"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Yeni Asya, Üstadın sesi ve Risale-i Nur'un nâşir-i efkârıdır

Rüstem GARZANLI
19 Eylül 2020, Cumartesi 01:24
Eski Yönetim Kurulu Üyemiz Nejat Eren’le gazetemizi ve hizmetlerimizi konuştuk (2)

(Önceki haftadan devam)

Hocam gerek yurt içinde gerekse yurtdışında hizmetlerle alâkalı çok seyahatleriniz olmuş, yurtdışında hizmetlerin inkişafı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Benim için Yeni Asya Cemaati içerisinde bulunmak Cenab-ı Hakk’ın en büyük lütuflarından birisidir. Büyük bir iftihar kaynağımdır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Dünyanın en çok konuştuğu ve geçerli dili olan İngilizce öğretmeni olmam dolayısıyla Cenab-ı Allah bizi bu cemaatin içerisinde Yurtdışı hizmetlerinde de faal olarak dâhil etti. Bu Allah’ın bir ihsanı ve lütfudur. Cemaatimizin de duâsıdır. Ben öyle kabul ediyorum. 2004 yılından beri Yeni Asya Cemaati’nin yurtdışı hizmetlerinde ve 2008’den beri de sistem kitapçığında geçen şekilde YUHİB Sekreteri olarak hâlâ yurtdışı hizmetteki faaliyetlerimize devam ediyorum. Bu zaman zarfında Cenab-ı Hak lütfetti, dünyanın beş kıt’asında ve kırka yakın ülkesine sadece Risale-i Nur hizmetleri ve Yeni Asya meslek ve meşrebinin hizmetinde ve bu faaliyetleri temsil etmek üzere ilgili heyetlerin meşveret kararlarıyla bulunmak nasip oldu. Bu YUHİP (Yurtdışı Hizmetler Birliği) hizmet çalışmalarımız şu anda otuzdan fazla kişinin olduğu heyetlerle hiç ara vermeden devam ediyor. 

Bu arada gazetemizde sık sık ilânları gördüğümüz Avustralya Nur Vakfı’na yurtdışı hizmetlerinde özel bir paragraf açmak gerekiyor. Dünyanın bunca ülkesine gitmiş bir insan olarak Avustralya’da bulunan Yeni Asya Nur cemaatinin kurduğu Avustralya Nur Vakfı bütün dünyadaki dinî cemaatlere örnek olacak harika bir sistem ve mekân olarak hizmetlerine devam ediyor. Bu vakfımızı ve buradaki değerli cemaatimizi birincisi 2012’de ikincisi de 2018 yılında olmak üzere farklı heyetlerle ziyaret etmek imkânı buldum. Benimle bu kıt’a ve ülkeye giden kardeşlerimiz de buradaki hizmetleri görünce bu dediklerimizde bir abartı olmadığını teyid edecek hatıralarla döndüler.

Avrupa’da özellikle Almanya merkezli olmak üzere, Avusturya, İsviçre, Fransa gibi ülkelerde derslerimiz ve hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Gün geçtikçe Risale-i Nurlar’ı, Üstadımız Bediüzzaman ve Yeni Asya Gazetemizden temin edilebilir. İspanyolca Broşürümüz hazırlandı baskı aşamasına getiriliyor. İngilizce Uhuvvet Risalesi’ni YUHİB olarak tercüme ettiriyoruz. İnşallah kısa zamanda yayınlarımız arasında yerini alacak.

Rusça bir broşür hazırlandı ihtisas heyetleri tarafından tetkik edilecek ve baskıya girecek.

Yayınlarımız arasında olan Kâzım Güleçyüz’ün “İttihadı İslâm” kitabı İngilizceye çevrildi ve bütün İslâm Ülkeleri’nin en yetkili ve önemli Üniversiteleri ile resmî kurumlarına 250 adet olarak ilgili makamlara gönderildi. Yayınlarımız arasında bulunuyor. Gazetemizden temin edilebilir. Gazetemiz ve yayınlarımızı muhtaç gönüllere yurtdışında da tanıtmaya devam ediyoruz.

Yeni Asya olarak Uhuvvet Risalesi’ni Arapçaya çevirdik. Şu anda Hastalar Risalesi’ni tercüme çalışmaları devam ediyor.

Risale-i Nurlar’ı ve Üstadımızı tanıtan İngilizce Broşür basıldı. Hakkında haksız ithamlar yapanların, suçlamalar yapanların, hakaret yapanların, bütün dediklerinin rağmına olarak hizmetlerimiz bize yakışan şekilde aralıksız devam etmektedir. Şu anda dünyanın dört ana dili olan ve dünyada en çok konuşulan İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Rusça dillerine Risale-i Nurlar’ı ve Üstadımızı tanıtan broşür çalışmalarımızın bazıları tamamlandı, bazıları devam ediyor. 

Hedefimiz bütün Risale-i Nur Külliyatı’nı en iyi ve en anlaşılacak şekilde yabancı dil konuşan ülkelerdeki insanlara ulaştırmak ve çağın önünü açan bu muazzam eserleri potansiyel Müslüman olarak gördüğümüz kitlelere ulaştırmak için geceli gündüzlü çalışmalarımız devam ediyor.

Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı’nın sekiz seneden beri yapmakta olduğu “Yurtdışı Kurban Bağış Kampanyası’nın“ banisi ve takipçisi YUHİB’tir. Bu hizmet, Yurtdışı Hizmetler Birliği’nin bu cemaate önemli bir katkısıdır.

Ayrıca YUHİB yurt dışına gidecek her kademe, alan ve sahadaki dostlarımıza, doktora, mastır talebesi, ERASMUS programları… Vb. konularda adaylara adres bulma, rehberlik, konaklama konusunda devamlı servis yapmakta ve hizmet vermektedir. 

Yeni Asya Gazetesi deyince aklınıza ne geliyor anlatır mısın? 

Yeni Asya, Üstadın sesi ve Risale-i Nurlar’ın nâşiri efkârıdır.

Gerçekten Yeni Asya şu anda çok zor şartlara ve haksız muamelelere rağmen istikametlerini ve hedefini bozmadan iman ve Kur’ân dâvâsına ve bu dâvâyı yaşayıp yaşatma mücadelesine manevî cihadına devam ediyor. ‘Hedefimiz memleket sathını bir mektep yapmaktır’ sloganıyla 50 sene önce yola çıkan bu dâvâ hiçbir şeyinden kaybetmeden, özünden sapmadan imanla Kur’ân dâvâsını bütün meşrû yolları ve bu vasıtaları kullanarak, cemaatin Şahs-ı Manevi’sine yakışacak şekilde hizmetini devam ettiriyor.

Belki çoğumuzun bilmediği, ama bilmemiz lâzım gelen önemli bir konu: Yeni Asya meslek ve meşrebi Türk kamuoyuna binlerce fikir adamı, binlerce eser hediye etmiştir. Şu anda medyanın birçok dalında bulunan farklı medya gruplarında, gazetelerde, dergilerde, televizyonlarda çalışan Yeni Asya mutfağında yetişmiş çok değerli elemanlar vardır. Bu bizim için en büyük medar-ı iftiharlardan birisidir.

Yeni Asya okuyucusu deyince de benim aklıma gelen önemli farklılık ve özellik şudur: Yeni Asya okuyucusu, Üstadın bütün hayatının her karesini ve vehbi bir ilim olarak Üstada yazdırılmış olan Risale-i Nurlar’ın hiçbirini göz ardı etmeden, Eski Dönem Eserleri’nden son mektubuna kadar hepsine gönülden sahip çıkan, sahiplenen ve bunun yayılması ve insanlığa mal edilmesi için çalışan bir cemaatin gazetesi ve eseridir.

Nasıl ki Üstad Risale-i Nurlar’da insanlığın bütün kademelerini dikkate alıp eserler yazdıysa; Gençlik Rehberi, Hanımlar Rehberliği, Hastalar Risalesi gibi, Yeni Asya da çocuklar için Can Kardeş, Gençler için, Genç Yorum, akademisyenler için, Köprü Dergisi, bayanlar için Bizim Aile dergileri çıkararak toplumun bütün kesimlerine neşriyat yoluyla eğitim ve irşad metodunu devam ettirmektedir.

Gazete de günlük bizim dilimizdir. Her birimiz her gün kendi ilimizden kalkıp başka bir ile veya başka bir ülkeye gidemiyoruz, dâvâmızı anlatamıyoruz. Çünkü buna, imkân, zaman ve şartlar müsaade etmiyor. Fakat Yeni Asya gazetemiz bizim adımıza dünyanın 207 ülkesinin internet ortamlarında hizmetini devam ettiriyor.

Üstadımıza ait olan ve çok orijinal olan; “dünya bir köy haline almıştır!” ifadesiyle bunu bağdaştırdığımız zaman hizmetimizin ne kadar önemli, gazetemizin de ne büyük hizmet ettiğini biraz daha iyi anlamış ve idrak etmiş oluruz.

YENİ ASYA bütün darbelere, ihtilâllere, muhtıralara, hukuk dışı müdahalelere karşı duran bir gazetedir.

YENİ ASYA; bütün olumsuzluklara karşı müsbet hareket ve usûllerle tamir ve çözüm üreten bir gazetedir.

YENİ ASYA; köy odalarından başlayıp, dünyaya yayılan bu kudsî hizmetin ana gayesinin insanlığa gerçek medeniyeti, ahlâkı, huzuru, saadet ve barışı getirmek olduğu şuuruyla yola devam eden bir gazetedir.

YENİ ASYA; zehirleri panzehire, zindanları Medrese-i Yûsufiyeye döndüren ruh halini devam ettiren bir gazetedir.

YENİ ASYA; Kur’ân’ın Nûru’nu sınırlar ötesine bütün âlem-i İslâma ve insanlığa taşıyan bir gazetedir.

YENİ ASYA; gayesi kuru bir kalabalık olmak değil, büyük bir dâvâya gönül vermişliğin örnekliğini yaşatan bir gazetedir.

YENİ ASYA olarak; materyalist Batının, “Kur’ân-ı Kerîm’i” imha plânına karşı; “Kur’ân’ın sönmez ve söndürülmez manevî bir güneşini dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim!” çelik iradenin takipçileriyiz.

YENİ ASYA; hedefi, amacı, ittihad, uhuvvet, itaat, muhabbet ve Îla-i Kelimetullahtır.

Yeni Asya fikir ve görüşler; istikamet, meşveret, demokrasi, hürriyet, adalet, hukuk, tecdid, aksiyonerlik, sağlam ve dik duruş, cesaret ve dâvâyı savunan ve icraatını yapan bir gazetedir.

Mu’cizevî Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nurlar’ın medyadaki dili olma hedef ve gayretidir. Müctehid Bediüzzaman’ın, asrın maddî ve manevî hastalıklarına koyduğu; teşhis, tedavi ve isabetli ilâçlarını İslâm dünyası ve insanlık âlemine ulaştırma gayesinin savunucusu ve hizmetkârıdır. Sonuçta, matbuat sahasında refiklerine açık ara fark atan 50 yıllık bir serüvendir!

YENİ ASYA, Dost bir Profesörün ifadesiyle; “Türk Medyasının yüz akı!”  Tavizsiz İstikrar çizgisi. Kendi mutfağında yetiştirdiği ve ülke sathına hediye ettiği bine  yaklaşan fikir ve kalem erbabı yetiştirmiştir. Ve şu anda da büyük zorluklara karşı, fedakârlıkla yayın hayatını devam ettiren, tecrübeli yazar ve personeliyle, manevî, kudsî değerlerin ve liyakatin kıymetini bilerek onu yaşatmayı sürdüren şerefli bir 50 yıl geçmişe sahip YENİ ASYA! gerçeği var.

Bu “farkı ve farklılığı” “aksakallılar” bilirler! Yeni nesiller araştırarak öğreneceklerdir. Gelecek nesiller de inşallah bu önemli “fark ve farklılıkla” ümitle atiye ve istikbale bakacaklardır.                               

(Devam edecek)

Okunma Sayısı: 2562
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
 • Ahmet Necdet Hocaoğlu

  19.9.2020 22:52:54

  Rüstem kardeşi ve Necat Eren hocamı tebrik efiyorum.Bilhassa gençlerin karamsarlığa düştüğü bir zamanda çok güzel bir çalışma orjinal.Allah razı olsun

(*)

Namaz Vakitleri

 • İmsak

 • Güneş

 • Öğle

 • İkindi

 • Akşam

 • Yatsı