"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Gençlikte ne ile meşgul olunursa kişinin istidatları onda inkişaf eder

Mehmet ÖZDEMİR
10 Mart 2020, Salı 00:02
Merhum Zübeyir Gündüzalp ağabeyin “Altın Prensipler”ini hatırlamaK lazım. Orada şöyle der: “Gençlikte insan ne ile meşgul olursa istidatları onda inkişaf eder. Tuğlaları üst üste koymak tekrar değil tesistir.”

DAR’ÜL ERKAM’DAN SUFFA’YA, SUFFA’DAN MEDRESE-İ NURİYE’YE BİR KÖPRÜ (2)

HAZIRLAYAN: Mehmet ÖZDEMİR

***

RİSALE-İ NUR’DA DERSHANELER NERELERDİR

KÂİNAT bir dershanedir: Tefekkür cihetiyle mektubat-ı samedaniyeyi okuduğumuz muhteşem geniş dershanedir.

HAPİSHANE bir dershanedir: “İstirahathane, muhabbethane, terbiyehane ve dershane hükmüne geçer. (Asâ-yı Musa)

BÜYÜK RESMÎ DAİRELER: Adliye, mahkemeler, hapishaneler; “o gizlenmiş ve ehl-i hükümet onları okumaya çok muhtaç olan o ehemmiyetli Risaleleri kemal-i merak ve dikkatle okumaya başlayıp büyük resmî daireler adeta bir Dershane-i Nuriye hükmüne geçti. (2. Lem’a 1. Rica)

DÜNYA: “O zaman mevcudatın, hususan zihayatın dünya dershanesine gelmelerinin mühim bir hikmetini lütf-u İlâhî ile buldum”. (Hikmet dersini dünya dershanesinden alıyor). “Her şey hususan zihayat, gayet manidar bir kelime, bir mektup, bir Kaside-i Rabbani’dir, bir ilânname-i İlâhidir...(30. Lem’a, 6. Nükte)

SAV KÖYÜ bir dershanedir: “O zamanlar Isparta havalisinde erkek kadın genç ve ihtiyarlardan binlerce Nur Talebesi, hatta Nur dershanesi olan Sav Köyü bin kalemle senelerce Nur Risalelerini yazıp çoğaltıyorlardı.” (Tarihçe-i Hayat, Barla Hayatı)

Zaman ve mekânın dışına taşan bir dershane tanımı: “Asfiya ve sıddıkin denilen mütebahhir, müçtehid muhakkikler onu dershanelerine çağırdılar.” (Âyetü’l Kübra, 9. Mertebe)

“Avrupa’da en yüksek mekteb içinde Nur’un dershanesi diye ayırdıkları yerde Hıristiyanlar dahi onları okuması ve Âlem-i İslâm’da gayet takdir ile intişar etmesi... (Emirdağ Lâhikası: 2)

AĞAÇLAR; “Çam Dağı’nın en yüksek tepesinde olan iki büyük ağaç üzerinde Dershane-i Nuriye manasında birer menzili var.” (Tarihçe-i Hayat)

Ve Üstad Hazretleri “Bu menzilleri Yıldız Sarayı’na değişmem” diyor.

Risale-i Nurlar’la , iman Kur’ân hakikatleriyle meşgul olduğunuz her yer medresedir, dershanedir.

Dershane hayatı, işleyişi ve eğitimin genel esasları kitapçığında dershanenin tanımı şöyle: Risale-i Nurlar’ın okunarak, hakikatlerinin anlaşıldıktan sonra hayata geçirilmesini temin için gerekli çalışmaların yapıldığı; derslerin, sohbetlerin ve okuma programlarının düzenlendiği mekânlardır. Dershanede, Risale-i Nurlar’ın meslek meşrebini öğrenmeyi ve yaşamayı hedeflemiş Risale-i Nur Talebeleri kalır.

Dershaneler Asr-ı Saadet Müslümanı yetiştiren bir “Suffe”; uykusu dahi ibadet olan talebe-i ulum şeref ve payesinin kazanıldığı; Sünnet-i Seniyye’nin meleke haline getirildiği, cemaat ruhunun fertlere kazandırıldığı, hıllet düsturunun en mükemmel tatbik edildiği, zamanların en güzel bir şekilde ilimle değerlendirildiği mekânlardır.

DERSHANELERİN MAHİYETİ

“Şimdi resmen din tedrisatı için hususî dershaneler açılmasına izin verilmesine binaen Nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i nuriye açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. İman hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, hem marifetullah, hem huzur, hem ibadettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil inşallah Nur Medreseleri beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.” (Kastamonu Lâhikası)

Üstad Hazretleri’nin bu ifadesine binaen Nur Talebeleri yüzlerce dershane açmışlar ve açmaya devam ediyorlar. Hatta konuyla ilgili Emirdağ Lâhikası’nda; “Her bir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük Medrese-i Nuriye’ye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise çok alâkadar komşularından üç dört zat birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir Medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar hakikî talebe-i ulum sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi İhlâs Risalesi’nde yazılan beş nevi ibadete mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki adi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçer.”

DERSHANELER

Muhabbethanelerdir; insanı üç şey rahatlatır; sohbet-i ihvan, tilâvet-i Kur’ân , Münacat-ı Rahman. Sohbet Allah Rasulünün (asm) sünnetidir. Sahabe sohbet arkadaşı demektir. Sohbette inikas ve insibağ vardır. Allah için bir araya gelip sohbet etmekle aslında çok boyutlu yükleme gerçekleşiyor. İlim, nur, muhabbet, uhuvvet, tesanüd, feragat... Paylaşımlar adedince yüklemeler. Hatta farklı mekân ve zamanda olsak bile hatta dünya ve ahiret kadar farklı yerlerde olsak bile bu yüklemeler gerçekleşiyor.

Dershaneler terbiyehanelerdir; adab-ı muaşeretin tedris edildiği mekânlardır. Aynı zamanda sosyal hayata hazırlık yerleridir. Günahlardan korunma ve ilim yerleridir. Medrese-i Yusufiyedir. Derslerin talim yerleridir. Cemiyetin her türlü menfiliklerinden virüslerinden korunma yerleridir. Ervah-ı habiseden korunma tahassüngâhıdır. Ervah-ı Aliyenin yerleridir. Ruh ve lâtifelerin inkişaf ettiği, ders arkadaşlığının tahakkuk ettiği yerlerdir. Rahmet-i İlâhiyenin tebessüm vesilesidir. Şehid olan talebenin kendini medresede zannederek Münker Nekire verdiği cevap Rahmet-i İlâhiyeyi tebessüm ettirdiğini ifade ediyor, Üstad.

İştiraki amal-i uhreviyyenin tahakkuk yeridir. Peygamberimiz (asm) ilim meclisleri için, ”Cennet bahçesidir” buyuruyor. “İlim aramak için bir tarafa yönelen kimseye Allah Cennet yolunu kolaylaştırır” buyuruyor. (Müslim, Zikr 39)

Saffan bin Assal (ra) rivayet ediyor: “Melekler, yaptıkları işlerden hoşlandıkları için ilim talebelerinin önüne kanatlarını yere indirirler”(Camiüssağir, h. No: 1220)

Zeyyad bin Hars (ra) rivayet ediyor: “İlim öğrenmeye çalışanın rızkına Allah kefil olmuştur.” (Camiüssağir, h. no: 3691) buyuruyor, Rasulullah (asm).

Dershaneler sevap ortaklığının tecelli ettiği yerlerdir. Zira Peygamberimiz (asm) İbn-i Abbas’tan rivayetle: “Amin diyen sevapta ortaktırlar, okuyan ve dinleyen sevapta ortaktırlar, âlim ve talebe sevapta ortaktırlar.” (Camiüssağir, h. no: 2184) buyurmuştur.

Başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (asm): “İlim öğrenen kişi rahmetin peşindedir. İlim öğrenen kişi İslâmın temel direğidir. Mükafatı Peygamberlerle birlikte verilir.” (Camiüssağir; h. no: 2565)

Hadis-i Şeriften hareketle, Nur Talebesi rahmetin peşinde ve İslâmın temel direğidir. Mükâfatını da ancak Allah’tan bekler.

Dershaneler din ve fen ilimlerinin tahsil edildiği yerlerdir. Şûrâ ve meşveret zeminleridir. Müdavele-i efkâr ve müzakere yerleridir. Kırk bin dilleri ile yani kardeşleri adedince yapılan duâlar Rahmet-i İlâhiyenin celbine vesiledir. Kâinatta en yüksek olan imanın talim edildiği zeminlerdir. Çok cihetle saadetli ve faydalıdır.

Uzun süren tedrisatı kısaltıyor: “Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşallah Nur medreseleri beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.” (Emirdağ Lâhikası 1. 249)

İlimlerin şahı olan iman ilminin tahsilinin ihlâs, samimiyet, istek ve iştiyak ölçüsünde Allah’ın izniyle bir seneye belki beş on haftaya indiği yerlerdir dershaneler.

İmanın vuzuh ve inkişafı bütün İslâmî öğretilerin metodların nihaî hedefidir. Bunu az zahmetle kısa zamanda kazanmak büyük kârdır.

Dershaneler; “Nur şakirtlerinin menfaatli, feyizli yolculuklarından düşmanlarına karşı ihtiyatlı davranmayı talim eden en hassas bir imtihan meydanı, birbirinin âli meziyetlerinden ve güzel hasletlerinden ve birbiriyle tesis ve tecdid-i uhuvvetinden istifade etmek ve ders almak için en nurlu yerlerdir” (Latif Nükteler s. 70)

İDEAL DERSHANE HAYATI VE HİZMET

“Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imaniye her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celbetmekle olur. En ziyade muannid veya muhtaç olanlar onu bulur, imanını kurtarır ve inadı kırılır, tehlikeden kurtulur ve Nur’un dershanesi genişler” (26. Lem’a 16. Rica)

“Dershanenin kıymetini anlamak dershaneyi derssiz bırakmamakla olur.” (13. Şuâ)

“Diyarbekir’de kadınlara mahsus dört beş Dershane-i Nuriye varmış. İnşallah bu büyük hayrın alâmetidir” (Emirdağ Lâhikası, s. 231)

Dershanede hizmeti yürütürken de dikkat etmemiz gereken bazı hususları merhum Zübeyir Gündüzalp’in Altın Prensipler’inden iktibas ederek konuya temas edelim.

“Kendinizden bahsetmeyin sizi dinleyene bahsettiğiniz şeyler onu ilgilendirsin, ilk adım az konuşmaktır.”

“Gençlikte insan ne ile meşgul olursa istidatları onda inkişaf eder. Tuğlaları üst üste koymak tekrar değil tesistir.”

“İkide bir nasihat etmeye çalışmayın. Ateşi körükleyecek mevzulardan sakının. Münakaşadan sakının. Övünmeyin ve konuşurken gösteriş yapmayın.”

Nur Talebeleri iyi bilirlerki keyfiyet kemiyete göre daha önemlidir. Fakat nefis bazen aldatabilir ve hizmet edenlerin gözünü sonuca çevirmek isteyebilir. Bu durumda şunu belirtmekte, hatırlatmakta fayda var. Muvaffakiyet süreci doğru yaşamaktır. Mü’min sonuç odaklı değil süreç odaklı hareket etmeli, hizmetin neresinde olursa olsun ciddiyetle işine sarılmalıdır. Muvaffakiyetin zafer sarhoşluğu, muvaffakiyetsizliğin getirdiği hüzünden daha tehlikeli olabilir. Bu konuda yine Zübeyir Gündüzalp’in gelecek ifadeleri manidardır. “Bir mücadelede mağlûp düşmek, bir ahd ve gayrette muvaffakiyetsizliğe uğramak, mücahede ve gayretin icabatındandır. Gayeye erişmek ve yükselmek isteyenlerin beklemeye mecbur oldukları faydalı bir imtihandir” (Zübeyir Gündüzalp, Altın Prensipler).

Muvaffakiyet yolda olabilmektir. Hz. İbrahim ateşe atıldığında karıncanın su taşıması misali...

SON

Okunma Sayısı: 6345
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı