"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Said Nursi'nin istibdada hiç tahammülü yok

30 Mart 2021, Salı 01:23
14. RİSALE NUR KONGRESİNİN MASA ÇALIŞMALARINDAN: ASR-I SAADETİN METOD VE DEĞERLERİNİ HUKUK VE DEMOKRASİYLE GÜNÜMÜZE TAŞIYABİLİRİZ.

İSTİBDADA SİLLE VURACAĞIM

Prof. Dr. Fikret Çalışkan: “Said Nursi’nin istibdada hiç tahammülü yoktur ve haykırarak der ki: İstibdat ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libasını (elbisesini) giysin ve ismini taksın; rast gelsem sille vuracağım.”

ÇARE KUR’AN AHLÂKI

Prof. Dr. Mahmut Kaplan: “Toplumda yozlaşmayı önlemenin yolu Kur'an ahlâkına dönmek, onun yollarını açmak ve bizzat yaşamaktır. Risale-i Nur günümüzde Kur'an ahlâkını yaşamanın en etkili yoludur.”

DEMOKRASİ VE HUKUK

Sabahattin Aslan: “İnsanlığın içinde bulunduğu sıkıntıları azaltmak Asr-ı saadet metod ve değerleriyle mümkün. Bu değerleri günümüze taşımanın en önemli şartlarından biri demokrasi ve hukukun üstünlüğü.”

NEBEVî DEĞERLER

Prof. Dr. Hüseyin Uzun: “Hürriyet-i şer’iye, adalet-i mahza, meşveret gibi kavramlar Nebevî değerlerdir. Bu değerlerin İslam âleminde tatbik edilebilmesi için nelerin yapılacağı ile ilgili değerlendirmeler yaptık.”

ADALETE VESİLE OLSUN

Prof. Dr. Abdullah Adıgüzel: “Berat Kandiline denk gelen ‘Yeniden Asr-ı Saadet’ kongresinin insanlığın beratına, kurtuluşuna, özgürlük, hak, hukuk ve adaletin tesisine vesile olacağı ümidindeyim.’

PEYGAMBER MESAJLARI

Süleyman Kösmene: “Asrımız insanını, içinde bulunduğu buhranlardan, çıkmazlardan, problemlerden kurtaracak tek umut ışığı Hz. Peygamberin (asm) mesajlarıdır.”

***

Hepimiz güvende değilsek, hiçbirimiz güvende değiliz

İslam Birliği, Asr-ı Saadet örnek alınarak kurulabilir

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından düzenlenen “İnsanlık İçin Yeniden Asr-ı Saadet” konulu kongrenin masa çalışmaları tamamlandı. Kongre sonuçları 4 Nisan Pazar günü yapılacak panelde duyurulacak.

“İnsanlık İçin Yeniden Asr-ı Saadet” başlıklı 14. Risale-i Nur Kongresi iki gün süren masa çalışmalarıyla online olarak gerçekleştirildi. Beş farklı masa konusu ile gerçekleştirilen oturumlara altmıştan fazla akademisyen ve araştırmacı katılarak kongreye katkı sundu. 

“Yeniden Asr-ı Saadet’e doğru Devlet ve Yönetim Anlayışı; Fert, Toplum, Ahlâk ve Eğitim Anlayışı; Ekonomik Modeller, İktisat ve Tüketim anlayışı; Varlık, Bilim ve Din Anlayışı ve Nübüvvet Anlayışı başlıklı masalarda Asr-ı Saadet değerlerini ve uygulamalarını günümüze taşıma imkân ve metotları Risale-i Nurlar ışığında konuşuldu.   

Kongrenin çok verimli geçtiğine dikkat çeken ve insanlığın bugün yaşadığı buhranların çözüm yollarının Kur’ânî ve Nebe- vî değerlerde olduğunu vurgulayan katılımcılar Yeniden Asr-ı Saadet başlığını çok uygun bulduklarını belirttiler. 

Yeni Asya’nın sorularını cevaplayan bazı katılımcılar Kongre işleyişi ve çalışmalarıyla ilgili şunları söylediler: 

- Doç. Dr. Ali Bengi: “İnsanlık tarihinin en buhranlı döneminde en bahtiyar zamanların yaşanmasına vesile olan Asr-ı Saadet misali, ahir zamanın da en buhranlı dönemlerini yaşadığımız bugünlerde, fizikî-maddî musîbetlere, engellere inat bu organizasyonuyla hem maddî hem de manevî baharların, hayırların müjdesini veren Risale-i Nur Enstitümüze, bu organizasyonda katkısı, emeği olan bütün paydaşlara teşekkürler ediyorum, Allah razı olsun diyorum. 

“Hepimizin güvende olana kadar hiçbirimizin güvende sayılamayacağı” yeni bir dünya düzeninde, “Milletimizin îmânını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya râzıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül gülistân olur.” diyen bir Üstad ve onun tefsiri Risale-i Nur hakikatlariyle her sorunda ve her yerde yeniden Asr-ı Saadet Modeli diyoruz. Bu bağlamda bu kongreyi çok değerli buluyorum. “

- Doç. Dr. Hüseyin Kurt: “Mutlu zaman” anlamına gelen “Asr-ı Saadet”, fert ve toplum ölçeğinde bir gerçek olarak yaşanmış, hemen bütün yönleriyle İslâm toplumunun geleceğine ışık tutmuş ve örneklik teşkil etmiştir. Kur’ân’la belirlenmiş ve Resûl-i Ekrem’in (asm) uygulamalarıyla hayat hâline gelmiş olan üstün ahlâkî nitelikler, bu sahabe topluluğunu şekillendirdi ve insanlık ailesi için bir iftihar tablosu hâline getirdi. Bugün İttihad-ı İslâm (İslâm birliği), Asr-ı Saadette gerçekleştirilen Ensar-Muhacir kardeşliği” ve “Medine Sözleşmesi” örnek ve temel alınarak sağlanabilir. 

- Doç. Dr. Veli Sırım: “Bugün herkesin istifade edebileceği bir çalışmaya şahit olduk. Ben Devlet ve Yönetim Anlayışı masasında yer aldım. Bu vesile ile şunları söyleyebilirim: İslâm’a göre devletler arası münasebetlerde aslolan savaş hali değil barış halidir. İslâm ancak barışın hüküm sürdüğü bir zeminde daha rahat tebliğ edilebilir ve yaşama imkânı bulunulabilir. İslâm, ancak İslâmî tebliğe ve İslâm’ın yaşanmasına mani olabilecek gelişmeler söz konusuysa silâhla cihada izin verir, hatta emreder.”

- Araştırmacı-Yazar Abdülbaki Çimiç: “Asr-ı Saadet Metodu Ve Risale-i Nur” başlıklı bir sunum ile katkı yapmaya çalıştık. Masa katılımcılarının çok verimli ve vukufiyetli sunumlarından çok istifade ettik. İnanıyorum ki bütün masalar insanlığın faydasına olacak çok güzel deklarasyon metinleri ortaya çıkaracaklar. Bütün katılımcılara ve kongre çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

- Dr. Hasan Küçükçopur: “Kongrenin bugün yaşadığınız zor şartlarda çok güzel planlanmış olduğunu söyleyebilir. Teknik ekip ve organizatörler oldukça Gecesine denk gelen “Yeniden Asr-ı Saadet” kongresinin insanlığın beratına, kurtuluşuna, ferdî hürriyet hak hukuk ve adaletin tesisine vesile olacağı ümidindeyim. Özellikle günümüzde insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu  huzur ve istikrara yeniden kavuşmalarına vesile olacak bir kongre oldu.”

- Doç. Dr. Hakan Murat Aslan: “İktisat ve Tüketim anlayışı masasında yer aldım. Bugün ekonomik anlamda da krizlerle boğuşuyoruz. Ticarî hayatımızı Peygamberimizin (asm) Asr-ı Saadette rehberlik ettiği üzere düzenlediğimiz takdirde iktisadî sistemimizi ne ekonomik krizler, ne de diğer unsurlar bozamaz. Eğer ticarette bazı hakîkatler gizlenip yalan söylenirse bereket kalmaz Ticarette helâli aramak bir nevi cihaddır. İslâm milletlerinde çalışma isteği ve şevki Ferman-ı Rabbani ve Ferman-ı Nebevî ile arttırılabilir. Günümüz ticaret hayatının ve ekonomik sistemlerinin Asr-ı Saadet uygulamalarına ihtiyacı vardır. Bu kongre bu noktalara dikkat çekmesi bakımından önemli oldu. Teşekkür ederim.”

- Prof. Dr. Süleyman Yılmaz: “Asya’yı intibaha getirecek unsurlar, marifet, bilim ve sanattır. Bunun da çaresi taassuptan arınmak, yeisten kurtulmaktır. Bu masada İslâmla bilimin ünsiyetinden, bizi İlâhî kudrete götüren madde ve mana ilişkisinden bahsedildi.”

- Prof. Dr. Ertan Efegil: “Nübüvvet mesleğinin adalete, meşverete ve uzmanlığa değer verme üzerine bina edilmesine rağmen günümüz dünyasında Müslümanların bu ilkelere uymadığını ve sonuç olarak istenilenden çok uzak yerde olunması irdelenmesi gereken bir meseledir.” 

- Prof. Dr. Mahmut Kaplan: “Çalışmalarda değinilen hususlardan biri ahlâktı. Güzel ahlâk, Kur’ân ahlâkıdır. Hz. Peygamber’in (asm) ahlâkıdır. Toplumdaki yozlaşmayı önlemenin yolu Kur’ân ahlâkına dönmek, Kur’ân ahlâkını yaşama yollarını açmak ve bizzat yaşamaktır. Risale-i Nur, Kur’ân ahlâkını günümüzde yaşamanın etkili yollarının başında gelir.”

- Dr. Ömer Ergün: “İnsanlık için yeniden Asr-ı Saadet konulu Bir kongre çalışmasının düşünülmesi ve bu pandemik ortamda hem de büyük bir ciddiyet ve nezaket, derinlemesine fikir teatileri ile yapılması ve günde yaklaşık 7-8 saat belirlenen konuların müzakere edilmesi gerçekten takdire şayandır.”

- Araştırmacı Yazar Süleyman Kösmene: “Nübüvvet masasındayız. Gördük ki, asrımız insanı ile nübüvvet kurumu ve bu kurumun mesajları arasında uçurumlar var. Ve asrımız medeniyetini ve insanını, içinde bulunduğu buhranlardan, çıkmazlardan, problemlerden kurtaracak olan tek umut ışığı nübüvvet kurumudur, peygamberlerdir ve Hazret-i Muhammed’in (asm) mesajları ve sünnetidir.”

- Doç. Dr. Veysel Kasar: “Nübüvvet masasına katılan hocalarımızın ilgisi, katkısı yüksekti. Sunulan tebliğlerde tekrar bir Asr-ı Saadetin imkânı üzerinde duruldu ve nübüvvetin getirdiği temel değerlerin fert, aile ve cemiyetteki yansımaları anlatıldı.”

- Dr. Muhammet Örtlek: “Sosyal adaletsizlik, zulüm ve baskı, haksız yere adam öldürme, hırsızlık, cinayet, terör, aldatma, yalancılık, ekonomik sömürü, açlık ve sefalet çekenlere yardım elini uzatmama, cinsel sapıklık, uyuşturucu kullanımı gibi pek çok kötü eylemin gelişmiş veya gelişmemiş bütün toplumlarda görülmesi, nübüvvetin insanlığa armağanı olan erdemli, ahlâklı ve imanlı kişi ve toplum modeline yönelik ihtiyacı şiddetli bir şekilde hissettirmektedir. Bu programın bu hakikatlere ulaşmaya vesile olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ederim.”

- Araştırmacı Yazar Caner Kutlu: “Risale-i Nur kongresi, Bediüzzaman’ın ve Risale-i Nur’un çağdaş dünyada tanınması konusundaki gayretlerin biriktiği bir ortamı ifade ediyor. Bu bağlamda, değerli akademisyen ve düşünce insanlarının tarihin geldiği bu anda, Risale-i Nurlar’ın evrensel ölçekte bilim-din, iman-düşünce, hayat-şeriat, medeniyet-sünnet gibi füzyonlarının doğru yöntemlerle gerçekleşebileceği doğrultusunda ümit verici düşünce ve çalışmalarını görmekteyiz.”

- Sabahattin Aslan: “İnsanlığın içinde bulunduğu maddî ve manevî sıkıntıları azaltmak Asr-ı Saadet metod ve değerleriyle mümkündür. Bu değerleri günümüze taşımanın en önemli şartlarından birinin demokrasi ve insan hakların ifade eden hukukun üstünlüğü ile mümkün olabileceğini düşünüyorum.” 

- Doç. Dr. Murat Tümay: “Risale-i Nur Kongresi Yeniden Asr-ı Saadete doğru devlet ve yönetim anlayışı Masası alanında yetkin, siyaset bilimi, hukuk, ilahiyat, sosyoloji ve fen bilimleri alanında çalışan akademisyen ve sahadan uzmanlarla çok yönlü olarak gerçekleştirildi. Asr-ı Saadetten günümüze ders ve ilkelerin çıkarıldığı, müzakere edildiği çok faydalı bir çalışma oldu.”

- İntizam Seyda Durgun: “Nübüvvet Anlayışı masasında görev aldım ve Nübüvvetin duâ ile insanın psikolojik ve fizyolojik hayatındaki anlamı ve tesiri üzerine tıp bilimi ve diğer ilimlerde yapılan araştırmaları üzerinde durarak insana ait kelime, kavram ve duâların da bir tür enerji oldukları tezine dair örnekler sunmaya çalıştım. Alanında uzman değerli akademisyenlerle çok verimli çalışmalar gerçekleştirdik.”

- Araştırmacı Yazar: M. Ali Kaya: “Nübüvvet masasında sahabe mesleği kavramının Risale-i Nur hareketindeki yansımalarını anlatmaya çalıştım. Hz. Peygamber (asm) ve sahabenin hayatında iman, ibadet ve adaletve meşveret ilkesinin, Risale-i Nur hareketinin de temel prensiplerinden hareketle Risale-i Nurlar’a duyulan ihtiyaca dikkat çekmeye çalıştım. Herkese teşekkür ederim.”

Risale-i Nur Enstitüsü yetkilileri de İnsanlık İçin Yeniden Asr-ı Saadet konulu kongrenin online olmasına rağmen çok verimli geçtiğini, ortaya konulan çalışmaların sıkıntılarla boğuşan insanlık için bir duâ hükmüne geçmesini temenni ettiklerini ifade ettiler ve bütün katılımcılara değerli katkıları dolayısıyla çok teşekkür ettiler ve Kongre sonuçlarının 4 Nisan Pazar günü yapılacak panelde duyurulacağını bildirdiler.

***

Okunma Sayısı: 4011
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı