kendisini sevdiğinizi söyleyin." Bir sonraki dersin başında ise öğrencilerden birisi söze şöyle başlar: ''Geçen hafta bize bu ödevi verdiğinizde size sinirlenmiştim. Bu sözleri söyleyebileceğim hiç kimsenin olmadığını düşünüyordum. Eve giderken bir anda yüreğimin sesine kulak verdim. İşte o zaman kime "Seni Seviyorum" diyeceğimi anladım.

Bundan beş yıl önce babamla aramızda bir tartışma geçmişti ve o günden bu yana bu sorunu çözememiştik. Önemli aile toplantılarının dışında birbirimizi görmemeye çalışıyorduk ve hemen hemen hiç konuşmuyorduk. Eve vardığımda babama kendisini çok sevdiğimi söylemeye hazırdım. Bu kararı almak bile üzerimden büyük bir yükü kaldırmıştı. Saat 5:30?da annemle babamın evinin kapısını çaldığımda kapıyı babamın açması için duâ ettim. Çünkü kapıyı annem açarsa kendimi tutamayıp, ona kendisini sevdiğimi söylemekten korkuyordum. Fakat Allah yardım etti ve kapıyı babam açtı. Hiç zaman kaybetmeden eşikten adımımı attım ve : "Baba, buraya seni sevdiğimi söylemeye geldim" dedim. Babam sanki bir anda başka bir adam olmuştu. Yüzündeki ifade yumuşadı, kırışıklıklar yok oldu ve ağlamaya başladı. Kollarını açtı, beni kucakladı ve bana "Ben de seni seviyorum oğlum, ama bunu hiçbir zaman dile getirmedim" dedi.

Fakat sizlere asıl anlatmak istediğim esas nokta bu değil. Babamı ziyaretimden iki gün sonra babam bir kalp krizi geçirdi ve hâlâ hastanede. Şimdi hayat savaşı veriyor. Şimdi sizlere şu mesajı vermek istiyorum "Yapmanız gerektiğine inandığınız hiçbir şeyi ertelemeyin. Ya babama olan sevgimi ifade etmek için hâlâ bekliyor olsaydım? Yapmanız gerekeni hemen yapın, hiç beklemeden.''

08.01.2008


Eğitim 2008 ajandası

Eğitim sayfası olarak bu hafta 2008 yılının ilk yarısındaki önemli eğitim konferans ve sempozyumlarına yer veriyoruz. Eğitimle ilgili teklif ve düşüncelerinizi mustafaoguz1@gmail.com elektronik mektup adresinden bize iletebilirsiniz.

* ''Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi'' 14-16 Mayıs 2008 tarihlerinde, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı'nın koordinatörlüğünde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nce Ankara'da gerçekleştirilecek. Kongrenin Amacı; ölçme ve değerlendirme, psikometri alanlarındaki akademik çalışmaların paylaşılmasına imkân sağlamak, gelişmelere katkıda bulunmak ayrıca ölçme ve değerlendirme, psikometri alanlarına, kamuoyunun dikkatini çekmek. Ayrıntılı bilgi için: http://epod2008.education.ankara.edu.tr/index1.html

* ''İkinci Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu'' 16-18 Nisan 2008 tarihleri arasında Kuşadası, Aydın'da gerçekleştirilecek. Ege Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi desteği ile Öğrenme ve Teknoloji, Uzaktan Eğitim, E-Öğrenme, M-Öğrenme, Yeni Öğrenme Ortamları, Yaşam Boyu Öğrenme ve Teknoloji, Öğrenme Yönetim Sistemleri, Eğitim Teknolojilerinde Yeni Yaklaşımlar, Eğitimde Akıllı Sistemler Uygulamaları, Açık Ders Malzemeleri konularında düzenlenecek. 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri sempozyumunun amacı; dünya üzerinde farklı üniversite ve kurumlarda, alanda çalışmakta olan uzman ve öğrencileri işbirliğine sevk etmek ve öğretim teknolojileri alanında yaşanmakta olan sorunlara çözümler üretmek olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.icits.org

* ''II. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı'' Anadolu Üniversitesince 18-21 Haziran 2008 tarihleri arasında Marmaris'te düzenlenecek. "Dünya'da Bilgi ve Deneyimi Paylaşma" söylemi ile konferansın amacı, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere ilişkin bilgi ve deneyimleri uluslararası düzeyde paylaşmadır. Konferanstaki konular: Özel Eğitimde Tarama, Tanılama ve Değerlendirme, Etkili Özel Eğitim Uygulamaları, Erken Eğitim/Okulöncesi Özel Eğitim, Kaynaştırma, Yasal Konular, Aile Katılımı ve Eğitimi, Kültürel ve Dilsel Farklılıklar, Geçiş Süreci, Özel Eğitimde Meslekî Eğitim, Özel Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ayrıntılı bilgi için: http://icose2008.anadolu.edu.tr/home-tr.htm

* ''Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu'' ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü katkılarıyla 14-16 Mayıs 2008 tarihleri arasında Anafartalar Kampusu'nda yapılacak. Sempozyumda, Sosyal Bilimler Eğitimi Alanında (Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Dil ve Edebiyat Eğitimi, Felsefe Eğitimi, Psikoloji Eğitimi ve Sosyoloji Eğitimi alanlarında) uluslararası ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen uygulamaların ve karşılaşılan sorunların ele alınması planlanıyor. Ayrıntılı bilgi için: http://usbs.comu.edu.tr/index.php?git=1

* ''2. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2008: e-Öğrenme'', İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü ve Türkiye Bilişim Vakfı Uzaktan Eğitim Platformu (UzEP) İşbirliği ile 27-29 Mart 2008 tarihlerinde düzenlenecek. Uluslararası alanda düzenlenen bu konferansta e-öğrenme konusunda çalışmakta olan akademisyenler, sektör temsilcileri, devlet ve vakıf ilk ve orta öğretim okulları ve üniversitelerinden temsilcilerin çalışma alanlarında özgün bildiriler sunmaları ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmaları bekleniyor. Ayrıntılı bilgi için: http://futurelearning.org.tr/index-tr.php

* ''5. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'' 5-6 Nisan 2008 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek Eğitimde İyi Örnekler Konferansları ile, Millî Eğitim Bakanlığı üst düzey bürokratları, Ankara ve yerel birimlerinden yetkililer, öğretmenler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, veliler, özel sektörden eğitime ilgi duyan kişiler ve öğrenciler, konferans süresince farklı alanlarda ve düzeylerde iletişim ve işbirliği imkânı bulabilmektedirler. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2008, üniversite öncesi eğitim çerçevesinde aşağıdaki konularda yapılacaktır: Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri, Ölçme ve değerlendirme, Özel eğitim, Psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR), Teknolojinin eğitimde kullanılması. Uygulamalarını/materyallerini sunmak veya poster sunuşu yapmak isteyenlerin başvurularını 18 Ocak 2008'e kadar yapmaları gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için: http://www.egitimdeiyiornekler.org/

* ''IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi'', Türkiye'de turizm ve ilgili olduğu alanlarda lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin akademik gelişmelerine katkıda bulunmak, aralarındaki iletişim/etkileşimi geliştirmek ve turizmin disiplinler arası bir yaklaşımla incelenmesinin yaygınlaşmasına destek olmak amacıyla düzenlenmektedir. Daha önce üç kez düzenlenen Kongre'nin dördüncüsü 23-27 Nisan 2008 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi'ne turizmin işletmecilik, ekonomik, coğrafik, sosyolojik, psikolojik, çevresel, siyasal, dinsel, hukuksal, rekreasyonel ve mimarî boyutlarının yanı sıra sağlık, gıda mühendisliği, eğitim, antropoloji, beslenme, peyzaj mimarlığı, iletişim, planlama ve diğer akademik çalışma dallarının kapsamına giren ve turizmi de ilgilendiren konularda hazırlanmış araştırmalar gönderilebilir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.anatoliajournal.com/kongre/

* ''3. Ulusal Okulöncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi'' ÇOMÜ Eğitim Fakültesi desteğiyle 08-11 Mayıs 2008 tarihleri arasında düzenlenecek. Kongrenin amaçları; gerek millî gerekse mahallî çevrenin dikkatlerini çekerek okul öncesi eğitimin önemini bir anlayış olarak yaygınlaştırmak, Türkiye'de değişik üniversitelerin okulöncesi eğitimi lisans öğrencilerinin okulöncesi eğitimine ilişkin bakış açılarını ortaya koymalarını sağlamak, öğrencilerin birbirleri ve akademisyenleri bağlamında etkileşmelerine zemin oluşturmak, okul öncesi eğitimi lisans öğrencilerini yüksek lisans çalışmalarına yönlendirmek ve bu alandaki farklı çevrelerle (aileler vb..) bütün yapılanları paylaşmaktır. Ayrıntılı bilgi için: http://bote.comu.edu.tr/~uook/index.php?git=2

08.01.2008


Çocuk mantığın uykusudur

Çocukları duymayınız, görünüz (İngiliz atasözü). Çocuklardan çok şey öğreniriz. Meselâ ne kadar sabırsız biri olduğumuzu (Franklin P. Jones). Çocukların sevgi görmeye ihtiyacı vardır. Özellikle de hak etmedikleri zaman... (Harold Hulbert). Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır (Anonymous). Çocuk büyütürken evi temiz tutmak, kar hâlâ yağarken kapının önünü temizlemek gibidir.... (Phyllis Diller). Çocuklar bir şekilde evliliğin devamını sağlarlar. Ve bunun için pek çok yolları vardır. Meselâ o kadar çok talepleri olur ki, aileler onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken birbirlerinin hatalarını unuturlar (Richard Armour). Çocuğunuzun büyüdüğünü nereden anlarsınız? Size soru sormayı keserler ve tabiî nereye gittiklerini söylemeyi de... (P.J. O'Rourke). Çocukların iyi olmasının en iyi yolu onları sevindirmektir (Oscar Wılde). Çocuklu aileler ve çocuksuz olanlar... Her ikisi de birbirleri için üzülürler... (Ed Howe)

08.01.2008


Tarih dersinin kolaylığı...

Öğretmen, Dünya Barış Günü'nde öğrenciye sordu: ''Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkmasını niye istemeyiz?'' Öğrenci: ''Tarih kitabımız daha da kalınlaşmasın diye öğretmenim.''

Öğretmeni Ayşe'yi sözlüye kaldırır ve sorar: ''Söyle bakalım Ayşe, İstanbul kaç yılında fethedildi?'' Ayşe düşünür taşınır, ama hiçbir cevap veremez. Öğretmeni tekrar sorar: ''Soru çok mu zor evlâdım?'' Ayşe cevaplar: ''Yok, soru kolay da, cevabı çok zor öğretmenim.''

Öğretmen, sözlüde Feyza'ya sorar: ''Feyza bana üç tane meşhur paşa sayar mısın?'' Feyza kendinden emin bir şekilde saymaya başlar: ''Kasımpaşa, Bayrampaşa, Kocamustafapaşa öğretmenim.''

08.01.2008

 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri

 

 Son Dakika Haberleri