"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

İttihad’dan Yeni Asya’ya istikrar çizgisi

Ali VAPURLU
27 Ekim 2017, Cuma
Rahmetli Zübeyir Gündüzalp Ağabeyimiz’in rehberliğinde ve diğer ağabeylerin de tensibleri ile haftalık olarak 24 Ekim 1967 tarihinde yayın hayatına başlayan İttihad gazetemiz, bilâhare 21 Şubat 1970 tarihinde çıkartılan, mefkûreleri itibariyle de İttihad ruhunu devam ettiren Yeni Asya gazetemizle bugün 50. Yılını doldurmuş bulunmaktadır.

İçinde bulunduğumuz asrın ve kıyamete kadar ümmet-i Muhammediyenin (asm) karşı karşıya kalacağı imanî, içtimaî ve siyasî sıkıntıların aşılmasında rehber-i maneviyesi olduğuna inandığımız müceddid-i ahirzaman olan Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin, ilham-ı İlâhiye ve sünûhat-ı kalbiye olarak ortaya koyduğu Risale-i Nur Külliyatı’nın neşri hususundaki şu gelen anlamlı tavsiye ve teşviklerinin fevkalâde ehemmiyetli olduğunu düşünüyoruz.

Şöyle ki: “Risale-i Nur bu mübarek vatanın manevî bir halaskârı olmak cihetiyle, şimdi iki dehşetli belâyı def etmek için matbuat âlemiyle tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim.”

İşte Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin bu ideal ve gayesinin gerçekleşebilmesi için; Zübeyir Gündüzalp Ağabeyimizin, Üstadımızın hizmetinde bulunan diğer talebeleri ile de istişare ederek günlük bir gazete çıkartılmasının gerekçelerini şöylece ortaya koyduğunu görmekteyiz;

“Kardeşim; Risale-i Nur’un yalnızca imanî bahislerini okumak içtimaî vahdetimizi temin etmez. Kardeşlerimiz başka gazeteleri alıyor, okuyorlar, kafaları karışıyor. Dolayısıyla kendimizi savunacak, Risale-i Nur hakikatlerini neşredecek, düşünce birliğini temin edecek lahana yaprağı kadar da olsa günlük bir gazeteye ihtiyacımız var.” idealinin tezahürü 50 yıl önce İttihad Gazetesi’nin kuruluşu ile gerçekleşmiş ve 48 yıl önce de yayın hayatına başlayan Yeni Asya Gazetesi ile devam etmektedir.

Kur’ân’ın, bu asrın idrakine uygun bir şekilde kaleme alınmış bir tefsir-i manevisi olan Risale-i Nur Külliyatı’nın medyadaki dili ve naşir-i efkârı olan Yeni Asya gazetemiz, 50. Yılını idrak ettiğimiz İttihad gazetesinden devraldığı ruh ile, hakkın ve hakikatin yılmaz bir savunucusu olarak, yayın hayatı boyunca yaşadığı pek çok sıkıntılı badirelere rağmen mücadele ve mücahedesini sebatla ve sadâkatle devam ettirmektedir.

İttihad gazetemizin günümüzdeki temsilcisi olan Yeni Asya gazetemizin ortaya koyduğu faaliyet ve hizmetlerini şöylece nazara vermek mümkündür:

Gazetemiz; Bediüzzaman Hazretleri’nin; “Bu millet kurtuluşu için her çareye başvuracak, fakat Risale-i Nur’dan başka çare bulamayacaktır.” müjdesinin gereği olarak Risale-i Nur Külliyatı’nın imanî, içtimaî ve siyasî prensiplerini kendine düstur ve rehber ittihaz etmek suretiyle 50 yıldır hatt-ı vasat ve hatt-ı istikamet üzere okuyucularını ifrat ve tefritlerden muhafaza ederek bu günlere kadar getirmiştir.

Gazetemiz: “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır.” Hakikatini kendine şiar kabul etmesinin neticesi olarak, bugüne kadar gerçekleşen bütün içtimaî ve siyasî tercihlerinde, zamanın teyit ve tasdikiyle, isabet kaydederek okuyucularının yüzünü yere baktırmamış ve hep haklı çıkartmıştır.

Gazetemiz; İfrat anlamda “Haydar Ağa! Haydar Ağa!” diyerek birbirlerini göklere çıkaranların anlayışında olmadığı gibi tefrit anlamda da “Haydo! Haydo!” diyerek birbirlerini yerin dibine sokan anlayışta da olmamıştır. Buna karşılık hatt-ı vasattaki “Haydar” diyerek her şeyi olduğu gibi vasfeden muktesit siyaset mesleğini esas almakla beraber, asayişi netice verdiren müsbet iman hizmetini ve müsbet siyaset anlayışını rehber ittihaz ederek, menfi siyaset anlayışına da bütün yayın hayatı boyunca karşı çıkmıştır.

Gazetemiz: Dergileri ve diğer neşriyat hizmetleriyle “Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imaniye her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatini celb etmekle olur. (…) En ziyade muannid ve muhtaç olanlar onu bulur, imanını kurtarır ve inadı kırılır, tehlikeden kurtulur, Nur’un dershanesi genişlenir.“ hakikatının gerçekleşebilmesinin bu zamanda önemli bir vesilesi olmuştur.

Gazetemiz: Yaptığı neşriyat hizmetleriyle, Risale-i Nurlar’ın sadeleştirme ihanetine alet edilenlerle mücadele ettiği gibi, onları bahane ederek Risale-i Nur’u devlet tekeline almak isteyen malûm siyasî zihniyet ile de 666 gün mücadele ederek inayet-i İlâhiye ile Üstadımızın himmeti ile Risale-i Nur Külliyatı’nın devlet tekelinden kurtulmasında da büyük bir hizmete vesile olmuştur.

Gazetemiz: Harici ve dahili fesat ve nifak odaklarının plan ve tezgâhlarıyla dahilde asayişi ihlâl ederek, devletin asayiş kuvvetleriyle mübareze eden Derviş Vahdetî ve Şeyh Said misüllü anlayışlara karşı olduğu gibi 15 Temmuz’da yaşanan kuvvet yoluyla devleti ele geçirme anlayışına da sonuna kadar karşı olmuştur. Bununla beraber bütün bu fitne hareketleri bahane edilerek, yapılan icraatlarda hak ve adalet namına adalet-i mahza anlayışını esas almak yerine adalet-i izafiye anlayışı ile hareket ederek kurunun yanında yaşın da yakıldığı pek çok zulümlere de yine sonuna kadar karşı olmuştur.

Gazetemiz: ‘vatan sathını bir mektep yapmak’ gayesini gerçekleştirmek ve de “Din, nasihattan ibarettir.” Hadis-i şerifinden hareketle; ‘dinî bir gazete ünvanı ile dinî nasihatleri uyanık vicdanlara yağdırmak’ vazife ve hizmetini bu güne kadar yapmıştır ve kıyamete kadar da yapmaya devam edecektir inşaallah.

İttihad Gazetemizden bugüne 50 yıllık yayın hayatında tavizsiz istikrar çizgisini hiç bozmadan, demokrasimize yapılan her türlü müdahalelerin, anarşi ve bozgunculuğun şiddetle karşısında olan; hak, adalet ve meşvereti ve kanunda inhisar-ı kuvveti esas alan demokratik cumhurî anlayışı ve insan haklarını savunan, Bediüzzaman Hazretleri’nin müsbet hareket düsturundan ayrılmadan zulme, bid’alara ve her türlü haksızlığa karşı cesaretle mücadele eden, günümüzde Risale-i Nur’un medyadaki dili ve tek temsilcisi olan, Yeni Asya Gazetemizin doğruluğunu ve isabetli olduğunu zaman bütün vuzuhatıyla teyid ve tasdik etmektedir.

Bu vesile ile asrımızın imanî ve içtimaî hastalıklarına, Kur’ân eczanesinden derlenen Risale-i Nur Külliyatı’nın manevî reçetelerinden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Şöyle ki: “Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder“,

“İstibdat tahakkümdür, muamele-i keyfiyedir, kuvvete istinat ile cebirdir, rey-i vahittir, su-i istimalata gayet müsait bir zemindir, zulmün temelidir, İnsaniyetin mahisidir.”

“İstibdat ne şekilde olursa olsun, isterse meşrûtiyet libasını giysin ve ismini taksın; rast gelsem sille vuracağım.”

“İşte meşrûtiyet; (İşlerde onlarla iştişare et ve onların aralarındaki işleri iştişare iledir)’ âyet-i kerimelerinin tecellisidir. Ve meşveret-i şer’iyyedir. O vücud-u nûranînin kuvvete bedel, hayatı haktır. Kalbi, marifettir. Lisanı, muhabbettir. Aklı, kanundur, şahıs değildir.”

“Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam.”

“Ruh-u meşrûtiyet, Şeriattandır. Hayatı da ondandır.”

“Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.”

“Riyaset-i şahsiyenin kat’iyyen aleyhindeyim. Reisimiz ancak hükümettir.” O da “yalnız kalb-i millet hükmünde olan meclis-i meb’usan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i şer’i ve seyf ve kuvvet-i medeniyet menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr o devleti taşıyabilir. Ve idare ve terbiye edebilir.”

Gazetemiz: Bediüzzaman Hazretleri’nin mezkûr tesbitleri ışığında, kalb-i milleti hükümet olan riyaset-i hükümetin ve meclisin yanında olduğunu ifade ederek, istibdadın her türlüsünün karşısında olmuştur, buna mukabil hürriyetçi parlamenter sistemi esas alan meşrûtiyet-i meşrûanın yani demokratik cumhurî anlayışı esas alan görüş ve düşüncelerin de dellâllığını yapmaktadır.

Başyazarı Bediüzzaman Said Nursî olan; siyasî, içtimaî ve sosyal hadiseler karşısında eğilmeden bükülmeden “Hakkın hatırı âlidir hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir” mefkûresini kendisine ideal kabul etmiş Dünya’da ve Türkiye’de ikinci bir Yeni Asya yoktur. Öyle ise bu sesin susturulmaması için ona bütün kuvvetimizle sahip çıkmamız gerekmektedir.

İttihad Gazetemizin ruh-u manevisinin günümüzdeki temsilcisi olan, Ey Yeni Asyam! Kıyamete kadar bu büyük idealini gerçekleştirmede Cenâb-ı Hak seni mansur ve muzaffer eylesin. Amin.

“Evet ümitvar olunuz! Şu istikbal inkılâbı içerisinde en yüksek gür sâdâ İslâm’ın sâdâsı olacaktır.”

“Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Şûrâ kuvvet bulsun! Bütün levm ve itab ve nefret, heva ve hevese tabi olanlara olsun. 

Selâm ve selâmet Hüdaya tabi olanlar üstüne olsun. Amin.”

Okunma Sayısı: 2089
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
 • elvan sağkol

  27.10.2017 14:20:09

  Allah Razı olsun abimden,gayet güzel ve nezih bir şekilde Neden Yeni Asya olduğu meslek ve meşrep'e uygun herkesin anlıyacağı lisanla anlatılmış,Rabbim bizleri nurların ışığında sıratı mustakimde daim etsin.

(*)

Namaz Vakitleri

 • İmsak

 • Güneş

 • Öğle

 • İkindi

 • Akşam

 • Yatsı