Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 06 Temmuz 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

M. Ali KAYA

Risâle-i Nur’da Mevlânâ ve Mevlevîlik (2)Dünyanın bir imtihan meydanı olması ve insanın da istidat ve kabiliyetlerinin inkişafı için pek çok belâ ve musibetlere maruz kalmasını değerlendiren Bediüzzaman;

“Bırak biçare feryadı, belâdan kıl tevekkül. Zira feryat, belâ ender hata ender belâdır bil.

Belâ vereni buldunsa eğer, safâ ender vefâ ender atâ ender belâdır bil.

Madem öyle, bırak şekvâyı, şükret; çün belâbil, demâ keyfinden güler hep gül mül.

Ger bulmazsan, bütün dünya cefâ ender fenâ ender hebâ ender belâdır bil.

Cihan dolu belâ başında varken, ne bağırırsın küçücük bir belâdan, gel tevekkül kıl

Tevekkül ile belâ yüzünde gül, tâ o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.”14 dedikten sonra Mevlânâ Celâleddin’in bir mısrasını alarak şöyle der:

“Üstadlarımdan Mevlânâ Celâleddin’in nefsine dediği gibi dedim:

‘O, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ dedi. Sen ey nefis ‘Bel⒠dedin.

Yaratılmış olmanın, kul olmanın şükrü olarak Rabbine ‘Bel⒠dedin.

‘Bel⒠demenin sırrının ne olduğunu bilir misin? Bu, belâ çekmektir.

Belâ ve musibetlerle nefsin aczini anlar, Allah’a dayanır ve hiçliğini bilir.”

Bediüzzaman bu ifadeleri tasdik eder ve nefsinin dahi “Evet, evet! Acz ve tevekkül ile, fakr ve ilticâ ile nur kapısı açılır ve zulmetler dağılır” dediğini belirtir.15

Bediüzzaman’ın, Allah’a kavuşmak ve rızasına ulaşmak için bulduğu yol “Acz, fakr, şefkat ve tefekkür”16 yoludur. Acz nefsin, fakr ruhun, şefkat kalbin ve tefekkür aklın yoludur. Her birisi bu yol ile Allah’ı bulur ve Allah’ın rızasına erer. Böylece sadece kalp ayağı ve aşk yolu ile değil, akıl, nefis, ruh ve kalp birlikte Allah’a ulaşan Kur’ânî bir caddeyi yine Kur’ân-ı Kerim’den çıkararak insanın önüne koyar. Böylece Peygamberimizin (asm) “Müjdeler olsun o gariplere”17 hadisinin sırrını da ortaya koyar.

Mevlânâ, aşk yolunu bulmuştur. Bediüzzaman’a göre ise şefkat, aşk ve muhabbetten çok daha parlak, nezih ve ulvîdir. Şefkat bütün envâı ile lâtif ve nezihtir. Hem şefkat pek geniştir. Bir zat, şefkat ettiği evlâdı münasebeti ile bütün yavrulara, hatta ziruhlara şefkatini ihata eder. Hem şefkat daha hâlistir, mukabele istemiyor, ivazsız ve garazsızdır. Hayvanâtın en âdî mertebesinde olan varlıkların şefkatleri buna delildir. Aşk ise ücret ister, mukabele görmek ister. Aşkın ağlamaları, bir nev'î taleptir, bir ücret istemektir.18

Bediüzzaman tarikatın “dünyayı terk etme” mesleğini de tadil eder. “Terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i hestî, terki terk” mesleği yerine “Fakr-ı mutlak, acz-i mutlak, şükr-ü mutlak ve şevk-i mutlak” prensiplerinin daha güzel ve Kur’ân’ın mesleğine daha uygun olduğunu izah eder.19

Bediüzzaman’a göre insan yalnız kalpten ibaret değildir. “İnsanın akıl, ruh, sır, nefis gibi vazifedar letâifi ve hassâları vardır. İnsan-ı kâmil odur ki, bütün o letâifi, kendine mahsus ayrı ayrı tarîk-i ubudiyette, hakikat canibine sevketmek ile Sahabe gibi geniş bir dairede, zengin bir sûrette; kalp bir kumandan gibi letâif askerleri ile kahramanâne maksada yürüsün. Yoksa kalp kendini kurtarmak için askerlerini bırakıp tek başıyla gitmek, medâr-ı iftihar değil, belki netice-i ıztırardır.”20

Bediüzzaman yine “dünyayı terk etme mesleği yerine”, dünyayı anlama ve dünyanın ahirete bakan ve esmâ-i İlâhiyeye âyine olan yüzüne önem vermeyi tavsiye eder. Dünyayı üçe ayırır. Dünyanın günahlara dönük olmayan, ahirete bakan ve esma-i İlâhiyeye mukabil olan yüzünü sevmek, noksaniyet sebebi değil, belki kemâl vesilesidir. Bu iki yüzde ne kadar ileriye gidilse o derece ibadet ve marifetullahta ileri gidilir. Sahabeler de dünyanın bu iki yüzüne bakmışlar, dünyayı ahiretin tarlası görüp ekip biçmişler. Mevcudâtı esmâ-i İlâhiyenin aynası görüp, müştâkâne temaşa edip bakmışlar.21

Bediüzzaman’a göre, sahabe mesleği; imana ve Kur’ân’a hizmet ve dünyanın ‘ahiretin tarlası ve Allah’ın isimlerine ayna olan’ iki yüzüne bakarak mârifetullahta ve ibadette terakkî ve tekâmül etmek, her şeye Allah hesabına bakarak Allah rızasına vesile kılmaktır.

Bediüzzaman ve Mevlânâ

Bediüzzaman “Mevlânâ benim zamanımda gelseydi Risâle-i Nur’u; ben onun zamanında gelseydim Mesnevî’yi yazardım. O zaman hizmet Mesnevî tarzındaydı; şimdi ise Risâle-i Nur tarzındadır” demiştir.

Bediüzzaman, Mevlânâ’dan 671 yıl sonra doğmuştur. Bu ise yaklaşık 700 sene demektir. Bediüzzaman ve Mevlânâ bulundukları asırların mücedditleri, maneviyat ve ruh doktorlarıdır.

Mevlânâ, o zamanın deccalı Cengiz’in tahribâtını tamir etme misyonunu yüklenmiştir.22 Bediüzzaman ise Ahirzaman Deccal ve Süfyan’ın tahribâtını tamir görevini üslenmiştir.

Mevlânâ, tahribat Fars dili ile yapıldığı için ve hastalık Uzakdoğu ülkelerinden geldiği için eserini Farsça yazmıştır. Bediüzzaman, tahribat Türkçe ile yapıldığı ve Türkler içinde çıktığı için eserini Türkçe yazmıştır.

—Devam edecek—

Dipnotlar:

14- Mektubat, (2001-İstanbul) s.29

15- Mektubat, 30

16- Sözler, 435-436

17- Müslim, İman, 232; Tirmizi, İman, 13

18- Mektubat, 34-35

19- Mektubat, 24–25

20- Sözler, 456

21- Sözler, 456

22- Peygamberimiz (asm) “Uzun zaman Abbasi hilâfeti devam edecek, sonra o saltanat deccal eline geçecek” (Kenzu’l-Ummal, 14:271; Şuâlar, 348) buyurmuşlardır. Abbasileri yıkan ise Cengiz’in ordularının başında olan Hülagu olduğu tarihen sabittir. Demek ki Cengiz deccallardan birisidir.

06.07.2007

E-Posta: malikaya33@hotmail.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (05.07.2007) - Risâle-i Nur’da Mevlânâ ve Mevlevîlik (1)

  (03.07.2007) - Yanlış yerde durmak

  (29.06.2007) - Hürriyetçi olmak

  (26.06.2007) - Siyaset ve hissiyât

  (22.06.2007) - Takva

  (20.06.2007) - Liberal demokrasi

  (16.06.2007) - Elbise ve takva libası

  (08.06.2007) - Bediüzzaman ve Ahrarlar

  (01.06.2007) - Günümüz demokrasi anlayışı

  (31.05.2007) - Siyasî hayatta ehven-i şer kuralı -2

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN


 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004