05 Eylül 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Cevher İLHAN

Leyle-i Kadrin duâsı ve dâvâsı…


A+ | A-

Bediüzzaman, Leyle-i Kadri, “Hem bu memleketin, hem âlem-i İslâmın mühim bayramlarının mukaddemesi” olarak târif eder.

Bundandır ki “meyvedâr Leyle-i Kadri”, “gelen saadetli Bayram”la, “bütün ruh u cânıyla tebrik ve tes’id eder.

Bediüzzaman’ın bir Leyle-i Kadri ve Bayramı tebrik mektubunda, “Umûm Nur Talebelerinin ve Nur taraftarlarının mübârek bayramlarını tebrik içinde ve çok zamandan beri esâret altında kalmış ve istiklâliyetini kaybetmiş Hindistan, Arabistan gibi âlem-i İslâmın büyük memleketleri birer devlet-i İslâmiye şeklinde Hind’de yüz milyon bir devlet-i İslâmiye, Cava’da elli milyondan ziyade bir devlet-i İslâmiye ve Arabistan’da dört beş hükûmet bir cemâhir-i müttefika (birleşik cumhuriyetler) gibi Arap birliği ile İslâm birliğini birleştirmesindeki âlem-i İslâmın bu büyük bayramının mukaddemesini tebrik ile bu bayram bize müjde veriyor” ifâdesi, mübârek Ramazanı, Leyle-i Kadri ve peşinden gelen Bayramı ibâdetle beraber İslâm dünyasının mânevî kurtuluş, barış, hürriyet ve istiklâliyet dâvâsının duâsı olarak anlamlandırır. (Emirdağ Lâhikası, 234) “Bu millete Türk milletine ve âlem-i İslama mânevî bayramlar idrâk ettirmek” şuuru olarak mânâlandırır. (Tarihçe-i Hayat, 195)

“BÜYÜK BAYRAM”IN

MUKADDİMESİ…

Bediüzzaman’ın “Âlem-i İslâmın bu büyük bayramının mukaddemesini tebrik ile bu bayram bize müjde veriyor” diye başladığı bir diğer mektubunda, içte ve dışta Kur’ân ve İslâmiyet lehindeki iki gelişmeyi misâl vermesi, Leyle-i Kadrin ve Bayramın duâ ve dâvâ bütünlüğünün açık ifâdesi olur.

“İstanbul’da, Re’fet Beyin ve Mustafa Oruç’un yazdıklarına göre, çok zaman İslâm ordusunu idâre eden ve sonra dârü’i-fünûna (üniversiteye) inkılâp eden Harbiye Nezâreti ve bâb-ı seraskerî, o muazzam binânın alnında, hatt-ı Kur’ân ile o mânidar Kur’ân âyeti yazılmışken, sonra da mermer taşlarla üzeri kapatılıp o nurları gizlemişlerdi. Şimdi yeniden hatt-ı Kur’âniyeye bir nümûne-i müsaade ve Risâle-i Nur’un tâkip ettiği maksadına bir vesîle ve üniversite ileride bir Nur medresesi olmasına bir işâret” olarak belirtir.

Keza “siyasetin ve içtimâiyât-ı beşeriyenin en mühim bir şahsiyeti meşhur âlim ve akılca on dokuzuncu asrın en büyüğü ve içtimâî feylesofların en ilerisi” olarak tavsif ettiği Prens Bismarck’ın eserinden alınan, “Kur’ân’ı her cihetle tetkik ettim; her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm. Bunun misli ve beşeriyeti idâre edecek hiçbir eser yoktur ve gelemez.’ Ve Peygambere hitâben der: ‘Yâ Muhammed! Sana muâsır olamadığımdan çok müteessirim. Beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bâdemâ (bundan sonra) göremeyecektir. Binâenaleyh, senin huzurunda kemâl-i hürmetle eğilirim” iktibasını bir “bayram müjdesi” olarak nakleder.

Devamında “hem âlem-i İslâm, istiklâliyetini bir derece elde etmesi; ve ecnebî hükûmetlerin hakaik-ı Kur’âniyeyi araması; ve garb (Batı) ve şimâl-i garbîde (Batı Avrupa’da) Kur’ân lehinde büyük cereyan bulunması”nı “Nurların da her tarafta fütûhâtı ve ileri gitmesi ve büyük bir fa’i-i hayır”ın emâreleri olarak “bir bayram hediyesi” olarak takdim eder” (Tarihçe-i Hayat, 450)

Yine “Nur Talebelerinin hem dahil, hem hariçte, hem Arapça, hem Türkçe Nurların neşriyatına çalışmalarını ve dindar Demokratların bir kısm-ı mühimmi Nurların serbestiyetine taraftar çıkmalarını bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz” cümlesiyle, iman ve Kur’ân hizmetinin “beşer (insanlık) istikbâlinin bayramı” müjdelemesiyle, aynı mânâya dikkat çeker. (Emirdağ Lâhikası, 336)

Bunun içindir ki “Hususan o eski tahribatı tâmirata başlayan hakikî vatanperverler olan Demokrat nâmında hamiyetli Ahrarlar, yani hürriyetperverleri takdir”le, “Ezân-ı Muhammedînin (a.s.m.) kemâl-i ferahla on binler minarelerde okunmasını tebrikle “bu memlekette şeâir-i İslâmiyenin yeniden parlamasının bir müjdecisi”olarak kabul eder.

Ve “seksen küsur sene bir ibadet ömrünü kazandıran Leyle-i Kadr”in mânâsını, bu vatanda “İnşaallah, o Ahrârlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacaklar” duâsına vesile kılar. İlâhî rahmetten Ramazan-ı Şerifteki ibadet ve duâların makbuliyetinin niyâzının yanı sıra, “bu memleketin ve hem âlem-i İslâmın mühim bayramlarının mukaddemesi olarak tanımlar… (Emirdağ Lâhikası, 267; Tarihçe-i Hayat, 532)

KUDSÎ VE ULVÎ

MÂN VE MÜJDE…

İşte Bediüzzaman’ın, “Leyle-i Kadirde kalbe ihtar edilen bir hakikat” dersinde, dünya hâkimiyeti için yetmiş milyon insanın katledildiği iki Dünya Savaşının zulüm ve istibdadıyla ve merhametsiz tahribâtıyla gelen dehşetli vicdan azabıyla yaratılışındaki yüksek istidâdın mâhiyetinin dehşetli yaralanmasıyla insanlığın içine girdiği arayışa Kur’ânî devaları sunmasının mânâsı budur. (Emirdağ Lâhikası, 216)

Bir başka “tebrik” mektubunda, “âlem-i İslâmın büyük bayramının arefesi olan ve şimdilik Asya ve Afrika’da inkişafa başlayan ve dört yüz milyon Müslümanı birbirine kardeş ve maddî ve mânevî yardımcı yapan İttihad-ı İslâmın, yeni teşekkül eden İslâmî devletlerde tesise başlamasının ve Kur’ân-ı Hakîmin kudsî kanunlarının o yeni İslâmî devletlerin kanun-u esasîsi olmasından dolayı büyük bayram-ı İslâmiyeyi tebrik” etmesi yine bu mânâ içindir. (Emirdağ Lâhikası, 448)

“Allah’ın selâmı, rahmet ve bereketi, Kur’ân harfleriyle Leyle-i Kadrin dakikalarının âşirelerinin çarpımının toplamı adedince üzerinize olsun” duâsıyla başladığı bir diğer mektubundaki, “Ramazan’ın yüksek mertebesi” ve “Leyle-i Kadrin hakikatini kazanmanın” beyânı da budur. (Kastamonu Lâhikası, 65)

“Ramazan-ı Şerif” ve “Leyle-i Kadre lâyık bir tarzda çalışma”nın ve “bu hakikati idrâk”in kudsî ve ulvî hakikati de budur. (Kastamonu Lâhikası, 62, 205; Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 150)

İşgal, zulüm ve istibdat karabulutların İslâm dünyası üzerinden dağılması, Batı medeniyetinin ayrışması ve tasaffisi ile “hakîki medeniyet” olan Kur’ân medeniyetinin renk renk, desen desen çiçek açması; Ramazanın mübârekiyeti, Leyle-i Kadrin kadri, Bayramın mânâsı bu kudsî ve ulvî hakikatle olacaktır…

«««

Leyle-i Kadrinizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik eder; İslâm âlemi ve insanlık için bu kudsî ve ulvî mânâlara vesile olmasını dilerim…

NOT: Bayram sonrasına kadar kısa bir izin için, izninizle… C. İ.

05.09.2010

E-Posta: [email protected]


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (04.09.2010) - Bediüzzaman’ın hâdiseleri tefsiri…

  (03.09.2010) - Ramazan, işgal ve zulüm… (3)

  (02.09.2010) - Ramazan, işgal ve zulüm… (2)

  (01.09.2010) - Ramazan, işgal ve zulüm… (1)

  (31.08.2010) - Terör şantajıyla “özerk Kürdistan” şartı…

  (30.08.2010) - Kitap ve Kültür fuarları…

  (29.08.2010) - “Görüşme” ya da “pazarlık” ve akıbeti…

  (27.08.2010) - Siyasetin dine saygısı…

  (26.08.2010) - “Türban raporu”

  (20.08.2010) - “Ramazan eğlenceleri…”


Son Dakika Haberleri

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet BATTAL

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Hakan YILMAZ

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehmet YAŞAR

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Saliha FERŞADOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.