"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Unutkanlık ve hafıza

Ali FERŞADOĞLU
14 Ekim 2020, Çarşamba
Po­tan­si­yel ha­lin­de­ki ha­fı­za­mı­zın ka­pa­si­te­si­ni son­suz ar­ttır­ma gü­cü­ne sa­hip ol­du­ğu­mu­zu bi­li­yo­ruz. Çok fonk­si­yon­lu bey­ni­miz, söz ko­nu­su bil­gi­ye muh­taç ol­du­ğu­mu­zun şu­u­ru­na va­rıp ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­di­ği­miz nis­pet­te onu ha­fı­za da tu­tar; unut em­ri ve­rir­sek si­ler. Ko­mu­tu şu­ur­la ver­mez­sek de “de­rin ni­yet” ve fil­le­ri­miz­le ger­çek is­te­ği­mi­zi be­lir­ti­riz.

Unu­tul­muş zan­ne­di­len es­ki bil­gi­ler, as­lın­da tam unu­tul­ma­mış­tır, ama uya­ran­lar ye­te­rin­ce güç­lü ol­ma­dı­ğı için ha­tır­la­na­ma­ya­bi­lir­ler. An­cak, güç­lü uya­rı­cı ve eg­zer­siz­ler­le ha­tır­la­na­bi­lir du­ru­ma ge­ti­ri­le­bi­lir­ler.     

Be­yin araş­tır­ma­la­rı ve si­nir­bi­lim da­lı uz­man­la­rı, bir in­sa­nın gün­de or­ta­la­ma on bin si­nir hüc­re­si­ni yi­tir­di­ği­ni, öm­rü bo­yun­ca da yüz­de 5’lik bir kay­bı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bu­nu ön­le­me­nin yo­lu­nun, bey­ni ka­lıp­sal­lık­tan çı­kar­tıp şa­şırt­mak­tan ve ha­fı­za ge­liş­tir­me yön­tem­le­ri­ni kul­lan­mak­tan geç­ti­ği­ni tes­bit et­miş­ler­dir.  

Be­yin hüc­re­le­ri­nin öl­me­sin­de en bü­yük fak­tör stres­tir. Stre­se yol açan ise olum­suz dü­şün­ce­ler­dir. (Prof. Dr. Nur­se­len Toy­ga, Ye­ni As­ya/25 Mart 2003.) 

Hafıza geliştirme uzmanları stre­si azal­tın uyarısında bulunuyor. Ra­hat­la­ma eg­zer­siz­le­ri ya­pın. Stres vü­cu­dun kor­ti­zol sal­gı­la­ma­sı­na yol açar, bu da ha­fı­za­yı za­yıf­la­tır. Özel­lik­le, bey­nin ki­mya­sı­nı bo­zan stres­ten uzak du­run.  

Onu as­ga­ri­ye in­dir­me­nin yo­lu da doğ­ru ve sağ­lam bir ha­yat fel­se­fe­si­ne sa­hip ol­mak, ha­ya­ta güç­lü iman göz­lü­ğü­y­le bak­mak­tır.  

Uz­man­lar, ha­ya­tın ve olay­la­rın acı­ma­sız­lı­ğı­na kar­şı in­san­la­rın du­var­la­ra ko­nu­şa­rak be­yin fiz­yo­lo­ji­le­ri­ni dü­zel­te­bi­le­cek­le­ri­ne, dik­kat çe­ki­yor. Bu doğ­ru­dur. Ama du­va­ra ko­nuş­mak­tan­sa bir ke­na­ra çe­ki­lip iba­det ve duâ ya­pa­rak yü­ce Ya­ra­tı­cıy­la ko­nuş­mak, daha et­ki­li ol­maz mı?  

Sahabiler stresten uzak, tam mutmain, tam bir huzura kavuşmuş ve bütün istidatlarıyla, bütün duygularıyla Nübüvvet güneşine teveccüh etmişti.  

Bey­ni­mi­zin ha­fı­za şu­be­sinin za­yıf­la­ma­sı ve ha­rap ol­ma­sı­nın bir di­ğer se­be­bi, daha doğ­ru­su en bü­yük se­be­bi, onu ça­lış­tır­ma­mak, ye­ni bil­gi­ler­le tak­vi­ye et­me­mek­tir.  

Bir di­ğe­ri de, “ha­ra­ma na­zar”, ya­ni, gayr-i meş­rû şey­le­re bak­mak­tır. Çün­kü bu ba­kış, aşı­rı ve yer­siz uya­rıl­ma­la­ra yol açar; be­de­nin ra­hat­la­ya­ma­ma­sı du­ru­mun­da fiz­yo­lo­jik den­ge­ler bo­zu­lur. Bu du­ru­mun uzun sür­me­si psi­ko­lo­jik den­ge­le­ri de al­tüst eder. Bu­nun ilk be­lir­ti­si ha­fı­za kay­bıy­la baş­lar, daha son­ra has­ta­lık­lı ki­şi­li­ğin oluş­ma­sı­na yol açar.  

Bil­has­sa te­le­viz­yo­nun düğ­me­si­ne hâ­kim ol­ma­lı; bu müm­kün de­ğil­se ya on­dan uzak dur­ma­lı, ya da onu ev­den uzak­laş­tır­ma­lı­yız. Yok­sa o bi­zi, ço­luk-ço­cu­ğu­muz­dan, de­ğer­le­ri­miz­den ve iba­det­le­ri­miz­den ko­pa­rıp uzak­laş­tı­ra­cak­tır!  

Sahabileri terbiye eden Peygamberimiz (asm) beyin ve duygularını çok iyi kullanmalarını da öğretmiş, stres ve “haramı doğuran nisyandan” uzak tutmuştur. 

Elbette binlerce hadis-i şerifi ezberleyebilirler. Ve hafızalarında unutmamak üzere arşivlerler.  

Okunma Sayısı: 2403
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı