Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 26 Ocak 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

Bile bile mi farzı çiğniyoruz?"Tevhid, ittifak, ittihad, tesânüd" sosyal hayatımızın temel mefhumlarındandır. İttihad-ı İslâm, Müslümanların birliği, beraberliği demektir. Beraberliğin temeli, Tevhid-i İlâhî ve imandır. Zira, tevhid-i hakikî, gönül birliğini ister.

Müslümanların ittihadının âdetten değil, ibâdet olduğu içtihadını yapan Bediüzzaman; ihfa ve havfın (gizleme ve korkmanın da) riyâdan olduğuna işaret eder: "Farzda riyâ yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazîfesi, ittihad-ı İslâmdır."1

Onun en büyük içtimâî hedeflerinden birisi (imanın gereği olan) ittihad-ı İslâmdır. O, ittihadın unsurlarını, yollarını, sebeplerini, esaslarını, prensiplerini, üslûbunu teferruâtıyla Risâle-i Nur'da ortaya koyar. Dolayısıyla ittihad-ı İslâmı temin etme vazifesi Nur talebelerinindir. Çünkü;

Bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat (siyâsî, içtimâî, iktisâdî, idârî baskılar) karşısında ve savletli (saldırgan) bid'alar, dalâletler (sapıtmışlıklar) içerisinde, bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye (ve ittihad-ı İslâm) omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.2

Şu halde Nur talebeleri, bu ittihadın esaslarını yaşayarak, fiilen göstermek mecburiyetinde. Zira, bu hizmet onlara tevdî edilmiş. Kendileri birlik ve beraberliği temin edemezlerse, ittihad-ı İslâm iddiâları havada kalmaz mı; boş iddiâ olmaz mı?

Söylediğini fiilen de yaşayan Bediüzzaman, şöyle der: "Ben, derse, terbiyeye ve nefsimi ıslâha muhtacım."3 "Birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Çünkü, ben nefsimi herkesten ziyâde nasihate muhtaç görüyorum. Nefsime demiştim. Nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin."4

Daima nefsini muhatap aldığından ittihad-ı İslâm konusunda da elbette onu dinleyip nefsimizi muhatap almalıyız.

"Ben ittihad-ı İslâmın gereklerini yerine getiriyorum, başkaları kaçınıyor!" iddiâsı, nefsini muhatap almadığının bir göstergesi mi? O halde, şu tesbitlerine de kulak vermeli:

"İnsan, cibilliyeti ve fıtratı hasebiyle nefsini sever. Belki, evvelâ ve bizzat yalnız zâtını sever; başka her şeyi nefsine fedâ eder. Mabuda lâyık bir tarzda nefsini metheder; mabuda lâyık bir tenzih ile nefsini meâyibden tenzih ve tebrie eder. (Ayıplardan arındırıp temize çıkarır). Elden geldiği kadar kusurları kendine lâyık görmez ve kabul etmez; nefsine perestiş eder tarzında, şiddetle müdâfaa eder. Hattâ fıtratında tevdî edilen ve Ma'bud-u Hakikinin hamd ve tesbihi için ona verilen cihazât ve istidadı kendi nefsine sarf eder. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. Kendini unutmuş, kendinden haberi yok; mevti düşünse, başkasına verir; fenâ ve zevâli görse, kendine almaz. Ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak, fakat ahz-ı ücret ve istifade-i huzûzât makamında nefsini düşünmek, şiddetle iltizam etmek, nefs-i emmârenin muktezâsıdır."5

Bu perspektiflerden baktığımızda, acaba göz göre göre, bile bile "Bu zamanın en büyük farz vazîfesi, ittihad-ı İslâm"ı çiğniyor muyuz?

Dipnotlar:

1- Hutbe-i Şamiye, s. 94.; 2- Lem'alar, s. 164.; 3- Sözler, s. 714.; 4- Sözler, s. 11.; 5-Sözler, s. 439.

26.01.2008

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (26.01.2008) - Bile bile mi farzı çiğniyoruz?

  (24.01.2008) - Yasakları kaldırmanın sırrı: Demokratik cesur yürek

  (23.01.2008) - İslam âlemi ve Türkiye'nin ana problemi

  (22.01.2008) - İktidar, "emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker"

  (21.01.2008) - Hepimiz için çetin imtihanlardan bir imtihan!

  (20.01.2008) - Başörtüsü ibadet mi, simge mi?

  (19.01.2008) - Risâle-i Nur, pragmatizm ve fırsatçılığı reddeder

  (17.01.2008) - Risâle-i Nur hizmetini dünyevîleştirme çabaları

  (16.01.2008) - Bediüzzaman ve "nüfuz casusluğu"

  (15.01.2008) - Şuurlu Çinli, gafil Müslüman!

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri