Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 03 Aralık 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

Cemaat mensubu fertleri bağlayan prensiplerSosyoloji, cemaati; “müşahhas, müstakil harici vücudu olmayan, fertlerin toplamından hasıl olan bir şahs-ı manevî” şeklinde tanımlar. Yönetim ve işleyiş biçimi meşverete göre yapılanan cemaatlerde de şahsiyetçilik, keyfilik değil; prensip ve kaideler geçerli. İşleyişin düzenli, üretimin verimli, gelişmenin sağlıklı olması; fertlerin “Dahil oldukları cemiyetin/cemaatin nizamını ihlâl etmememelerine”1 bağlı.

Cemaati bir fabrikaya benzetirsek, fertlerin kimi makine, kimisi çark, bazıları da civata işlevi görür. Hizmet üretimi civata dahil, herkesin vazifesini ifa edip, gayret ve hamiyetiyle orantılı. Eğer, “Ben basit bir civatayım, ne önemim var!” deyip işini aksatırsa; üretim durur ve zamanla fabrika dağılır.

Aşağıda sıralayacağımız ve psiko-sosyolojinin de tasdik ettiği bu prensiplerle herkes kendisini test edebilir; hizmetteki konumunu ve üretimini belirleyebilir. Nur cemaatinde yer alan fertlerin uyması gereken ana kaideler şöyle maddeleştirilebilir:

- Yegâne gaye Allah rızası ve sırf iman hizmetini yapmaktır.

- Manevî ve modern ilimleri harmanlayarak İslâmiyetin esaslarını ispat eden; günümüzdeki Kur’ânî ve Sünnetî ölçüleri veren Risâle-i Nur’u okumak, özümsemek ve neşrine çalışmak.

- Önce nefsini muhatap almak ve terbiye etmek.2

- Aşk ve şevkle hizmet etmek. (Hizmet, “Dine meylettirmek ve iltizama (taraftar olup yapışmaya) teşvik etmek ve dini vazifelerini hatırlatmaktan”3 ibarettir.)

- İmandan sonra en fazla takva ve amel-i salihi esas tutmak. (Takva, menhiyattan ve günahlardan uzak kalmak ve amel-i salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır.)4

- Vazife-i İlâhiyeye (Allah’ın işine) karışmamak. (Yani, hizmette çalışmak, ancak, sonuç almanın kendi vazifesi olmadığını bilmek.)

- Risâle-i Nur mesleğinin esası ihlâs sırrına dayanır. Dolayısıyla İhlâs Risâlesinin düsturlarını her vakit göz önünüzde bulundurmak.5 İhlâs, İktisat Lem’alarını ve bazan Hücumat-ı Sitte’yi bir arada okumak.

- İman ve Kur’ân hizmetini maddî ve manevî hiçbir makama basamak yapmamak;6 ecri Allah’tan beklemek. Hatta, insanların teveccühünü istememek. Maddî beklentiler içine girmemek.7

- Hedef; dünyayı değil, ahireti kazanmaktır. Dünyaya bakmamak, bakıldığı vakit de asâyişi muhafazaya müsbet bir şekilde yardım etmek.

- Zarurî ihtiyaçları karşılamak için çabalamak; zarurî olmayan şeyler için mücedele vermemek.8

- Sözler’i kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıkmak ve hayatının en önemli vazifesi onun neşir hizmeti bilmek.9

- Hakîki olarak Sözler’in neşrine ciddî çalışmakla beraber, beş farz namazını edâ etmek, yedi kebâiri işlememek.

- Benlik, enaniyet, şan, şeref, gösteriş ve makam peşinde koşmamak;10 enaniyetini/banallığı yok etmek.

- Risâle-i Nur mesleğinin uhuvvet/kardeşlik olduğunu; peder ile evlat, şeyh ile mürid arasındaki vasıta olmadığını bilmek.11

- “Acz, fakr, şefkat ve tefekkürü” esas alarak hareket etmek.12

- İhlaâs-ı tammeden sonra en büyük esas, sebat ve metanettir.13

- Hakkı müdafaa için bile olsa, kuvvet kullanmanın zulme sebebiyet vereceğini hatırdan çıkarmamak.14

- Dahilde asla maddî güç kullanmamak. İkna için kimseyi zorlamamak.

Cihad-ı maneviyi (ilim, fikir, ibadet, ihlâs, zikir, tebliğ ve irşadı) esas almak. Yegâne kuvvet, İslâmın kesin aklî, mantıkî ve ilmî delilleridir.15

- Müsbet hareket etmek, yani, kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka cemaat ve kişilere düşmanlık etmemek veya onları eksik göstermeye çalışmamak.

Dipnotlar:

1-Muhakemat, s. 31.; 2-Sözler, s. 11.; 3-Sünûhat, s. 67.; 4-Kastamonu Lâhikası, s. 106.; 5-Kastamonu Lâhikası, s. 183.; 6-Emirdağ Lahikası-l, s. 73-74.; 7-Lem’alar, s. 144. 8-Emirdağ Lahikası, s.455.; 9-Mektubat, s. 329.; 10-Lem’alar, s.159-160.; 11-Lem’alar, s.156.; 12-Lem’alar, s. 96.; 13-Kastamonu Lâhikası, s. 187. 14-Lem’âlar, s. 165-166.; 15-Hutbe-i Şâmiye, s. 99.

03.12.2007

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (01.12.2007) - Tenkit, “lahikâ, lügatçe, dipnot, indeks…”

  (29.11.2007) - Siyaset nasıl dünyevîleştirir?

  (28.11.2007) - Cemaatlerin dünyevîleş(tiril)mesi

  (27.11.2007) - Asr-ı Saadet modeli: Sevgi ve şefkat

  (26.11.2007) - Bediüzzaman ve müsbet hareket

  (24.11.2007) - Hürriyet ve istişare topluma nasıl mâl edilebilir?

  (22.11.2007) - Fikir hürriyeti/istişarenin kaynağı iman ve ibadetler

  (21.11.2007) - İstişarenin ana umdeleri

  (20.11.2007) - İstişare ve toplantı âdabı

  (19.11.2007) - Meşverete/hürriyete kimler cephe alır?

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri